Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, VALTORP 9:1 VALTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - VALTORP

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 331, 1900: 372, 1995: 241

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger solitärt i utkant av odlingsmarken på den skarpt profilerade åskanten söder om Slafsans och Pösans förening. Byn ligger lägre i dalgången. Nära kyrkan finns komministerbostad, skolhus samt lanthandel. Valtorp ingår i Falbygdens riksintresseområde. Socknen är belägen mellan Falköping och Skövde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, sakristia i norr samt vapenhus i söder. Av den romanska absidkyrka som avbildats i Peringskiölds Monumenta återstår ännu större delen av långhuset. Vapenhuset framför medeltidskyrkans ursprungliga sydvästportal är av okänd datering - vapenhus av trä finns dock återgiven i Monumenta. Salkyrkans nuvarande planform är resultat av en ombyggnad 1722 (stötfogar påträffade vid putsavknackning 1983). Sakristian därefter vid okänd tidpunkt tillbyggd.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans resliga murstomme är ut- och invändigt vitputsad och genombryts av små, rektangulära fönsteröppningar. Ombyggnaden 1722 är daterad med smidessiffror i korpartiets östmur samt initialerna A. P. W, vilket står för greve Axel Per Wrangel på Vrangelsholm, som spelat en väsentlig roll för kyrkans förändring och försköning. Ingångar via vapenhuset samt direkt till korpartiet i sydost. Välbevarad och homogen 1700-talsinteriör. Kyrkorummet täcks av ett platt trätak, med dekorativt måleri från tiden för kyrkans ombyggnad eller strax därefter, samt en figurativ plafondmålning över korpartiet från 1829. Predikstol och altaruppsats från 1703 respektive 1754, skänkta av de adliga släkterna Wrangel och Reutercrona. Sentida restaureringar har i mindre grad inverkat på kyrkans karaktär. Vid restaureringen 1926-27 efter förslag av arkitekt Axel Forssén, påträffades det medeltida dopfuntsfundamentet i långhusets mittaxel. Fundamentet uppställdes framför den medeltida, delvis igenmurade nordportalen och ny dopfunt förvärvades.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.