Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, VRETA KLOSTER 1:9 VRETA KLOSTERS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården i Vreta kloster faller naturligt ut som fyra separata kyrkogårdar belägna intill
varandra. Detta beror inte minst på att de olika delarna särhägnats efter tillkomst. Detta
innebär att beskrivningarna nedan kommer att följa denna indelning och beskrivas med var sin
huvudrubrik med de enskilda kvarteren som underrubriker.

Kyrkogårdens kvarter var tidigare angivna med nummer på den gamla kyrkogården och
bokstäver på den nya. Numera tillämpas ett gemensamt siffersystem. Här anges de nya
numren först och de gamla sedan efter ett bindestreck, ex 14-2c, där 14 är det nya
kvartersnumret och 2c det gamla.

1. Gamla kyrkogården
Kvarteren 11-1, 12-2a, 13-2b, 14-2c, 15-3, 16-4 och 32-4 linje.
2. 1916 års utvidgning
Kvarteren 17-A, 19-D, 20-E, 21-F, 22-G, 23-H, 24-J och 25-K.
3. 1922 års utvidgning
Kvarter 26-L
4. 1970-talets utvidgning
Kvarteren 27-M, 28-N, 28-N urnor samt 29-O
Däremot kommer den samlade kulturhistoriska bedömningen ligga under denna rubrik.

1. GAMLA KYRKOGÅRDEN
Den gamla kyrkogården ligger huvudsakligen söder om kyrkan och utgörs av kvarteren 11-1,
12-2a, 13-2b, 14-2c, 15-3, 16-4 och 32-4 linje. Den utgörs av den södra halvan av den
ursprungliga kyrkogården, den medeltida utvidgningen mot söder och utvidgningen mot
väster och norr från 1790. Formen är rektangulär och en skapelse av biskop J A Lindblom,
som själv är begravd i kvarter 11-1.

Allmän karaktär
Den gamla kyrkogården inramas av kalkstensmurar som till stora delar är av medeltida
ursprung, men höjdsänkta och påbyggda. Större delen av västmuren är dock från 1790.
Muren liksom de två ingångarna från 1790 i väster och söder bidra till att forma karaktären.
Kyrkogården omges också av en trädkrans som till stora delar dock är under föryngring.
Det inre av kyrkogården präglas huvudsakligen av raka nordsydligt löpande rader med
gravstenar med rygghäckar mellan. Kvarter 12-2a är en helt öppen gräsmatta och kvarter 14-
2c och 15-3 har invallande häckar. Längs med gångarna, främst mitt på kyrkogården finns
också rader av träd.

På den södra halvan ligger gravkapellet. En byggnad av medeltida ursprung som senare bland
annat tjänat som spannmålsmagasin.
Trots att kyrkogården omskapats kraftigt under 1950-1960-tal har ett stort antal äldre och
kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar bevarats, främst i kvarter 11-1 och 12-2a men också i
andra delar av kyrkogården. Många av dessa är tillverkade lokalt av den lokala kalkstenen
från Berg och Knivinge.

Omgärdning
I väster finns en kalkstensmur vars norra tredjedel är av medeltida ursprung medan den södra
är tillkommen 1790. Muren är uppförd av ca 0,5 x 0,2 m stor sten till en höjd av ca 1,2 m och
har släntad insida. I trädkransen ingår 6 äldre och 3 nyplanterade träd.
I norr utgörs gränsen av kyrkan. På ömse sidor denna är kvarteret öppet mot klosterruinen.
I öster finns den medeltida kalkstensmuren kvar i sänkt skick. Murens översta vav är dock
eftermedeltida. Muren är uppförd av ca 0,5 x 0,2 m stor sten till en höjd av ca 1,2 m och har
släntad insida. I trädkransen ingår två äldre och 2 yngre träd.
I söder finns samma mur som öster. I stället för trädkrans finns här en 3,3 m hög syrenhäck
längs hela sträckan.

Ingångar
Av de nuvarande ingångarna tillkom den västra (kallad Brudluckan) 1796 och stolparna består
av putsat tegel. Arbetet bekostades av biskop Lindblom. Stolparna murades om 1921.
Grindarna tillkom 1839 och är signerade C.I.B.L. Grinden är en dubbelgrind av smidesjärn
ornerad med blomrankor och kryss i tre nivåer. Typen är vanlig på östgötska kyrkogårdar.
Grindstolparna är putsade och har huvar i empirstil, huvarna är mossbeväxta och de ornament
som tidigare fanns har ramlat bort.

Mitt på västra muren finns ytterligare en ingång, som inte omnämns av Curman/Lundberg
1935 och som bör ha tillkommit senare. Porten leder rakt ut mot den nya parkeringen och bör
vara tillkommen i ett sammanhang med denna. Ingången har en dubbelgrind i järnsmide
monterad i muröppningen smala grindstolpar av järn. Ornamenten består av enklare bågar och
spjälor och grindhalvorna kröns av kors.

I norr är kyrkogården öppen mot klosterruinen väster och öster om kyrkan, eftersom murarna
här togs bort vid renoveringen på 1910-talet.
I öster finns tre ingångar till den nya kyrkogården. De två nordligare motsvarar ungefär lägena
för 1700-talets Bergslucka och Likport.

Ingången längst i norr kallades ursprungligen Bergsluckan och var försedd med en stiglucka.
Denna togs bort och ingången stängdes igen 1790. Den nya öppningen togs upp 1916 och
medger ingång till nya kyrkogårdens kvarter E. Den är placerad något norr om gamla
Bergsluckan. Ingången består idag av en enklare öppning i muren och ett par trappsteg i
kalksten.

Ingången i mitten ligger på platsen för den ursprungliga Likporten. Också denna ingång var
försedd med en stiglucka som togs bort 1790. Den behölls dock och fick överta namnet
Bergsluckan från den stängda ingången i norr. Namnet Likporten flyttades istället till den nya
södra ingången. Ingången leder via en trappa av kalksten från det lågt placerade kvarter 19-D
över mitten av kvarter 17-A och fram till gravkapellet östra gavel. Genom östmuren löper en
trappa om tre trappsteg av kalksten mellan två svarta runda granitpollare.
Längst i söder finns en enklare öppning i muren där grusvägen leder från kvarter 15-3 till det
nya kvarter 29-O.

Södra ingången (kallad Likporten, ej att förblanda med den tidigare Likporten i öster)
uppsattes 1800 och höggs av stenhuggaren Peter Hultsten2 (begravd på kyrkogården). Den
renoverades 1917. Järngrindarna, som ersatte de ursprungliga av trä tillkom 1831. De är ritade
av direktör A B Nyström och smidda av smidesmästaren Olof Ekberg i Nybro. Grinden består
av fyra delar med en högre dubbelgrind i mitten mellan högre grindstolpar och flankerande
enkelgrindar mellan något lägre grindstolpar. Ornamentiken på grindarna är densamma som i
väster. Grindstolparna är utförda i typiskt empirstil, fyrsidiga och försedda med huvar.
Huvarna har ursprungligen haft ornament som numera är bortfallna.

