Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, TILLINGE 3:1 TILLINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tillinge kyrka består av långhus med rakslutet korparti, torn och vapenhus i väster samt sakristia i norr. Nordost om kyrkan ligger ett bårhus, uppfört omkring 1950 efter ritningar av arkitekten Viking Göransson.

De putsade murarna består huvudsakligen av natursten. Vapenhuset samt bl.a. gavelrösten och tornkrön är dock murade i tegel. Långhus och sakristia täcks av sadeltak, vapenhusets tak är valmat med två takfall. Tornet kröns av en karnissvängd huv med lanternin. Kyrkan har två ingångar i väster, belägna i tornet och vapenhuset.

Av den äldsta romanska kyrkan från omkring 1200 återstår tornet samt delar av långhusets norra och västra murar. Omkring 1300 förlängdes kyrkan till salkyrka, och samtidigt uppfördes den nuvarande sakristian. Under 1400-talets tredje fjärdedel uppfördes ett vapenhus i söder, som några decennier senare byggdes ihop med ett sidoskepp när kyrkan utvidgades mot söder. Samtidigt höjdes sannolikt tornet och försågs med en hög spira.

Kyrkan präglas till stor del av byggnadsverksamheten i mitten av 1700-talet, då bl.a. de nuvarande fönsteröppningarna och tornhuven tillkom. Den enhetliga interiören tillkom vid en omfattande restaurering 1765-66, då vapenhusmuren samt pelarna mellan kor och sidoskepp revs och tre tegelvalv slogs över kyrkorummet. Vid samma tillfälle byggdes det nuvarande vapenhuset, och i väster uppfördes portaler vid ingångarna till tornet och vapenhuset.

Vid en restaurering 1911-12 efter program av arkitekten Gustaf Pettersson ommurades östgaveln och försågs med blinderingar, tornets lanternin byggdes om och taket täcktes med svart eternit. Invändigt omfattade restaureringen bl.a. nya golv, nya bänkar och ommålning av inredningen. I de båda korfönstren finns sedan 1927 glasmålningar, utförda av Eigil Schwab.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996