Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mölndal kn, FORELLEN 1 MÖLNDALS STADSHUS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Byggnaden är belägen på plan mark strax norr om Mölndals centrum. Framför stadshuset finns en stor öppen stensatt yta medan övriga sidor utgörs av gräsytor med träd och gångstråk. Byggnaden upplevs som en komposition av olika kuber som lagts still varandra men där merparten har en strikt rutnätsindelning genom fönstersättningen. Byggnaden är uppförd i mörkrött tegel men det är framförallt de långa fönsterraderna som karaktäriserar fyravåningshuset. Material är förutom tegel, och glas även skiffer, kopparplåt och ädla träslag i fönster och i konstruktiva detaljer. Invändigt har byggnaden stora kvaliteter med en stor foajé formad som ett atrium med loftgångar i två våningar och med väggar och räckverk klädda med skivor av ädla träslag.