Vegetation
Förutom i omgärdningen finns i samtliga kvarter finns nord-sydligt löpande rygghäckar av
spirea, tuja, oxbär och hagtorn. Kvarter 14-2c och 15-3 har också kringgående häckar. Längs
med grusgångarna växer 10 äldre träd, huvudsakligen mitt på kyrkogården.

Gångsystem
I ett tidigaste skede antas att det bara funnits stigar över kyrkogården, något som också syns
vara fallet på Dahlbergs teckning ovan. Den första medvetet anlagda gången drogs år 1800
från Likporten till kyrkans sydportal. 1813 tillkom gången från Bergsluckan till nuvarande
huvudingången. Övriga gångar tillkom 1841. Trappan med dess låga steg mellan Brudporten
och västra ingången tillkom 1917.

Gångarna skiljer de enskilda kvarteren från varandra och med undantag av kvarter 15-3 där
gångar in till gravkapellet finns består alla gångar inne i kvarteren endast av gräs.

Gravvårdstyper
På gravkartan från 1941 finns i stort sett enbart grusade gravar med stenram eller
häckomgärdning på kyrkogården, enda undantaget är linjegravsområdena i kvarter 15-3 och
16-4. Dessa är med två undantag alla borttagna. Trots att miljön alltså omskapats kraftigt
sedan gravkartan 1941, finns ett mycket stort antal ålderdomliga vårdar kvar på kyrkogården.
De är i hög utsträckning koncentrerade till kvarter 11-1 där de är glest spridda i hela kvarteret
och till kvarter 12-2a där de utgör mer än hälften av vårdarna. Enstaka äldre vårdar
förekommer dock på hela kyrkogården. Många av de äldre vårdarna är tillverkade lokalt och
av den lokala kalkstenen. Inte mindre än 64 vårdar är äldre än 1900 och den äldsta vården
som står på urpsrunglig plats är en mycket välbevarad kalkstensvård från 1658.
7 vårdar på ursprunglig plats är resta under slutet av 1700-talet och tillhör därmed de
ursprungliga vårdar som restes efter kyrkogårdens omdaning 1790. Till dessa hör vården över
stenhuggaren Peter Hultsten och prosten Tiburtius Erici Tiburtius och hans maka. Tiburtius
var förutom prost i Vreta politiker och satt i Riksdagen för prästeståndet. Han var den som
föreslog och genomdrev den berömda ”kungliga namnstämpeln”, dvs att kung Adolf Fredriks
namnteckning ersattes av en stämpel som riksdagen själv kunde trycka på dokument utan att
kungen behövt se dem.

14 vårdar är från 1800-talets första hälft, en stor andel av dem från de första årtiondena på
seklet, vilket bör innebära att också dessa är de ursprungliga på sina respektive platser. Bland
dessa finns prosten i Vreta sedermera biskopen i Linköping och ärkebiskopen J A Lindblom.
Lindblom var bland annat ansvarig för omgestaltningen av kyrkogården på 1790-talet.

2 Hultsten och hans son med samma yrke anses också ha huggit en stor del av kalkstensvårdarna på kyrkogården.

Han var också en radikal framtidsbiskop och under hans tid revs ett stort antal medeltidskyrkor och
ersattes med nya moderna byggnader i tidens anda.

Bland de övriga tidiga 1800-talsvårdarna finns också en tillhörig Växjöbiskopen O L
Wallqvists, död 1800.

Till skillnad från 1941 då gravkartan visar att endast gravarna på allmänna linjen inte var
grusade finns idag endast en enstaka grusad grav kvar i kvarter 12-2a, denna är också inramad
av ett järnstaket. Till de mera ovanliga gravvårdarna hör 4 träkors. 1 gravkulle och 2
avancerade järnkors, det ena importerat från Österrike. Till de udda vårdarna hör också en
obelisk och en hög bautasten.

Ett stort antal värdar är liggande, dessa är ofta samlade familjevis. I övrigt är de flesta
vårdarna relativt höga och smala, även de yngre. Ett mycket stort inslag av vårdar av kalksten
finns allmänt, vilket ger även yngre vårdar ett ålderdomligt utseende.

Längst norrut i kvarter 14-2c finns de yngre gravarna tillhöriga den grevliga ätten Douglas
från Stjärnorp vilkas äldre gravar finns i det Douglaska gravkapellet. De består av en rad
liggande kalkstenshällar samt en triangulär vård över greve Gustaf Otto Douglas, död 1830.
Gravvårdarnas titlar och ibland ortnamnen visar att kyrkogården kan betraktas som en
nationell kyrkogård. Inslaget högre akademiker är mycket stort särskilt i kvarter 15-3 och
ortnamnen visar att även om gravar med anknytning till länet dominerar stort finns det även
inslag av folk från olika delar av landet utan direkt anknytning till Vreta som ändå valt denna
kyrkogård.

Byggnader
I norra delen av kvarter 15-3 står
gravkapellet som är murat av gråsten med
tegeltak. Byggnaden är sannolikt
medeltida, även om den på Erik Dahlbergs
bild av kyrkogården är timrad.
Byggnaden tjänade som sockenmagasin
mellan 1750 och 1863 varefter den fick
sin nuvarande användning.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER

Kvarter 11 eller 1
Gravplats nr 1-62

Kvarteret ligger längst i nordväst på den gamla kyrkogården. Det utgörs av platserna 1-62.
Gravkartan är från regleringen 1941 och kvarteret har genomgått stora förändringar sedan
dess. Kartan visar ett relativt intrikat och oregelbundet system av huvudsakligen stora
stenramsgravar vilka inte finns kvar idag då kvarteret är huvudsakligen arrangerat i raka
rader. Större delen av vårdarna har därför fått löpnumrering. Efter gravnummer 39 är
överensstämmelsen med gravkartan så dålig att löpnummer använts.

Allmän karaktär
Öppen karaktär med gräsmatta med raka rader gravar utefter nordsydligt orienterade
rygghäckar. Ett stort antal äldre kalkstensvårdar finns i kvarteret. Ett par äldre vårdar står fritt
utanför systemet med rygghäckar.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Fyra linjer rygghäckar i nordsydlig riktning finns. Från väster en häck som i norr börjar med
en 0,6 m hög spirea. Denna avbryts vid ett gravmonument av en inbuktande 1,0 m hög
hagtornshäck varefter den i söder avslutas med en 0,5 m hög hagtornshäck med svängda
ändar. Därefter följer en 0,6 m hög spirea som endast finns i den norra delen av kvarteret.
Därefter följer en 1,0 m hög oxbärshäck som löper genom hela kvarteret. Längst i öster finns
en lika hög oxbär som också följer kvarterets längd. Längst i nordöst finns en kortare
östvästlig hagtornshäck och en klippt alm. En motsvarande alm står också i kvarterets
sydöstra utkant.

Gångsystem
Grusgångarna finns kring kvarteret medan det inne i detsamma endast finns gräsgångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är resta mellan 1791 och 2005. Ett mycket stort antal äldre vårdar är bevarade
inom kvarteret. 4 stycken från sent 1700-tal, 2 från 1800-talets tidigare hälft och 12 från dess
senare hälft. Till största delen är dessa alla relativt smala höga kalkstensvårdar med svagt
spetsat överstycke. En med steleform finns också. En av de äldre vårdarna har dekorerats med
en huggen urna och lagerkrans.

