Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VÅRHOLMEN 4 VÅRBERG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-12-19
Klassificering: Grönt
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vårbergs centrum har stora arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. Anläggningen kännetecknas av sin utpräglat modernistiska utformning av internationellt snitt; ovanlig i Sverige men relativt vanlig på kontinenten. Även den samlade kombinationen högt bostadshus, låg centrumbyggnad och tunnelbanestation är i sammanhanget en mycket ovanlig lösning utan motsvarighet i Stockholm. Anläggningen är ett tidigt, välbevarat och konsekvent genomfört exempel på ett inomhustorg, och har alltså betydande stadsbyggnadshistoriska värden. De karaktäristiska materialen och detaljerna är av utpräglat modern och rationell typ, t.ex. lågdelens glas- och aluminiumplåtfasader.

De viktigaste förändringarna utvändigt sett - den gula fasadfärgen på lågdelens fasadplåtar och högdelens nya loftgångsfronter - påverkar inte i grunden det kulturhistoriska värdet.

INVENTERING ÅR 2000
OMRÅDE
T-banestation, butikscentrum samt p-hus i centrala Vårberg.

Området består av Vårbergs centrums lågdel, även benämnt Vårbergstorget. Området innefattar centrum med inomhustorg, t-banehall och -perrong med spår som sträcker sig österut, nedsänkt ca 1,5 meter under marknivån, samt ett p-hus. Området är sammanbyggt med ett i öst-västlig sträckning liggande bostadshus (f d Vårholmen 3). Området omges i norr av Fjäderholmsgränd, en gräsplan samt punkthusbebyggelse. Mot norr mynnar även Vårbergsgången, som går rakt igenom centrumhuset, ut genom en viadukt, och fram till Vårbergstrapporna. Vårbergstrapporna stiger upp för berget mot norr i flera avsatser. Vid varje avsats bildas små parkrum med bl a vattenfall och damm, gräsmattor, buskar, träd och bänkar. Trapporna och parkrummens väggar är av huggen granit, räckena av svart järn. På en nivå finns bronsskulpturen "L'accouchement" (Födelsen) av Berto Marklund.

Mot öst gränsar området mot en trappa, en kyrka (f d daghem), en bergsknalle, t-banespåren, en p-plats och några loftgångshus. Mot syd ligger den väg som heter Vårbergsplan, där går Vårbergsgången söderut och där finns några punkthus och loftgångshus. Mot väster finns p-platsen på Vårbergsplan, en park samt vägen Vårholmsbackarna. T-banestationen är konstutsmyckad med tre stora mosaiker: "Våra händer" av Maria Ängkvist-Klyvare.

BYGGNADER
Tunnelbaneperrongen:
· Våningsantal: 2 vån
· Tak: Flackt, takform ej utrett. Taklist av galvaniserad plåt. Över perrongen sitter ett skärmtak i form av ett flackt motfallstak.
· Fasad: Betong, gråbeige puts samt gult kakel.
· Sockel: Betong
· Fönster: Fönsterband som ljusinsläpp högst upp vid taket.
· Stomme: Betong
Själva byggnaden består av den inbyggda trappa och ramp som leder nedifrån perrongen upp till biljetthallen i centrumhuset.

