Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Emmaboda kn, VISSEFJÄRDA KYRKA 1:2 VISSEFJÄRDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1759 fattades beslut om en ny stenkyrka. Två år senare påbörjades bygget av byggmästare Johan Forsman från Öland. På grund av en schism med socknens ledande man, brukspatron Gottschald Schröder, försinkades dock bygget och först 1773 stod kyrkan färdig. Under arbetets gång dog Forsman och bygget slutfördes av en murmästare Tisch under överinseende av slottsmurmästaren Jonas Flodin. För snickeriarbetet svarade en mäster Lundgren och en byggmästare Bockberg. Kyrkan byggdes efter en lokal ritning och ÖIÄ:s förslag till korskyrka negligerades helt. Kyrkan invigdes 28 februari 2773 av biskop Carl Gustaf Schröder. Ett år senare byggdes klockstapeln av en tornbyggare Sellegren från Kalmar. Tvärs över sjön skymtar de i fyrkant byggda rödmålade kyrkstallarna från mitten av 1800-talet.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt, ovanligt brett kyrkorum med rakt avslutat kor i öster. Torn saknas. Liten sakristia på nordsidan. Ingång genom två portaler på sydsidan och en på nordsidan. Separat ingång till sakristian. Murarna, uppförda i gråsten, är spritputsade och avfärgade i vitt. Äldre murar ingår i nordmuren. Spåntak.

EXTERIÖR - Byggd i en för kalmartrakten under 1700-talet typisk och särpräglad stil. Dock blev man på grund av kyrkans bredd tvingad till ett brutet tak för att minska takhöjden. Kyrkan har fortfarande kvar de ursprungliga, låga fönstren. Sakristian har senare föhöjts och fått brutet tak i stället för ett pulpettak. De övre korfönstren är numera endast synliga som nischer i muren.

INTERIÖR - Interiören är delvis förändrad genom renoveringar på såväl 1800- som 1900-talet. De övre korfönstren är igenmurade och de nedre är samtidigt flyttade något åt sidorna. Altaruppställningens altartavla, "Kristi nedtagande från korset", är målad av Pehr Hörberg 1795. Ursprungligen var en stor sol placerad ovanför altartavlan. Före 1795 saknades altarprydnad. Ny altarring från 1969. Predikstolen tillkom 1841 och ersatte då en äldre utan ljudtak med uppgång från kyrkorummet. Korbänkarna samt herrskapsbänkarna längst bak är troligen från byggnadstiden. Bänkinredningen är delvis ursprunglig liksom läktarbarriären. Orgelfasaden tillhör den orgel som övertogs från Kalmar domkyrka 1883 och som byggts av Lars Wahlberg och Anders Wollander 1759. Läktarunderbyggnad från senare tid.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993