Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, BUA 10:154 BUA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Bua var ursprungligen ett litet fiske- och jordbrukssamhälle. Med tillkomsten av Ringhals och Värö bruk under början av 1970-talet kom samhället att växa sig större och rymmer idag ett litet centra söder om kyrkan med några mindre butiker, bibliotek m.m. Området kring själva kyrkan utgörs av ett småhusområde.

KYRKOTOMTEN
Bua kyrka ligger på en höjd. Närmast kyrkan växer gräs men berget går i dagen här och var. Tillfartsvägen går igenom ett småhusområde. Vid gränsen till småhusområdet, söder om kyrkan finns en låg kallmurad stenmur. Kyrkans cykel- och bilparkering ligger i väster och är asfalterad med häckplantering och belysningsstolpar. Mot anläggningens södra och västra fasadsida löper en lång stenkantad rabatt med bl a rosor. I öster och söder växer låga tallar och buskar.

På en bergsklack nordväst om kyrkan står en klockstapel på fyra, bruna, bockben. Klockstapeln har en tälthuv som är täckt av svarta plåtfjäll.

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning och en lägre vinkelutbyggnad med sakristia, samlingssal, kök och grupprum mot söder, uppfördes på 1970-talet. Senare tillbyggdes vinkelutbyggnadens samlingslokaler mot väster med ytterligare grupprum, kapprum och toaletter.