Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, TORBJÖRNTORP 17:1 TORBJÖRNTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TORBJÖRNTORP

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 235, 1900: 416, 1995: 577

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett dominerande höjdläge nära järnvägen på gränsen mellan odlingsbygd och utmark. Nära kyrkan ligger komministergård, äldre skolbyggnader samt lanthandel. En allé leder upp till kyrkan. Torbjörntorp ingår i Falbygdens riksintresseområde. Socknen är belägen mellan Falköping och Skövde.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Raserad medeltidskyrka i sten, sannolikt uppförd under 1100-talet eller 1200- talets första hälft. Enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta bestod kärnkyrkan av långhus och ett påfallande kort, rakslutet kor. Stenkyrkan hade då vapenhus och sakristia av okänd, men möjligen medeltida datering. Enligt Säves berättelse för 1863 (ATA) övergavs kyrkan 1851, förföll och såldes 1861. En skiss av Säve antyder att kyrkan genom en ombyggnad erhållit ett korparti av långhusets bredd, men det är obekant när denna ägt rum. En våning upp i den befintliga kyrkans torn finns en inmurad relief av romansk karaktär. Reliefens ursprungliga placering är okänd. Den nuvarande kyrkan uppfördes på samma plats som den gamla, gemensamt av Tornbjörntorp och Friggeråker församlingar.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1869-71 efter ritningar bearbetade av arkitekt Johan Fredrik Åbom (muntlig uppgift av Jakob Lindblad, 1999; jfr Malmström 1991). Den består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korutsprång, som även innefattar en med träskärm avdelad sakristia, samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriör i enkel historicism, med profilerade listverk, dekorativa bågfriser längs murkrönen och rundvälvda muröppningar. Enligt fotografier från 1902, ATA, framträdde listverk och omfattningar vitputsade mot mörkare murytor, men exteriören har därefter erhållit en enhetlig avfärgning i vitt. Västtornet kröns av gavlar i samtliga väderstreck samt högrest lanternin med spira. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida; den perspektiviskt avtrappade sydportalen är särskilt framträdande, med sin klassicistiska omfattning och egna gavelröste. Kyrkorummet täcks av ett konsolburet, listindelat tredingstak. Vid en restaurering 1962-64, efter förslag av arkitekt Gunnar Hoving, försågs läktaren med en inbyggnad, bl. a. För sakristia, och interiören ommålades. Den fasta inredningen är i huvudsak samtida med byggnaden, bl. a. det tidstypiska sakristiskranket, predikstolen och den öppna bänkinredningen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.