Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 FARDHEM KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Fardhem kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka byggdes vid slutet av 1100-talet. Korportalens omfattning och smygar har märkliga och svårtydda figurframställningar. Långhuset kom till vid en byggnadsetapp i början av 1200-talet, tornet några decennier senare. Sakristian uppfördes 1871-72 efter ritningar av den på Gotland födde konstnären och arkitekten Axel Herman Hägg. Den avlöste en äldre och betydligt större sakristia från omkring 1740.

Kyrkan har förutom nybyggnaden av sakristian undergått få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. På 1500-talet togs ett fönster upp vid predikstolen i långhusets syd¬vägg, och på 1850-talet murades kyrkans romanska fönster till och nya större togs upp i långhusets båda långväggar och i korets sydvägg. Samtidigt byttes långhusets faltak mot tegel. På 1860-talet sattes dragstag in i långhuset.
Vid en restaurering 1951-52 återställdes faltaket på långhuset samt korfönstret, och 1800-talets fönster¬öppningar i norra långhusväggen sattes igen.