Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, VÄSTNÅR S:5 LJÅBODARNA OCH MYLTPLOCKARSTAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ljåbodarna och Myltplockarstan ligger inom Oviksfjällens fäbodområde, som utgör riksintresse för kulturmiljövården (Z 45). I det fjällnära skogs- och myrlandskapet mellan Storsjöbygden och Oviksfjällen finns ett 30-tal fäbodar. Området var tidigare viktiga utmarker för bönderna i de södra storsjösocknarna, som här hade tillgång till rikt bete och goda möjligheter till myrslåtter. Några av fäbodarna är levande. Flera av fäbodmiljöerna kan idag nås med bil från den så kallade Fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan.
"Myltplockarstan" ("Hjortronhotellet", "Hotell Myltan") ligger inom samma samfällighet som Ljåbodarna, ca 250 meter väster om fäbodvallen. Anläggningen har haft flera olika benämningar. I det här sammanhanget har namnet Myltplockarstan valts, eftersom det tydligast anger att det handlar om en anläggning som består av flera byggnader. Ordet "mylta" används ofta om hjortron i alla dess former - råa som kokta.
KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2013-01-28, Dnr 432-2365-11