Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 HÖRSNE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården i Hörsne har utvidgats flera gånger, dess ursprungliga sträckning är bevarad i öster och väster. Norr om kyrkan finns en stenbyggnad i två våningar, ett sockenmagasin, troligen från 1800-talets början. Vid en grävning 1924 påträffades grunden till vad som troligtvis varit ett medeltida murat torn (kastal). Den medeltida stenkyrkan består av ett tvåskeppigt, rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, torn i väster samt sakristia i norr. Tornet, uppfört under 1200-talets förra hälft, är bevarat från en tidigare romansk kyrka med absidkor. Vid 1200-talets slut uppfördes nuvarande kor och sakristia. Långhuset tillkom under 1300-talets förra hälft. Tornet är försett med rundbågiga ljudgluggar, medan långhus och kor har spetsbågsfönster. Långhusets sydportal, med berättande reliefer, hör till Gotlands mest intressanta; den anses vara utförd vid den anonyme stenmästaren "Egypticus" verkstad under 1300-talet. En slank mittkolonn bär upp långhusets fyra valv. Spetsbågiga muröppningar sammanbinder långhus med tornkammare och kor. Vid arkitekt Arne Philips restaurering 1979-80 framtogs medeltida målningar i långhus ("Egypticusmålaren" 1300-talet) och kor ("Passionsmästaren" 1400-talet). I korets södra fönster samt långhusfönstret finns bevarade rester av medeltida glasmålningar, troligen från 1300-talet. Östfönstret har modernare glasmålningar från 1906. Kyrkan restaurerades 1937 efter förslag av arkitekt Erik Fant.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.