Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 LÄRBRO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lärbro kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret med sakristian samt långhuset, de byggdes under 1200-talets senare del. Tornet, som med sin åttkantiga planform är unikt på den gotländska landsbygden, byggdes på 1340-talet. Omedelbart väster om kyrkan står, delvis på kyrkogården, en kastal från 1100-talet, vilken sedan 1660-talet används som klocktorn.

Två gånger under senare århundraden, 1522 och 1679, har kyrkans tornhuv blåst ned. Vid båda tillfällena raserades även delar av tornets murverk. Ursprungligen hade tornet sannolikt spetsiga gavelrösten på alla åtta sidorna, och uppskattningsvis bör sammanlagt ca 10 à 12 meter har raserats i samband med stormskadorna.

Tornets nedre delar har även skadats av ett jordskalv, fyra stycken stödmurar av kalksten stöttade under en lång period dessa delar av kyrkan, de togs bort först vid en utvändig restaurering 1953-55. Skadorna uppkom enligt en uppgift i ett inventarium från 1830, författat av kyrkoherden G. A. Hägg, på följande sätt: ”- - -Invid kyrko-tornet finnas fyra i sednade tider tillbyggda stöd, för att, förmodeligen, förekomma några i Tornmuren bemärkta remnors vidare öppning, hvilka sådana å en del kyrkor här i stiftet genom en för circa tvänne seccel tillbaka bemärkt häftig jordstöt.- - -” Möjligen kan denna uppgift knytas till det jordskalv som enligt Strelows gotländska krönika inträffade på Gotland 1540.
Några andra förändringar av kyrkans yttre har inte gjorts sedan byggnadstiden.