Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Oskarshamn kn, MISTERHULT 1:94 M.FL. MISTERHULTS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Slutgiltigt beslut om nybyggnad togs 2 augusti 1767 och kyrkan uppfördes 1777-80 av murmästaren Måns Månsson och byggmästaren Peter Andersson från Lidköping. Ritningarna var upprättade av Mikael och Magnus Coswa samt patronatsinnehavaren Claes Didrik von Breitholz. Beträffande planlösningen skulle den delvis återgå på kyrkan i Oppeby, där von Breitholz hade egendomar. Kyrkan ersatte en medeltida träkyrka. Den nya kyrkobyggnaden blev invigd 24 juli 1794 av biskop Jakob Axelsson Lindblom.

PLAN OCH MATERIAL - Brett rektangulärt långhus med rundat kor i öster. På bägge långsidorna absidiala utbyggnader, som ursprungligen fungerade som loger för ägarna till Misterhult och Virbo-Fårbo. Torn med huvudingång i väster. Separata ingångar har funnits till de båda logerna. Den norra igensattes 1936 i och med att utbyggnaden förvandlades till doprum. Sakristia i norr med senare upptagen ingång. Murarna, uppförda i sten, är spritputsade och avfärgade i vitt. Slätputsade hörn och omfattningar. Grå putsad sockel. Kopparplåt på taket, tidigare spåntak.

EXTERIÖR - I princip har 1776 års ritning följts. Dock blev takfallet ej obrutet. Istället för en graciös fyrkantig lanternin avslutad med enbart ett kors, blev lanterninen åttkantig, såsom det var vanligt i trakten, och krönt med såväl kors som stjärna. Ett par mindre rektangulära öppningar tillkom dessutom på tornets fasader. Strävpelarna vid tornets sydvästra och nordvästra hörn utfördes aldrig, däremot tillkom sådana på såväl syd- som nordfasaden. De rusticerade och nyklassicistiska omramningarna kring absidernas portaler utfördes aldrig. Liksom tornportalen utformades de som enkla flersprångiga portaler. Byggnaden kom dessutom att förkortas under byggets gång. Förutom igensatta fönster på utbyggnaderna, byte av ytterdörrar, fönster och takmaterial är exteriören oförändrad sedan byggnadstiden.

INTERIÖR - Ursprungligen präglades kyrkorummet av den blandstil, som florerade i dessa trakter vid övergången från rokoko till gustaviansk stil. Det klassicerande intrycket finns dock kvar trots flera stora förändringar. Altaruppställningen med altartavla, föreställande Jesu dop, samt predikstolen är utförda av Jonas Berggren 1781. De flankerande skulpturerna Johannes och Petrus är utförda av Arvid Källström på 1930-talet. I och med skulpturernas tillkomst igenmurades de fönster, som fanns närmast altaruppställningen. Altarringen härstammar från 1902. Den öppna bänkinredningen är från senare tid. Ursprungligen var bänkinredningen sluten och blåmålad samt uppdelad genom tre längsgående gångar i fyra rader. I de absidiala utbyggnaderna fanns loger och läktare. Två läktare var uppbyggda i väster. Orgelfasaden, ritd av Jacob Wulff, är samtida med kyrkan. Läktarbarriären är sannolikt ursprunglig. Diskret läktarunderbyggnad från 1974.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993