Bland de yngre vårdarna är huvuddelen från tidigt 1900-tal men ett stort inslag från 1940- och
1950-talen finns. Många är liggare anslutna till äldre vårdar.
Av det stora antal stenramsgravar som finns på gravkartan från 1941 har endast 1 bevarats
(grav 5, rådmannen C E Wedin, död 1889), denna grav är också försedd med en hög
obeliskformad gravvård.

Bland de begravda i kvarteret märks bland annat stenhuggaren Peter Hultsten, död 1799, som
tillverkade de södra grindstolparna och som tillsammans med sin son och efterträdare
tillverkat många av kalkstensvårdarna på kyrkogården. Dessutom biskopen J A Lindblom som
bland annat ansvarade för kyrkogårdens omgestaltning på 1790-talet.
Titlar av olika slag förekommer på 32 av vårdarna. Dessa fördelas relativt lika mellan kyrkans
eget folk (5), högre offentlig anställda (4) och förtroendemän i rättsväsendet (7) samt
lantbrukare och hemmansägare (10). Övriga titlar är ingenjör, stenhuggare, målarmästare och
konditor.

Kvarter 12 tidigare 2a
Gravplats nr 1-16

Kvarteret är beläget längst i nordöst på gamla kyrkogården, på den del som togs i bruk 1790.
Det är beläget norr om den gamla Bergsporten I öster och kyrkan kor i väster. Gravkartan från
1941 visar uteslutande stora grusade stenramsgravar. Av dessa finns en enstaka bevarad.
Gravnumreringen stämmer dock fortfarande.

Allmän karaktär
Litet kvarter på en öppen gräsmatta öster om koret. Majoriteten av gravvårdarna är av
kalksten och mycket ålderdomliga.

Omgärdning
Grusgångar

Ingångar
I anslutning till kvarterets sydöstra hörn finns det som tidigare var Bergsluckan och som nu är
öppning till kvarter E.

Vegetation
Endast gräsmatta.

Gångsystem
Omgivande grusgångar, hela kvarteret består av gräsmatta.

Gravvårdstyper
Gravvårdar från 1759-1980. Mer än hälften av vårdarna är från 1800-talet eller äldre. 2 vårdar
är från 1700-talet, 3 från 1800-talets första hälft och lika många från den senare hälften.
De två äldsta är resta över prosten Tiburtis Erici Tirburtius död 1787 och hans hustru Maria
Brost död 1759. Dessa två är från tiden före 1790, när kvarteret tillkom och bör vara
ditflyttade. Tiburtius var trädgårdsintresserad och var bland annat den som planterade de
första träden på kyrkogården och som anlade prästgårdens första större trädgård.
Större delen av de äldre vårdarna är huggna i lokal kalksten och har rundade överstycken. En
av dem står innanför ett järnstaket och har en grusad plan runt. Ett par är försedda med höga
socklar på vilken texten anbringats. Två av 1800-talsvårdarna är stora liggande vårdar. En
vård är ett kalkstenskors.
De äldre vårdarna kompletteras med 6 stycken från 1900-talet med en spridning i tid mellan
1910 och 1980. Dessa är oftast kompletteringar till de äldre.
Titlarna visar att detta är ett kvarter som åtnjutit hög status. Sammanlagt förekommer titlar på
17 gravvårdar. Bland de begravda ingår en greve, högre officerare, en överläkare, två prostar
och ett flertal lärare. En enda titel som anknyter till jordbruket är rusthållaren. Två vårdar är
lagda över två generationer slussinspektörer. En helt udda titel i sammanhanget är 1:e
trafikinspektör.

Kvarter 13 eller 2b
Gravplats nr 1-32

Kvarteret är beläget i mitten av de tre östligaste kvarteren på gamla kyrkogården, mellan det
som tidigare var Bergsluckan och Likporten. Kvarteret utgör en del av den ursprungliga
kyrkogården. Gravkartan från 1941 visar uteslutande stora grusade stenramsgravar. Av dessa
finns en enstaka bevarad. Gravnumreringen stämmer dock fortfarande.

Allmän karaktär
Fyra rader gravvårdar uppställda i nordsydlig riktning mellan två rygghäckar. Gravvårdarna är
till stor del ordnade familjevis i serier med många vårdar i varje. 10 vårdar av varierande typer
är från 1800-talet.

Omgärdning
Grusgångar på alla sidor.

Ingångar
Kvarterets nordöstra och sydöstra hörn ansluter till de gamla Bergs- och Likportarna som
numera är enklare ingångar till kvarter A respektive E.

Vegetation
Genom hela kvarteret löper två nordsydligt orienterade rygghäckar. I öster en 1,3 m hög
oxbärshäck och i väster en 0,7 m hög idegranshäck.

Gångsystem
Kvarteret omgärdas av grusgångar men har endast gräsgångar inom sig.

Gravvårdstyper
1808-1999. 10 av vårdarna är från 1800-talet, alla utom 1 från de sista årtiondena. Längst i
öster finns en rad av liggande kalkstensvårdar. En grav är försedd med ett träkors och en med
en trasig urna i röd kalksten. Flera gravplatser avsatta för medlemmar i samma familj
(familjen Beckman i Kungsbro, fam Gärdeman m.fl).
Ortnamen på vårdarna visar att flera högre akademiker utsocknes ifrån begravts här.
29 gravvårdar är försedda med titlar. Dessa har en tydlig akademisk tyngdpunkt med ett stort
inslag jurister. Kronofogde förekommer 3 gången medan häradshövding, revisor, assecor,
regeringsråd, kammarättsåklagare och häradshövding förekommer 1 gång vardera. Högre
akademiska titlar har också 2 biskopar, 1 fil mag, 1 fil lic, 1 professor, 1 jounalist, 2
agronomer och 2 tandläkare. Dessutom finns 1 överste och en amiral.
Mer normala titlar är 1 trädgårdsmästare, 3 hemmansägare, 3 arrendatorer (fam Beckman
Kungsbro), två lärare och 1 kantor.

Kvarter 14 tidigare 2c
Gravplats nr 1-98

Kvarteret är beläget gamla kyrkogården direkt söder om kyrkan. Gravkartan från 1941 visar
uteslutande sannolikt grusade häckomgärdade gravar. Kvarteret är kraftigt omdisponerat
sedan dess och samtliga häckomgärdningar och grusgravar är borta. Flera mycket
ålderdomliga gravvårdar står dock kvar på ursprunglig plats. Gravnumreringen stämmer
överens med gravkartan.

Allmän karaktär
Kvarterets karaktär skapas bland annat av att det omgärdas med en häck innanför den yttersta
gravraden. Denna är öppen vid familjen Douglas gravar i norr och en ingång i söder. Innanför
skapas ett kvadratiskt rum.
Flertalet gravvårdar är sentida men längst i öster finns flera riktigt ålderdomliga vårdar, bland
annat en från 1658.

Omgärdning
Kvarteret omges av grusgångar på alla sidor.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Innanför den yttersta gravraden finns en 0,6 m hög tujahäck runt hela kvarteret. Denna har en
öppning i sydöst och vid familjen Douglas gravar i norr.
I mitten av kvarteret finns två nordsydligt löpande rygghäckar. I öster en 0,7 m hög berberis
och i väster en 0,6 m hög oxbärshäck.
I kvarterets södra utkant står en rad av fyra lövträd.

