Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 NÄR KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Närs kyrka har en relativt perifer placering i socknen, men nära Närkån och ett antal huvudvägar. Två stigluckor finns bevarade på kyrkogården, i söder och öster. Den medeltida kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus (tre travéer), smalare rakslutet kor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida. Byggnadsmaterialet är i huvudsak kalksten. Äldst är tornet, uppfört vid 1200-talets mitt till en tidigare romansk absidkyrka, vars grundmurar påträffats under nuvarande kyrkans golv (utgrävning 1933). Av intresse är tornets tydliga försvarsanordningar i form av skyttegluggar. Omkring 1300 uppfördes kor och långhus i gotisk stil, koret dock något före långhuset. Sakristian är från 1878 (ersatte en sakristia byggd 1820). Fasaderna är putsade, med hörnkedjor och fönsteromfattningar i fint huggen kalksten. Kyrkans spetsbågiga masverksfönster är alla ursprungliga, norra muren är helt blind. Koret täcks av ett brant sadeltak (även sakristian har sadeltak), det högre långhuset har ett basilikaliknande tvådelat tak. Smala pulpettak i norr och söder bildar övergång mellan tornets bredare nedre del och klockvåningen, med sina rundbågiga kolonnettförsedda ljudgluggar samt åttkantig spira. Kor och långhus har rikt skulpterade perspektivportaler i söder (långhusportalen till stor del nyhuggen), medan tornportalen (kyrkans i väster är rundvälvd i två språng och har ursprunglig järnsmidesförsedd dörr. Det vitkalkade kyrkorummet präglas av de sex höga kryssvalven, vilka uppbärs av två kolonner med ornerade kapitäl. Spetsbågiga muröppningar sammanbinder långhus med kor och ringkammare. Det rymliga koret, som täcks av ett kryssvalv, lyses upp av ett stort tredelat östfönster samt ett mindre sydfönster. Ringkammarens låga kryssvalv är äldst av valven. Intressant efterreformatorisk inredning. 1982-83 restaurerades kyrkan efter förslag av arkitekt Birger Andersson.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998. Reviderad i samband med inskrivningen 2002.