Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, NORA PRÄSTBORD 1:2 NORA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - NORA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1542, år 1900: 3369, år 1995: 1275

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten på den östra sidan om Ångermanälvens mynning. Kyrkan ligger för sig i odlingsbygd på en platå ovanför en sluttning mot Norasundet. En murad port med smidesgaller leder in till kyrkogården. Trakten är rik på fornlämningar från järnålder, flera gravar/gravfält finns nordväst om kyrkan vid skolan och prästgården. Området utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En medeltida stenkyrka har funnits på den nuvarande kyrkplatsen. Den uppges ha haft måtten 25 x 12,5 alnar och utvidgades, möjligen under 1700-talet, västerut till att bli 40 alnar lång. Riven i samband med att nuvarande kyrka uppfördes.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: En ny kyrka av gråsten och murtegel uppfördes 1804-06 av Simon Geting, efter ett kompromissförslag av Gustav Boman vid ÖIÄ. Ovanligt stor rektangulär kyrkobyggnad med sakristia i en smalare utbyggnad i öster samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Vitputsad nyklassicistisk exteriör med rundvälvda muröppningar och plåttäckta takfall. Tornkroppen avslutas upptill av en konsolfris och kröns av en öppen lanternin. Ingång finns i väster samt mitt på långsidorna, den norra senare igensatt. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv och inredningen i grått och guld har till större delen tillkommit i slutet av 1850-talet. Bänkinredningen från 1860-talet är sluten. Orgeln från 1863 av Anders G. Nygren har en fasad ritad av Per Ulrik Stenhammar. Åren 1912-24 renoverades kyrkan av arkitekt Albert Thurdin, Härnösand, och 1934-36 av arkitekt David Frykholm. Vid en restaurering 1979-80 efter förslag av arkitekt B. Månsson, Östersund förstorades orgelläktaren, bänkutrymmet minskades samtidigt som en läktarunderbyggnad tillkom med nya biutrymmen. Altaret accentueras av en hög skärmvägg från 1858-60, tillverkad av Lars Erik Hofrén med assistans av M. Kärrlander, efter ritning av Ludvig Hedin och bestående av ett ramverk i vilket ett krucifix och flankerande skulpturer är uppställda, de senare sedan 1912. Samma trio har även utfört predikstolen.

Kyrkans äldsta inventarium är en gotländsk dopfunt från tidigt 1200-tal, med reliefer på cuppan och en fot med utskjutande figurer.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.