Gångsystem
Kvarteret omges av grusgångar. Inne i kvarteret finns endast gräsbevuxna gångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdar från 1658-2002. 8 vårdar, huvudsakligen koncentrerade till kvarterets östra del är
från tiden före 1900. De enda av dessa som är äldre än 1850 är den tidigare nämnda 1600-
talsvården samt Gustaf Otto Douglas triangulära gravvård från 1830. En särställning bland de
äldre vårdarna intas av biskopen J J Hedréns gravvård som står på en gräskulle och är i form
av ett enklare gotiskt fönster och Rikard Brings och Charlotta Westins gravvårdar som är låga
marmorkors.

Ätten Douglas yngre gravar är placerade längst norr ut i kvarteret och består av en rad
kalkstensliggare.

Övriga gravvårdar är alla likartade, relativt smala och höga, även de nyare. På Percy
Dalhammers gravvård längst i söder omtalas en drunkningsolycka på Roxen 1946.
Gravvårdarnas titlar visar stor social blandning från grevar och biskopar till rena hantverks
eller kroppsarbetartitlar. Sammanlagt har 48 gravvårdar titlar av olika slag. Bland ätten
Douglas gravar finns titeln greve 4 gånger och i övrigt ambassadör och kammarherrre. Övriga
titlar som tyder på högre stånd är biskopen, justitieombudsmannen, godsägaren (2) och
direktör/fabrikör (3). 3 titlar är militära, 1 kapten och 2 livgrenadjärer. Kyrkliga titlar förutom
biskopen är kyrkvärden (3), kyrkoherden (1) och kantorn i Gräsgårds församling (Öland).
Lantbrukare och hemmansägare förekommer 7 gånger.
Flera titlar är av ovanligt slag som den ålderdomliga titeln fjerdingsmannen och titlar som 1:e
linjemästaren, telefonföreståndarinnan, möbelarkitekten, musikdirektören och
stationsföreståndaren.

Övriga titlar är privatchauffören och köpmannen (2 vardera), målarmästare, murare,
byggmästare, snickare och smed.

Kvarter 15 tidigare 3
Gravplats nr 1-312

Kvarteret utgör den östra halvan av södra kyrkogården.

Allmän karaktär
Kvarter 15-3 präglas av gravkapellet i nordväst och den omgivande häcken, vilken ger
kvarteret en prägel av ett stängt rum. Kvarteret är kraftigt förändrat sedan 1941 och det stora
antal grusade gravar som redovisas på gravkartan är alla borta. Den tydliga skillnad mellan
enklare linjegravar i kvarterets inre och köpegravar i det yttre är också borta. Däremot har
större delen av gravvårdarna i det yttre behållits, medan de i det inre ersatts. Här dominerar
istället relativt anonyma låga breda vårdar från senare delen av 1900-talet. Titlar på
gravvårdar är relativt få och de med anknytning till lantbruket dominerar stort. Genomgående
är kvarteret präglat av lägre status än kvarteren längre norrut på den gamla kyrkogården.

Omgärdning
Endast grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården. Södra ingången ansluter i kvarterets sydvästra utkant
och öppningen in till nya kyrkogården och kvarter O, ansluter i den sydöstra utkanten.

Vegetation
Kvarteret omsluts på alla sidor av en häck som lämnar den yttersta gravraden utanför. Denna
är i väster en 1,2 m hög hagtorn, i nordväst och norr en 0,6 m hög tuja, i öster en 1,2 m hög
hagtorn och i söder en 1,1 m hög tuja. Inne i kvarteret finns 4 nordsydligt löpande rygghäckar.
Från väster en 1,3 m hög tuja, en nedklippt häck av okänd sort, en 1,2 m hög liguster samt en
1,2 m hög tuja.
Nordväst om gravkapellet står två höga tujor. I södra delen växer en gammal hög tuja.

Gångsystem
Kvarteret omges helt av grusgångar. Från väster leder en smal grusgång in till gravkapellet
genom en öppning i häcken. Denna har en motsvarighet också i nordöst.

Gravvårdstyper
Gravarna är daterade mellan 1809-2005. Gravvårdarna i kvarteret är genomgående yngre än i
kvarter 11-14. Vård nr 2, rest över A P Joelsson från Bergs Frälsegård visar att denne blivit
119 år gammal (1857-1976).

Gravkartan från 1941 visar ett kvarter med stora stenramsgravar i kvarterets utkanter samt en
dubbelrad med något mindre grusade gravar innanför denna, sannolikt med häckomgärdade
gravar. I kvarterets inre syns tätt placerade linjegravar. Kvarteret är idag helt förändra och
några grusade gravar finns inte kvar. Numreringen stämmer dock fortfarande.
Gravvården från 1809 är av lokal röd kalksten. Den står nära södra grinden och är en solitär,
alla andra vårdar i kvarteret är betydligt yngre. Ytterligare en vård från 1800-talets senare del
finns dock. En stor grupp vårdar är från tidigt 1900-tal, men 1950-1970-tal dominerar stort
bland vårdarna.

Huvuddelen av de något äldre vårdarna är smala och relativt höga medan de yngre oftast är
låga och breda. De förra finns huvudsakligen i kvarterets yttre och de senare i det inre, där de
ersatt de tidigare linjegravvårdarna. Kvar av linjegravarna är två träkors i kvarterets södra del.
Ytterligare ett träkors av senare datum finns också.

Titlarna på gravvårdarna i kvarteret är betydligt färre än i de tidigare kvarteren (22 st) och
visar på ett betydligt enklare ursprung än i de tidigare kvarteren. Hälften visar på jordbrukare
(lantbrukaren/hemmansägare 10 st, skattemannen 1 st, trädgårdsmästaren, 1 st).
Kvinnliga yrkestitlar är genomgående ovanliga. Här förekommer dock titeln hushållerskan.
Av lokalt intresse är titeln slussvakten som förekommer 1 gång. 2 titlar visar på militärer,
fanjunkaren och livgrenadjären. Övriga som förekommer 1 gång vardera är, handlanden,
mjölnaren, byggmästaren, lantbrevbäraren, kyrkovaktaren och frisörmästaren.

Byggnader
I kvarterets nordvästra del finns gravkapellet, en byggnad av sannolikt medeltida ursprung. Se
beskrivningen av gamla begravningsplatsen allmänt.

Kvarter 16 tidigare 4
Gravplats nr 1-111

Kvarteret är beläget längst i sydväst på gamla kyrkogården och utgörs huvudsakligen av den
mark som tillkom 1790. På gravkartan från 1941 finns 5 rader med grusade stenramsgravar i
väster och två motsvarande rader i öster. Dessa omger det som särskilt kvarter markerade
kvarter 4 –linje i mitten. Idag är samtliga grusade gravar borttagna och gravarna arrangerade
efter nord-sydliga rygghäckar. Gravnumreringen stämmer dock och en stor del av de äldre
vårdarna finns kvar.

