Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 LÄRBRO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Väster om Lärbro kyrka, i kyrkogårdsmuren, står ett medeltida murat torn (s.k. kastal) från 1100-talet. Två medeltida tumbor från 1300-talets förra hälft finns bevarade söder om kyrkan. Den medeltida stenkyrkan utmärker sig genom sitt originella oktogonala västtorn; i övrigt består den av tvåskeppigt långhus med smalare, rakslutet kor samt sakristia i norr. Mindre rester av en tidigare romansk absidkyrka, vilken var försedd med ett fyrsidigt västtorn, ingår i den nuvarande, bl.a. ett skulpterat tympanon över sakristidörren. Nuvarande kor och sakristia stod färdigt strax efter 1200-talets mitt. Något senare byggdes långhuset, vars västra del är något yngre än den östra. Även i långhuset finns rester av den äldre kyrkan, liksom i tornet, som genom dendrokronologisk undersökning har daterats till 1340-talet. Dess överdel förstördes i en storm 1522, varefter översta våningen revs och nuvarande överbyggnad och spira uppfördes. Tornet hade kraftiga strävpelare, tillkomna vid okänd tidpunkt efter medeltiden, som revs 1951-1952. Som nämnts präglas exteriören i hög grad av tornet; dess hörnlisener avslutas med fialer mellan de små gavelröstena och mynnar ut i fantasifulla vattenkastare. Sydsidans kor- och långhusportaler har ornerade kapitälband. Fönsteröppningarna är spetsbågiga. Interiören räknas till Gotlands vackraste. Långhuset, vars sex kryssvalv uppbärs av slanka kolonner med ornerade kapitäl, sammanbinds genom vida spetsbågiga muröppningar med tornrum och kor. Tornrummet täcks av ett högt åttakupigt valv, medan koret, vilket upplyses av en trefönstergrupp i öster, har två kryssvalv. Sparsamma rester av medeltida kalkmålningar, bäst bevarade i koret, tros härstamma från slutet av 1200-talet. Kyrkan restaurerades 1953-55 efter förslag av arkitekten Olle Karth

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998, reviderad i samband med inskrivning 2002.