Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HEJDEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDEBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Hejdeby kyrka är byggd av kalksten under medeltiden, och består av kor med absid, långhus samt västtorn. Tre byggnadsetapper kan skönjas med början i öster; det romanska absidkoret är från 1200-talets början, långhuset uppfördes något senare, och det gotiska tornet tillfogades omkring 1200-talets mitt. Kyrkans höga, slutna murar uppbryts av två smala, högt sittande rundbågsfönster på långhusets sydsida samt av absidens tre rundbågiga fönsteröppningar. Tre rundbågsportaler finns: korportalen, långhusets sydportal och tornets nordportal (tidigare placerad på långhusets nordsida). Tornets bredare nederdel tyder på planerade, men ej utförda, sidogallerier. Tornet är försett med kolonnettförsedda ljudgluggar och kröns av en åttkantig spira. Koret täcks invändigt av ett romerskt kryssvalv och absiden av ett hjälmvalv. En smal rundvälvd triumfbåge öppnar sig mot det enskeppiga långhuset, vilket täcks av två romerska kryssvalv. Tornrummets kryssvalv är spetsbågigt, liksom bågöppningen mot långhuset. På väggarna finns ovanligt välbevarade kalkmålningar från 1200-talets mitt, men även målningar från 1400-talet av "Passionsmästaren". 1966-71 restaurerades kyrkan efter förslag av professor Erik Lundberg och arkitekt Per-Erik Nilsson.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.