Allmän karaktär
Kvarteret består av en öppen gräsmatta med gravarna arrangerade utefter fyra nordsydligt
löpande rygghäckar. I kvarterets mitt finns det gamla linjekvarteret som utgör ett eget kvarter
med egen karaktär.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården, men intill södra ingången i sydöst och den sydvästra i
nordväst.

Vegetation
Kvarteret har tre nordsydligt löpande rygghäckar. Från väster en 1,1 m hög tuja, en 1,1 m hög
hagtorn och en 0,98 m hög oxbärshäck.

Längs grusgången i kvarterets östra utkant finns 3 lövträd.

Gångsystem
Kvarteret omges av grusgångar, men i dess inre finns endast gräsgångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdar från 1803-2002. Två vårdar är från 1800-talet. 1803 respektive 1891. Vårdarna är
annars huvudsakligen från 1950 och framåt. De är genomgående relativt smala och höga och
en stor andel, ca 50% är av kalksten. Två avancerade smideskors, varav det ena är en import
från Österrike finns liksom ett enklare träkors.

27 av vårdarna uppvisar titlar varav de flesta har anknytning till lantbruket. Bland dessa
förkommer dock en del ovanligare titlar som lägenhetsinnehavaren (dvs torparen)
lantbruksdirektören, agr lic (1 gång vardera) och rättaren (2 gånger). Den mera vanliga titeln
hemmansägare förekommer 6 gånger , godsägaren 1 gång och trädgårdsmästaren 2.
Flera titlar anknyter till samfärdsel som brovakten (1), slussvakten (2), banvakten och
tågmästaren (1). Övriga titlar är verkmästaren, köpman, byggnadssnickaren, lärarinnan,
livgrenadjären (2) och assecor.

Kvarter 32 tidigare 4 linje
Gravplats nr 1-103

Kvarteret är insprängt i kvarter 16-4 och utgörs av tre nordsydligt löpande rader med tätt
placerade gravvårdar. Jämfört med gravkartan från har ytterligare en rad gravar tillkommit
vilket försvårar nummeridentifieringen av de enskilda vårdarna.

Allmän karaktär
Tre gravrader med tätt placerade huvudsakligen mindre vårdar insprängda i kvarter 16-4. Ett
fåtal linjevårdar finns bevarade. Huvudelen av vårdarna är av senare datum.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av kvarter 16-4.

Ingångar
Saknas.

Vegetation
Två nordsydligt löpande rygghäckar finns. Den västra är helt nedklippt medan den östra är en
1,2 m hög oxbärshäck.

Gångsystem
Endast gräsgångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är daterade mellan 1930 och 2005. De består av tätt stående huvud-sakligen
moderna vårdar av smalare typ. Enstaka äldre är bevarade. Flera av dessa (8 st) är av uttalad
linjevårdskaraktär. Två fernissade träkors och ett mindre kalkstenskors finns också.
Avvikande från alla de andra är en hög kalkstensvård rest över kokerskan Amalia Charlotta
Larsson 1943, hon ”hedrade svenskt namn i främmande land 1879-1939, genom
plikttrogenhet och yrkesskicklighet och skänkte sin kvarlåtenskap till sin hemsocken, Vreta
kloster”.

Titlar är mycket ovanliga i kvarteret. Förutom kokerskan förekommer bara skohandlare,
adjunkten, smeden och lantbrukaren.

2. 1916 ÅRS UTVIDGNING
Kyrkogården utvidgades 1916 med ett triangulärt format område öster om den gamla
kyrkogården. Den nya kyrkogården utformades av arkitekten Erik Fant. Planen tog fasta på
områdets form med två långsmala områden i nordsydlig och östvästlig riktning. Ett långsmalt
kvarter (A) anlades utmed den gamla östmuren och ett något bredare i östvästlig riktning (FK).
Där de båda möttes längst i nordväst anlades ett fyrkantigt kvarter med en öppen gräsplan
i mitten och tårpilar runt. Medan kvarter A förblev öppet planterades träd runt hela den östvästligt
orienterade delen. På den lägre liggande marken mellan de båda spetsarnas ändar
anlades kvarter D och J kring en triangulär damm med springbrunn.

I tidens anda fanns en tydlig uppdelning mellan dyrare, större gravplatser och enklare. Kvarter
E reserverades för ortens främsta industrifamiljer, kvarter A försågs med stora gravplatser. De
enklare gravarna låg i kvarter D, J och det inre av kvarter K.

Allmän karaktär
Kyrkogården ligger inom kalkstensmurar och har en uttalad parkkaraktär vilken uppnås med
hjälp av växelverkan mellan alléer, strategiskt planterade träd, öppna gräsytor och en
vattenspegel. De olika elementen bryter ned den stora helheten i mindre intimare rum.

Omgärdning
I väster utgör den gamla kyrkogårdens östra mur den nyas västra. I norr finns mot kvarter 20-
E en gråstensmur som skiljer kvarteret från det som tidigare var avfallshanteringsanläggning.
Muren är ca 1 m hög och kallmurad med ca 0,4-0,6 m stor rundad sten. Dess högre baksida är
beväxt med syren och ej synlig i dagsläget, den håller dock på att tas fram. Resten av sträckan
gränsar mot det högre liggande kvarter L.
Upp mot detta kvarter finns en grässlänt som kröns av kvarter L:s södra gräns vilken utgörs av
en 1,2 m hög hagtornshäck.
Den sydöstra begränsningen utgörs av en låg kalkstensmur byggd av ca 0,5 x 0,2 m stor sten
lagd utan bruk.
Utmed norra och sydöstra utkanten löper en rad av 7 respektive 10 lövträd.

Ingångar
I väster finns två ingångar i form av enkla öppningar i muren på de platser där de båda
stigluckorna, Likporten och Bergsluckan tidigare fanns.
I norr leder en trappa upp till kvarter 26-L.
I sydväst finns en gång som leder över muren och in till kvarter 28-N.

Vegetation
Förutom i omgärdningen finns häcksystem och träd i flera av kvarteren. Kvarter 17-A består
endast av en öppen gräsmatta. I kvarter 19-D finns en plogformad 0,5 m hög berberishäck i
mitten av det trekantiga kvarteret. I gränsen mot kvater 24-J står dessutom en 1,2 m hög
bokhäck. I kvarter 24-J finns två stycken 0,9-1,2 m höga L-formade oxbärshäckar. Kvarter
20-E är arrangerat som en öppen rektangulär gräsyta flankerad av fyra tårpilar. Av dessa finns
tre kvar idag. I norra utkanten av kvarteret står en rad med höga smala tujor. I öster omger de
långsmala kvarteren 21-F, 22-G och 23-H en större gräsyta innehållande kvarter 25-K. De
långsmala kvarteren är alla anlagda i skuggan under en rad av höga lövträd. I kvarter 25-K
finns 4 nordsydligt löpande rygghäckar och två tvärställda motsvarande längst i öster. Från
väst är de en 0,7 m hög spirea, en 0,3 m hög idegran, en 0,7 m hög tuja, en 1,0 m hög
oxbärshäck. De tvärställda häckarna består av lika höga oxbär.

