Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KORTEDALA 107:41 M.FL. KORTEDALA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
OMRÅDE
Bostadsområdet med enfamiljshus i atriumlängor på platt mark ligger i Kortedalas nordöstliga del längs Aprilgatan. I sydöst gränsar Utmarksskolan, i norr ett lamellhusområde och i öster ett småhusområde. I nordväst angränsar skogen, dit asfalterade gångvägar leder.

Området har fyra likadana dubbla längor med 4-14 envånings atriumhus. Asfalterade vägar löper emellan och runtom huskomplexen. Gavlarna är snedställda åt Aprilgatan och bebyggelsen har ett mycket slutet uttryck. Två av längorna har dubbla garagelängor med viklyftportar av brun plastfiber. Mindre rundlar med lekplats, respektive flaggstång, finns i söder. Intill byggnaderna är rabatter med blommor och buskage anlagda i varierande omfång. I norr är en tvättstuga med flera huskroppar belägen, med gjuten grund, vitmålad ny lockpanel, pulpettak på husvolymen åt gatan och sadeltak på den åt andra hållet. I närheten ligger en transformatorstation av ballastelement med kvarts, plåttäckt sadeltak och vit träpanel i gavelröstena.

BYGGNADER
Atriumhus av chockbetongelement är byggda i vinkel och i dubbla längor, rygg-vid-rygg, så att grannens baksida blir den tredje gårdsfasaden. Vitmålade träplank hägnar åt gatan, vilka är blåmålade på gavlarna och stalldörrar hindrar insyn till gården. Bostadsytan är 85 kvm på 160 kvm tomt. Endast ett stort enluftsfönster av trä på den vitmålade släta gaveln vetter åt gatan. Gårdsfasaderna har lock- eller locklistpanel målad i varierande färger, såsom grått, rött, blått och gult. Över entrédörrarna finns smäckra regnskydd. Pulpettaken, klädda med svart papp har stora uppvinklade takfönster i ca 45 grader med glaskupol samt små toppiga ventilationsrör. Detta ger en livlig taksiluett, särskilt från höjden i norr. Taken lutar åt samma håll vilket ger intryck av sågtandstak -" bostadsfabrik".

Våningar: 1
Stomme/konstruktion: betongelement
Fasad: fasadelement, lock- eller locklistpanel av trä åt gården
Fasadfärg: vit, olika åt gården, grå, röd, blå, gul
Takform: pulpettak
Takmaterial: svart papp
Utvändiga detaljer: glaskupoler på taken, skärmtak

Dessa elementbyggda atriumhus byggdes på sankmark för uthyrning. Skanska har nu sålt tomterna och en intresseförening har bildats i området för gemensamma åtaganden, enligt informant på plats. I folkmun kallas området för mink- eller kaninfarmarna.

KOMMENTAR
Området är upptaget i bevaringsprogrammet från 1987, där de enkla formerna och materialen ses som intressant exempel på 1950-talets försök att skapa billiga småhus för uthyrning.