Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, LYCKE 2:11 LYCKE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: LYCKE
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1334, år 1900: 924, år 1995: 1227

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den övergivna medeltida kyrkplatsen ligger i en svag sydvästsluttning nedanför ett berg i anslutning till bebyggelsen i Lycke by. Av den medeltida kyrkan återstår endast obetydliga murrester under jord.

Ny kyrka påbörjades 1826 på en plats ca 500 m väster om den gamla. Den nuvarande kyrkan ligger enskilt på impedimentmark vid Lycke kile i Älgöfjorden i en smal dalgång som leder ut mot havet. Läget är centralt i odlingsmarken. Landskapet präglas av närheten till havet samt de dalgångar med öppen odlingsmark som löper in från kusten och omges av kuperade skogsmarker. Lycke ligger nära havet, mittemot Marstrand och ca 16 km väster om Kungälv.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En kartbild från 1700-talet, som bedömts som tillförlitlig, ger tillsammans med måttuppgifter och en provgrävning god kunskap om medeltidskyrkans planform. Sannolikt uppfördes stenkyrkan under äldre medeltid och bestod då av långhus och smalare kor (den östliga avslutningen är dock inte säkert känd). Ett västtorn av trä nämns första gången 1629. Ett murat gravkor uppfördes på högkorets östsida under 1700-talets första decennier (för Otto Schmoll, död 1719). Kyrkans högkor hade redan 1671 stofferats av "Een Måhlare". Innertaket var under 1700-talet av trä, välvt och dekorerat med målningar. Av detta tak är nio bräder bevarade, vilka bär spår av målad dekor i gult, svart, rött och vitt,. Av fragmenten att döma har taket varit prytt med basunblåsande änglar och änglahuvuden. Målningen utfördes 1731 av "Målaren Witt". Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1826-27 efter ritningar av arkitekt Gustaf Mauritz Melander. Murarna formar en enskeppig salkyrka rakslutet korparti, orienterad i nord-sydlig riktning, med altaret i norr. I väster reser sig ett torn med lanternin och mitt emot, i öster, ligger den vidbyggda sakristian.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Välbevarad nyklassicistisk exteriör med vitputsade murar och rundvälvda fönsteröppningar. Ingångar till kyrkorummet via tornet i väster, vars bottenplan fungerar som vapenhus, samt huvudingång på den södra gaveln. Altaret var från början placerat mitt på östra långmuren, innanför sakristian, och här stod en altarpredikstol enligt nyklassicismens stilideal. På andra sidan, innanför tornet, byggdes en läktare. Interiören täcktes med ett tunnvalv av trä. Stora förändringar av interiören ägde rum 1879-83 enligt ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Altaret skildes från predikstolen och flyttades till norra kortväggen, varvid även riktningen på den slutna bänkinredningen ändrades. En ny arkitektoniskt uppbyggd altaruppsats komponerades av Åbom. En ny predikstol anskaffades. Även läktaren flyttades. Den monterades på södra kortväggen. Predikstol i nygotisk stil, ritad av Otto August Mankell, förvärvades 1880.Vid arbeten utförda 1927 under Allan Berglund omlades takpanelen. Sakristian togs i bruk som pannrum. Nästa restaurering ägde rum 1960 och utfördes under Axel Forssén. Altarväggen framflyttades och utrymmet bakom denna inreddes till sakristia, rum för dopgäster m m. Under läktaren inrättades brudkammare och kapprum. Interiören ommålades och en del nya inventarier anskaffades. Då tillkom även den nuvarande altartavlan, en oljemålning av Gunnar Ström.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.