Gångsystem
I kvarter 17-A löper en grusgång utmed hela kvarterets längd lämnande en gravrad utanför. I
kvarter 20-E delas den centrala gräsmattan av en öst-västlig grusgång medan en nordsydlig
motsvarighet löper innanför den yttersta gravraden i öster och väster. Kvarter 25-K omges
helt av en grusgång som lämnar de övriga kvarteren utanför. I kvarter 19-D och 24-J finns
endast gräsgångar.

Gravvårdstyper
I kvarter 17-A består vårdarna huvudsakligen av kalkstensvårdar, stående längs med
kvarterets utsida och liggande på gräsmattan i mitten.
I kvarter 19-D finns 2 äldre vårdar från 1917 respektive 1921 finns bevarade av de
ursprungliga i kvarteret. Resten består av små moderna vårdar från de sista årtiondena. Ett
specialdesignat träkors finns också.

I kvarter 24-J finns 3 äldre gravvårdar varav två liggande av uttalad linjekaraktär och utanför
det nuvarande systement finns. Två är daterade 1918 och 1933. Den tredje saknar datum. Ett
järnkors av Åtvidabergstyp finns. Övriga är låga smala moderna vårdar från 1980-2005.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Kvarter 17 eller Långkvarteret tidigare kvarter A
Kvarteret saknar gravkarta och är löpnumrerat 1-100

Kvarteret ligger utmed den gamla östra kyrkogårdsmuren och utgör den västligaste delen av
den nya kyrkogården.

Allmän karaktär
Kvarteret är en viktig del av den ursprungliga nya kyrkogården och består av en öppen
gräsmatta i mitten med liggande vårdar och en rad med stående vårdar utmed kvarterets
utkanter. Vårdarna längs med utkanten är oftast höga och smala . Indelningen mellan de olika
vårdarna är strikt och konsekvent genomförd och utgör det viktigaste elementet i kvarterets
särskilda karaktär.

Kvarteret omgärdas helt av kalkstensmurar som reglerar höjdskillnaden mot den gamla
kyrkogården som ligger högre och resten av den nya kyrkogården som ligger lägre. Kvarteret
för därmed karaktären av en längsmal terrass.

Omgärdning
I väster utgörs kvarterets gräns av den gamla kyrkogårdens östmur. I norr är kvarteret helt
öppet ut mot fyrkanten i kvarter 20-E. I öster finns en 1,2 m hög tujahäck i gränsen mot
kvarter 19-D. Längs hela sträckan i öster, både i gränsen till kvarter 19-D och 24-J finns en
kalkstensmursterrass, vilken tar upp den höjdskillnad på ca 1,2 m som finns mellan kvarteren.
Muren är uppsatt utan bruk och består av 0,5 x 0,2 m stora kalkstensskivor. I söder är
kvarteret smal och rundat. Här finns både häcken och kalkstensmuren.

Ingångar
I väster finns två ingångar i form av enkla öppningar i muren på de platser där de båda
stigluckorna, Likporten och Bergsluckan tidigare fanns. I norr är kvarteret helt öppet mot
kvarter 20-E. I öster finns en trappa ned till kvarter 19-D. Denna består av 6 steg av kalksten.

Vegetation
Kvarteret består av en öppen gräsmatta.

Gångsystem
En grusgång löper runt hela kvarteret och lämnar en gravrad utanför. En gång leder via
trappan från kvarter 20-D och rakt genom kvarteret fram till begravningskapellet på gamla
kyrkogården.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna täcker tiden 1908-2004, trots att kvarteret invigdes 1917. Huvuddelen av dem
är av kalksten. De som står i utkanten är ungefär lika höga, smala vårdar och de som finns i
det inre är alla liggande och ungefär lika stora. Vårdarna är till största delen de ursprungliga
från 1910- och 1920-talen kompletterade med ett mindre antal senare vårdar.
Titlar är vanligt förekommande på vårdarna i kvarteret och finns i 47 fall. Lantbruksyrken
dominerar stort med 19 av titlarna, 14 vårdar är resta över hemmansägare/lantbrukare och 1
vardera över gårdsägaren, nämndemannen, rättaren, godsägaren och trädgårdsmästaren.
Titlar anknutna till lokalt näringsliv är brovakt och fiskare (2 vardera) samt slussvakt,
stenarbetare, mjölnare och poststationsföreståndare. Militärer finns 4 st, översten av 1:a
graden och 3 kaptener. Kvinnliga titlar är änkefru, hustrun och barnmorskan.
Övriga är spannmålshandlaren (2 st), maskinisten, inspektor, sjökapten, direktör, 1:e
kontrollör, bokhandlare, överläkare, kantor och köpman med 1 vardera.

Kvarter 19 eller D
Kvarteret saknar gravkarta och är löpnumrerat 1-43.

Allmän karaktär
Litet triangulärt format kvarter nedanför kvarter A och söder om springbrunnskvarteret J eller
25. Kvarteret är tillkommet 1916. Gravarna är arrangerade dels längs med kvarterets utsidor
och dels kring en plogformad häck i mitten.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av kalkstensmurar mot de högre liggande kvarteren i öster och väster och
med en 1,8 m hög syren och en 0,2 m hög kalkstensmur i norr. Muren mot kvarter A-17 i
väster är 1 m hög och intill den växer en 2 m hög tujahäck. Muren mot öster är 1 m hög.

Ingångar
Gången mellan kvarter D-20 och J-25 markeras av en öppning i häcken flankerad av klippta
tårpilar. Till kvarter A-17 leder en kalkstenstrappa om sju steg genom muren

Vegetation
I mitten av kvarteret finns en plogformad berberishäck som är ca 1 m hög. Gravplatserna
längs östra och västra murarna är avgränsade av 1 m långa och 0,5 m höga berberisbuskar. En
grav är flankerad av aronia.

Gångsystem
Gångar endast av gräs.

Gravvårdstyper
2 äldre vårdar från 1917 respektive 1921 finns bevarade av de ursprungliga i kvarteret. Resten
består av små moderna vårdar från de sista årtiondena. Ett specialdesignat träkors finns också.
Två titlar, godsägaren respektive grenadjären förekommer.

Kvarter 20 tidigare E
Gravplatserna är onumrerade på gravkartan.

Kvarteret är den nordvästligaste på den nya kyrkogården.
Det består av 4 mycket stora gravmonument OF Svenssons eller det Svenfeldska monumentet
och 3 stora grusgravar tillhörande familjen Egnell. På den centrala gräsmattan finns ett mindre
antal liggande vårdar.
Vid inventeringen har kvarteret löpnumrerats med en serie nummer för vardera O F
Svenssons monument familjen Egnells tre gravar och den öppna gräsmattan.

Allmän karaktär
Fyra mycket stora gravar, de tre Egnellska i väster och O F Svenssons i norr tar upp hela
kvarterets utsidor. Innanför dem bildas en öppen gräsplan på vilken det i det ena fallet finns
liggande vårdar. Kvarterets hörn är markerade med klippta tårpilar av vilka 3 ännu finns kvar.

Omgärdning
I väster ansluter kvarteret till den gamla kyrkogårdens östra mur. I norr finns mot kvarter en
gråstensmur som skiljer kvarteret från det som tidigare var avfallshanteringsanläggning.
Muren är ca 1 m hög och kallmurad med ca 0,4-0,6 m stor rundad sten. Mot öster är kvarteret
helt öppet mot kvarter 25-K och i söder helt öppet mot kvarter 17-A.

