Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 FARDHEM KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Fardhems kyrka är synlig söderifrån över slätten. Enligt Gutasagan skall här ha uppförts en av Gotlands äldsta kyrkor. Den nuvarande murade kyrkan är en välbevarad romansk anläggning och består av absidkor med sakristia i norr, bredare och högre långhus och ett torn med hög spira i väster. Ingångar finns i långhuset och koret i söder och på tornets västfasad. Kyrkan är uppförd av kalksten som i långhuset och absidkoret har huggits till fina kvaderstenar. Absidkoret uppfördes vid 1100-talets slut, långhuset omkring år 1200 och tornet under 1200-talets andra fjärdedel. Sakristian uppfördes 1871-72, varvid en äldre sakristia på samma plats revs. Av kyrkans romanska portaler är korportalen märkligast, med sina svårtolkade reliefer. Absiden pryds av lisener, långhuset av en rundbågsfris under takfoten. Ett litet romanskt fönster finns i korets sydfasad, övriga fönster upptogs på 1850, några av dessa igensattes vid en restaurering 1951-52. Tornets stora kolonnettförsedda ljudgluggar har sparsmakad tegeldekor Interiören är mycket enkel. Långhuset täcks av ett plant trätak, koret av ett murat tunnvalv med ornamental kalkmålning från 1719 och tornet av ett kryssvalv. Bland inventarierna märks dopfunten från 1100-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.