Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, KAGA 4:5 KAGA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KAGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 574, 1900: 645, 1995: 469

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken..

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger fem kilometer nordväst om Linköping på en svag höjd ute på slätten med vida utblickar. Genom det karakteristiska smala tornet är den välkänd och synlig från alla håll. Prästgården är enda byggnad i anslutning till kyrkan, resten av kyrkbyn är utskiftad. På kyrkogården finns ett gravkapell. På lite avstånd återfinns f.d. skolan samt en hembygdsgård. Miljön är av riksintresse. Från Kaga härrör fragment av en tidig gravvård, nu i Lindköpings stiftsbibliotek, vilket kan antyda att en kyrka existerat här redan under 1000-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan är till sin kärna helt bevarad från äldre medeltid och består av rektangulärt långhus, ett smalare absidkor och ett samtida västtorn. Enligt traditionen byggdes den av kung Sverker d.ä. 1137. Vapenhuset på sydsidan och intilliggande gravkor för familjen Gyllenram tillkom på 1600-talet. Åren 1744-46 byggdes en rymlig sakristia på nordsidan.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören är putsad under spåntäckta takfall (spåntäckningen härrör från restaureringen 1965-66). Västtornets klockvåning är artikulerad med lisener och en bågfris. Den resliga tornspiran har medeltida ursprung, men är ombyggd 1727 och 1750. Vid den yttre restaureringen 1965-66 markerades långhusets ursprungliga portaler i norr och söder, sedan länge igenmurade. Huvudingång i söder via vapenhuset (västportalen igensatt). En smal korportal finns i söder. Den romanska kyrkan har varit rikt utsmyckad. Av stenskulpturen återstår en biskopsgestalt och ett liggande lejon, troligen från någon av kyrkans portaler. Ovan kyrkorummets senmedeltida valv finns betydande delar av en romansk målningssvit bevarad, troligen från 1200-talets första hälft. Den nutida kyrkorummet präglas framförallt av de senmedeltida förändringarna, när ribbvalv slogs samt väggar och valv pryddes med kalkmålningar. Koret målades av Risingemästaren och långhuset av dennes elev Amund. Vid restaureringen 1906-07, efter förslag av arkitekten av Thor Thorén, togs kalkmålningarna fram och förbättrades samt kom-pletterades med en ny kalkmålning i absiden av konstnär Edward Bergh. Samtidigt tillkom glasmålningen i östfönstret, en ny läktare och dopfunten. Predikstolen är utförd av N Österbom 1747. De medeltida målningarna konserverades 1973.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - I vapenhuset finns kyrkans 1400-talsaltarskåp.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.