Ingångar
I sydväst och nordväst finns enkla öppningar i muren mot gamla kyrkogården.

Vegetation
Runt den kvadratiska gräsmattan står tre av ursprungligen fyra klippta tårpilar kvar. I norr
avgränsas grusvägen från O F Svenssons gravmonument av sex klippta träd. De Egnellska
gravarna har avgränsande häckar och höga tujor upp mot muren.

Gångsystem
Norr, söder och öster om kvarteret löper grusgångar. Dessutom finns grusgångar längs med de
Egnellska gravarna i väster och tvärs över gräsmattan i kvarterets mitt.

Gravvårdstyper
O F Svenssons gravmonument är begravningsplats för ägarfamiljen till Cloettas chokladfabrik
i Ljungsbro, vilkens verksamhet på platsen drogs igång i nuvarande skepnad av O F
Svensson, liksom Ljungsbro som det ideala industrisamhället. Svensson och hans
efterföljande släktingar i familjen Svenfeldt är begravda under liggande kalkstenar framför
själva monumentet som är en klassiserande stor vård med kolonner. Två unga barn har fått
sina namn inristade direkt på huvudmonumentet.
De Egnellska gravarna består av tre stora stenramsgravar med varsin huvudvård och ett antal
mindre liggare över släktingar. Antalet bivårdar är 3, 4 och 6 stycken.
Framför O F Svenssons monument finns på den ena av de två gräsmattorna ett mindre antal
liggande gravvårdar, ofta med anknytning till Cloetta.
På familjen Svensson/Svenfeldts gravar förekommer titeln disponent vid Cloettas
chokladfabrik 2 gånger. Bland de Egnellska gravarna förekommer titlar som disponent 3
gånger, direktör 1 gång, possesionat 1 gång och civilingenjör 1 gång. De på gräsmattan
liggande vårdarna är lagda över personer som varit högre tjänstemän eller handlare. Titlarna
är fabrikschefen, expeditionschefen, kamereraren, förvaltaren och järnhandlaren.

Kvarter 21 eller F
Gravplats 1-19

Kyrkogården öster om kvarter 20-E består av ett oregelbundet format mittparti, kvarter 25-K
som flankeras av smala utkantskvarter av vilka kvarter 21-F ligger i söder, kvarter 22-G i norr
och kvarter 23-H i sydöst.

Allmän karaktär
Kvarteret består av två rader gravvårdar vilka är liggande närmast vägen i norr och stående
bakom dessa.
I kvarterets nordkant finns den trädrad som omger hela den östra delen av
kyrkogårdsanläggningen från 1916.
På gravkartan från 1936 (av kyrkogårdens arkitekt Erik Fant) omges samtliga gravplatser av
häckar. Dessa är idag borttagna och vårdarna står fria.

Omgärdning
I väster är kvarteret helt öppet mot kvarter 17-A och 20-E. I norr begränsas det av grusgången
kring kvarter 25-K. I öster saknas någon markant markering mot kvarter 24-H och gränsen är
något oklar. I söder finns en 0,5 m hög oxbärshäck i gränsen mot kvarter 24-J.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
I kvarterets norra utkant växer en trädrad om fyra uppvuxna lövträd.

Gångsystem
Norr om kvarteret finns en grusgång, inne i det endast gräs.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna kan dateras till tiden mellan 1950 och 2002. Ingen av vårdarna tillhör de
ursprungliga i kvarteret. Vårdarna är uppdelade så att den främre gravlinjen innehåller
liggande vårdar och den bakre stående. Huvuddelen av vårdarna är av kalksten, några med
blomrankor och treklöverblad.

En vård i form av ett keltiskt kors och en vård bestående av en ren natursten finns.
10 av vårdarna har titlar. Av dessa förekommer trädgårdsmästaren 3 gånger. Övriga är
majoren, ryttmästaren vid Smålands husarer, f d korpralen, byggmästaren, civiljägmästaren,
trafikförman och kyrkvärden.

Kvarter 22 eller G
Gravplats nr 1-18

Kyrkogården öster om kvarter 20-E består av ett oregelbundet format mittparti, kvarter 25-K
som flankeras av smala utkantskvarter av vilka kvarter 21-F ligger i söder, kvarter 22-G i norr
och kvarter 23-H i sydöst.

Allmän karaktär
Kvarteret består av två rader gravvårdar vilka är liggande närmast vägen i norr och stående
bakom dessa.

I kvarterets sydkant finns den trädrad som omger hela den östra delen av
kyrkogårdsanläggningen från 1916.

På gravkartan från 1936 (av kyrkogårdens arkitekt Erik Fant) omges samtliga gravplatser av
häckar. Dessa är idag borttagna och vårdarna står fria.

Omgärdning
Mot väster är kvarteret helt öppet mot kvarter 20-E. Mot norr gränsar kvarteret mot det högre
liggande kvarter 26-L via en grässlänt som kröns av en 0,6 m hög oxbärshäck. I öster är
kvarteret öppet mot det parkområde som ligger norr om kvarter 27-M och i söder avgränsas
det från kvarter 25-K av en grusgång.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården. På ömse sidor finns dock trappor upp till kvarter 26-L.

Vegetation
Mitt i kvarteret växer en rad av 4 lövträd.

Gångsystem
Söder om kvarteret finns den grusgång som omger kvarter 25-K.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är daterade mellan 1932 och 2002, de uppdelade i en yttre rad med liggande
och en inre rad med stående vårdar. En betydande andel är av kalksten.
Endast 8 vårdar är försedda med titlar. Av dessa är 3 lantbrukare, två kantorer och 2
överstelöjtnanter vid 1:a livgrenadjärregementet medan 1 är busschaufför respektive
disponent.

Kvarter 23 eller H
Gravplats nr 1-18

Kyrkogården öster om kvarter 20-E består av ett oregelbundet format mittparti, kvarter 25-K
som flankeras av smala utkantskvarter av vilka kvarter 21-F ligger i söder, kvarter 22-G i norr
och kvarter 23-H i sydöst.

Allmän karaktär
Kvarteret består av två rader gravvårdar vilka är liggande närmast vägen i nordväst och
stående bakom dessa. I kvarterets sydöstra utkant finns den trädrad som omger hela den östra
delen av kyrkogårdsanläggningen från 1916.
På gravkartan från 1936 (av kyrkogårdens arkitekt Erik Fant) omges samtliga gravplatser av
häckar. Dessa är idag borttagna och vårdarna står fria.

Omgärdning
Mot nordväst begränsas kvarteret av grusgången som löper runt kvarter 25-K. Mot nordöst är
kvarteret öppet mot en parkmark. Mot sydöst avgränsas det av trädraden mot kvarter 27-M. I
söder avgränsas det med en 0,6 m hög oxbärshäck mot kvarter 24-J.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
I kvarterets sydöstra utkant växer en rad av 6 lövträd.

