Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 GAMMELGARNS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Gammelgarns kyrkas kyrkogård omgärdas av en kallmur av kalksten; en bred gotisk stiglucka markerar ingången i väster. I kyrkogårdens sydvästra hörn står ett fristående murat torn (kastal); den uppfördes vid 1100-talets slut och hör till öns bäst bevarade. Den medeltida kyrkan är uppförd av tuktad kalksten och består av ett rektangulärt långhus, smalare rakslutet kor, nordlig sakristia samt en något smalare förhall i väster, "tornet". Kor, långhus och sakristia uppfördes under 1300-talets förra hälft. "Tornet" utgör en rest från en äldre, romansk kyrka, medan dess kraftiga, spånklädda takryttare tillkom 1755 (vid samma tillfälle höjdes västpartiets murar). Murarna uppbryts av tre smala fönsteröppningar på södra sidan, samt av korets trefönstergrupp i öster. Av stort intresse är långhusets spetsbågiga sydportal från 1300-talet; den har tillskrivits den anonyme stenmästaren "Egypticus" verkstad och är rikt utsirad med bl.a. vimperg och reliefprydda kapitälband (bibliska motiv). Materialet i den rundbågiga korportalen har sitt ursprung i den romanska kyrkan. Ytterligare en ingång finns på "tornets" nordsida. Det höggotiska kyrkorummet täcks av fyra höga, ribblösa kryssvalv som uppbärs av en smäcker mittkolonn (en rekonstruktion från 1956-58 av den ursprungliga som skadats vid en brand under senmedeltiden). Breda, spetsbågiga öppningar sammanbinder långhuset med kor och torn. Åtgärder under senare tid innefattar en sänkning av kortaket 1752 samt en omfattande restaurering 1956-58 efter förslag av arkitekterna Erik Fant och Olle Karth.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.