Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, HÅKANTORP 4:1 HÅKANTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - HÅKANTORP

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 190, 1900: 274, 1995: 129

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen relativt ensam på grusparti i småbruten odlingsmark vid Slafsan. I kyrkbyn finns kvarn, stenvalvsbro, välbevarade manbyggnader från sekelskiftet samt ett f.d. missionshus - nu bygdegård. Håkantorps socken ligger norr om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Enligt avbildningen i Peringskiölds Monumenta bestod den murade kyrkan till sin kärna av långhus och smalare, rakslutet kor, troligen från äldre medeltid. Framför sydportalen och på korets nordsida fanns vapenhus respektive sakristia i sten, möjligen medeltida. Så vitt känt helt raserad i samband med den nuvarande kyrkans uppförande på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan uppfördes 1842. Inga äldre murpartier tycks återstå (fullständig putsavknackning 1994). Den befintliga kyrkans proportioner kan emellertid tyda på att den delvis uppfördes på gammal grund. Kyrkan har salformad plan med utbyggd sakristia i öster och västtorn. Endast smärre ingrepp har skett i 1800-talskyrkans murar; vid restaurering 1925 efter förslag av Axel Forssén gjordes vissa inre omdisponeringar, varefter ny portal bröts upp mellan långhus och sakristia.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriör i enkel nyklassicism med vitputsade murar, profilerade murkrön och rundvälvda ljudöppningar. Västtornet kröns av en flack huv med lanternin. Långhusets och sakristians tegeltäckning samt västtornets kopparklädda huv och träöverbyggnad omlades och reparerades senast 1989 respektive 1994. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Det långsmala kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist. Enkel inredning, delvis övertagen från den gamla kyrkan. Predikstolen från 1600-talet flyttades 1925 från den norra till den södra sidan. Sluten bänkinredning av äldre typ, men ombyggd 1958 efter förslag av arkitekt Anders Ekman.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.