Centrumhuset:
· Våningsantal: 2 vån + 1 suterräng, 2 suterräng + 1 källarvåning.
· Tak: Flackt, motfallstak med flera fall. 2 parallella sadeltaksformade ljuslanterniner på den södra delen. Plexiglaskupoler på norra och södra delen.
· Fasad: Ljust grönblå brännlackerad pärlemorskimrande korrugerad aluminiumplåt, mot öster och väster till viss del betongelement med finkornig frilagd ballast. Fönsterbröstning mot söder av grå plåt.
· Sockel: Betong och betongelement med finkornig frilagd ballast.
· Fönster: Band av smala och breda rutor i aluminiumramar, med fyllningar av svartfärgat glas. På bottenvåningen med en högt sittande tvärpost. Vid entrén glas i två våningar med två tvärposter. I suterrängplan jämnbreda rutor med högt sittande tvärpost samt partier med betongglas.
· Entré: Glasad i två våningar, automatiska glasade dörrar av blåmålat stål.
· Stomme: Betong, lättbetong.
· Förändringar: Där den pärlemorskimrande plåten varit utsatt för skadegörelse har den övermålats eller bytts ut. Detta gäller endast små ytor på byggnadens nordligaste del. Betongelementen har på något ställe övermålats. Entré och passage till t-banestationen har modifierats och runt inomhustorget har butikslokalerna expanderat på bekostnad av den öppna ytan. Det är osäkert om fasadplåtarnas skimrande är en avsedd effekt eller resultatet av nötning och blekning. Mot norr är ytan inte lika blekt och skimrar ej heller i samma utsträckning.
Byggnadens södra del (söder om bostadshuset) är i 2 våningar med 1 suterräng. Den södra sidan har en arkad i de två övre planen. Arkadens undertak består av lättbetongelement och konstruktionen vilar på gråmålade balkar och pelare av betong. Halvvägs upp på pelarna sitter ett "våningsband" som markerar var bjälklaget i huset ligger. Bandet är inklätt med samma typ av pärlemorskimrande korrugerade aluminiumplåt som sitter på byggnadens fasader. Arkadens golv är belagt med betongskivor med frilagd ballast. Under arkaden har suterrängvåningen, som innehåller bl a en bilhall och en bilskola, sin fasad. Från arkaden leder en ramp av betong österut ned till markplan. Arkaden och rampen har räcken av galvaniserat järn. Mot söder leder en gångbro över gatan Vårbergsplan och mot väster vidtar parkeringen på Vårbergsplan. Byggnadens norra del (norr om bostadshuset) är i två suterrängplan samt källare. Mot väster är det sammanbyggt med parkeringsgaraget och den västra fasaden är i en hel våning. Den norra fasaden vetter mot Fjärdholmsgränd som sluttar uppåt mot öster, varför byggnaden nordöstra hörn är i suterräng. Den östra fasaden vetter mot en trappa och uppvisar två suterrängvåningar. Innehåll: kontor, butiker kyrka mm.

Parkeringshuset:
· Våningsantal: 1 suterräng + 2 källarvåningar.
· Tak: Parkeringsdäck, asfalterat.
· Fasad: Gråbrunmålad puts, betongelement med synlig ballast, sargen till parkeringsdäcket av "kasetterad" platsgjuten betong.
· Sockel: Betong
· Fönster: Betongglas och fönsterpartier med aluminiumramar.
· Entré: Höga automatiska stålportar
· Stomme: Betong
· Förändringar: Bilvårdsanläggningen mot väster var ursprungligen en bensinstation med skärmtak över pumpön och med tvätt- och smörjhall. Denna byggdes till 1978.
P-huset har en suterrängvåning mot väster, ett p-däck på taket samt två källarplan. Mot väster finns en utbyggnad inklädd i vit korrugerad plåt som innehåller en däck- och bilverkstad. Framför denna finns en p-plats. P-däcket utgör också entrépassagen till det bostadshuset, som det är sammanbyggt med. Flera lägenheter har där sina direktutgångar. Enligt ritningarna skulle här ha anlagts planteringar och uteplatser. Idag är det bara en slät asfalterad yta.

KOMMENTAR
Centrumhusets pärlemorskimrande fasadplåtar är väldigt speciella och ger huset en egen karaktär. Fastigheten i övrigt har ett tydligt modernistiskt uttryck med sitt inomhustorg, sina till stor del uppglasade fasader och de integrerade funktionerna. Loftgångshuset samspelar med butikscentrat bl a genom de i arkaderna på loftgångshuset förekommande våningsbanden av pärlemorskimrande korrugerad aluminiumplåt. Byggnadens exteriör är i stort sett oförändrad.