Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, JÄRNBÄRARORDEN 1 M.FL. BREDÄNG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KULTURHISTORISK KLASSIFICERING
Värderingsdatum: 2006-11-09
Klassificering: Gult
Utförd av: Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Per Olgarsson, Elisabet Wannberg, Kerstin Mandén-Örn, Stockholms stadsmuseum.
Motivering: Gult = Fastighet/fastigheter med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö som år 2006 inte är utpekad i Stockholms översiktsplan.

INVENTERING 1999
Inventeringsdatum: 991006

OMRÅDE
I detta område sydväst om Bredängs centrum finns fyra tilläggsisolerade skivhus.

Området gränsar i väster mot Järnbärarvägen och i söder mot Tankebyggarbacken. Norr om området löper tunnelbanans banvall. I öster gränsar området till ett större grönstråk med gräsytor och skogsdungar.

Terrängen i området är flack. Byggnaderna är placerade på rad i nord-sydlig riktning, med gavlarna mot varandra. På sin västra sida har byggnaderna smala gräsmattor och entrégator med anknytning till Järnbärarvägen. Öster om byggnaderna finns gräsmattor med buskar, träd och staketinhägnade lekplatser. Närmast husen finns låga buskar och hårdgjord mark med betongplattor. Mellan skivhusen finns två stora parkeringsplatser samt ett envånings parkeringshus med övre däck och fasader i formgjuten betong .

BYGGNADER
· Våningar: 9.
· Tak: motfallstak, papp. Takform ej fastställd. Plåtklädda hissrum reser sig ur taken. Neddragen takfot, inklädd i mörkgrått skivmaterial .
· Fasad: gråbeige skivmaterial. Bottenvåning i mörkgrått skivmaterial
· Sockel: smal, mörkgrått målad betong.
· Fönster: en- två- tre- och fyrluftsfönster med mittpost. Vit plåt. Fönstrens översta delar är täckta av vit plåt.
· Balkong: indragna, fronter i korrugerad grålackerad plåt, överliggare av plåt.
· Entré: genomgående entréer, djupt indragna med väggar i gult tegel på östfasader, i liv med fasad på västfasader. Glasade dörrar av bruneloxerad aluminium. På östfasader har dörrarna över- och sidoljus.
· Stomme: betong, lättbetongstav. Ytterväggar av lättbetong.
· Lägenhetsstorlekar: 1 rum med kokskåp - 4 rum med kök, vanligast är 3 rum och kök.
· Förändringar: byggnaderna är tilläggsisolerade, fönsterytorna har minskats genom plåtinklädnad. Det ursprungliga fasadmaterialet var ljusgrå ädelputs med markvåning i grå spritputs. De ursprungliga entrédörrarna i teak har ersatts med nya i aluminium.

Det nuvarande fasadmaterialet är smala skivor med grovt strukturerad "stenig" yta, som är monterade i "band" längsmed fasaderna. Byggnadernas fyra hörn är indragna; i ett av hörnen är dock en rad av balkonger inplacerade, med yttre sidor av lättbetongskivor som är inklädda i skivmaterial.

I trapphusen på östra fasaderna är väggarna klädda med gult håltegel. I husens bottenvåning, mot väster, finns en rad lokaler för olika ändamål.

KOMMENTAR
Skivhus utgör den dominerande byggnadstypen i Bredäng och gör bebyggelsen enhetlig. Stadsdelens skivhus är enhetligt utformade med likartade stora volymer, samma ädelputsade fasader i ljusa kulörer mm. De ligger alla i nord-sydlig riktning med ca 50 meter mellan varje hus. Landskapet runtom bostadsområdena består ofta av utsparad naturmark och stora gräsmattor, på detta sätt blir skivhusområdena i Bredäng ett konsekvent genomfört exempel på idén om hus i park. Byggnaderna utgör dessutom tidiga exponenter för helt och hållet industrialiserat byggande i stor skala i Stockholmstrakten.

I samband med tilläggsisoleringen förändrades byggnaderna i Järnbärarorden när det gäller fasader och fönsterutformning. De ursprungliga volymerna i ljusa kulörer är dock i huvudsak intakta. Detta innebär att deras roll som storskaliga miljöskapare i förortslandskapet (som de exempelvis kan ses från tunnelbanan) fortfarande är avsevärd.