Gångsystem
Söder om kvarteret finns den grusgång som omger kvarter 25-K.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är daterade mellan 1935 och 1986, de uppdelade i en yttre rad med liggande
och en inre rad med stående vårdar. En betydande andel är av kalksten. Vårdarna är
genomgående mindre än i de jämförbara kvarteren 21-F och 22-G.
Endast 4 vårdar är försedda med titlar. En vardera för konditor, skräddaremästare, fotograf
och änkefru.

Kvarter 24 eller J
Kvarteret saknar gravkarta och är löpnumrerat 1-135.

Allmän karaktär
Kvarter bildat kring en triangulär springbrunn. Vårdarna liksom häcksystemen är ordnade
koncentriskt kring denna. Kvarteret ligger lågt som i en gryta tillsammans med kvarter D i
söder. Kvarteret är tillkommet 1916.
Kvarteret är helt och hållet omgjort ca 1975 och alla vårdar utom tre är utbytta med moderna
smala låga dito.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av grässluttningar upp till kvarter A-17 i väster, F-21 i norr och N-28 i
öster. I norr och väster toppas grässlänten av en 0,5-0,7 m hög oxbärshäck vilken saknas i
öster. I söder finns en 0,2 m hög kalkstensmur och en 1,8 m hög syrenhäck i gränsen mot
kvareter D-20.

Ingångar
Från kvarter N-28 leder i nordöst en trappa ned i kvarteret. I söder finns en ingång via kvarter
D-20 genom en öppning i syrenhäcken kantad av klippta tårpilar.

Vegetation
S om dammen finns en kort idegranshäck som är ca 2,2 m hög. Mellan gravraderna i öst och
norr finns en 1,3 m hög oxbärshäck.

Gångsystem
En grusad gång följer kvarteret utkant lämnande 1 gravstensrad utanför.

Gravvårdstyper
3 äldre gravvårdar varav två liggande av uttalad linjekaraktär och utanför det nuvarande
systement finns. Två är daterade 1918 och 1933. Den tredje saknar datum. Ett järnkors av
Åtvidabergstyp finns.
Övriga är låga smala moderna vårdar från 1980-2005. 8 vårdar med sammanlagt 9 titlar
förekommer. Dessa visar stor spridning och ingen förekommer mer än en gång.
Skomakarmästare, kyrkoherde, rektor, lantbruksdirektör, läkare, musikfanjunkare,
folkskollärare, smidesarbetare respektive bonden.

Kvarter 25 eller K
Gravplats nr 1-77. Onumrerade liggande vårdar inne i kvarteret löpnumrerade.

Kyrkogården öster om kvarter 20-E består av ett oregelbundet format mittparti, kvarter 25-K
som flankeras av smala utkantskvarter av vilka kvarter 21-F ligger i söder, kvarter 22-G i norr
och kvarter 23-H i sydöst.

Allmän karaktär
Kvarterets karaktär kommer främst av de fyra nordsydligt inriktade rygghäcksystemen, som
har sin fortsättning i de två tvärställda rygghäckarna längst i öster.
Den västligaste gravraden med den Egnellska sarkofagen i mitten och flankernade liggare till
denna ansluter helt till kvarter 20-E och utgör en del av utformningen av detta kvarter.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Kvarteret har fyra nordsydligt löpande rygghäckar i väster. I den smalare avslutningen mot
öster finns en nord-sydlig och en sydöst-nordvästlöpande häck. Från väster en 0,7 m hög
spirea, en 0,3 m hög idegran, en 0,7 m hög tuja, en 1,0 m hög oxbär. De tvärställda häckarna
är båda 0,8 m höga oxbär.
I kvarterets västra del finns en tårpil.

Gångsystem
Grusgången löper runt kvarteret. Inne i kvarteret finns endast gräsgångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är daterade från 1902 fram till 2005, trots att kvarteret anlades 1916. I väster
finns en sarkofag över grosshandlare Egnell som kröns av en järnurna. I resten av kvarteret
finns en relativt jämn blandning av liggande och relativt höga och smala stående vårdar, dock
utan något tydbart system.

17 gravvårdar har försetts med titlar. Titlarna understryker de olika kvartersdelarnas status.
Gravlinjen i väster visar upp titlarna fabrikör, lasarettsläkare och grosshandlare. Inne i
kvarteret är titlarna arbetarklass och hantverkare, skäddarmästare (2 st), slussvakt (2 st),
stenhuggare, postförare, byggmästare, anläggningsarbetare, murare och den ovanligare titeln
tunnbindare. Till detta kommer 3 livgrenadjärer och 1 enda lantbrukare.

3. 1922 ÅRS UTVIDGNING

Kvarter 26 eller L
Gravplats nr 1-150. I det inre finns onumrerade gravplatser som givits löpnummer.

Kvarter 26-L ligger avskiljt från resten av kyrkogården, norr om den övriga nya kyrkogården
och öster om klosterruinerna. Den ligger ca 1-2 m högre än den övriga anläggningen och är
särhägnad. Kvarteret är det enda från 1922 års utvidgning. Varför samma beskrivning gäller
kyrkogårdsdelen som kvarteret.
Kvarteret är oregelbundet och femuddigt men närmast triangulärt till formen.

Allmän karaktär
Högt liggande kvarter inom kalkstensmurar. En gravrad utmed utkanten och två med små
schackrutformiga häckar innanför den yttersta grusgången. På mittytan innanför den inre
grusgången finns en växelverkan mellan nord-sydligt löpande rygghäckar, höga tujor och
klippta parkträd.

Kvarteret är på Erik Fants karta från 1936 helt annorlunda än idag. Det präglas 1936 av häck
eller stenramsomgärdade gravar. Endast grusgångarna är kvar från originalet, med undantag
av att en genomgående gång genom mittgräsmattan tagits bort.

Omgärdning
Kyrkogårdsdelen omgärdas helt av kalkstensmurar som i den västra delen är medeltida, men
påbyggda 1916. Murarna är ca 1,0-1.4 m höga och uppbyggda av ca 0,5 x 0,2 stor kalksten.
Murarna kröns av en hagtornshäck som i väster och norr är ca 1,5 m och i söder ca 1,2 m hög.

Ingångar
Den avsmalnade trappan upp till kvarter 26-L i
sydväst.
I väster finns en enklare öppning i häcken
ut mot klosteruinen. Denna är senare
upptagen och ingick inte i den
ursprungliga ritningen.
I öster finns en trappa ned mot det som
park använda området norr om kvarter 27-
M. Trappan är relativt bred och består av 7
trappsteg i kalksten.
En liknande trappa finns i det sydvästra
hörnet. Denna har dock smalnats av till
ungefär hälften av sin ursprungliga bredd
med hjälp av en kalkstensmur.

Vegetation
Utanför den yttre grusgången finns en omgärdande hagtornshäck. Mellan den inre och den
yttre grusgången finns i söder om norr parställda fyrkantiga ca 1 x 1 m stora berberishäckar
mellan gravplatserna. I väster finns istället två rygghäckar av ölandstok som är ca 1,3 m höga.
På ömse sidor om förbindelsegången mellan den inre och yttre grusgången i både öster och
väster finns på vardera stället hårt klippta tårpilar.
På den inrnersta gräsmattan finns längs med södra kanten 4 höga formklippta tujor, vilka
motsvaras av 3 stycken likadana i norr. Mellan dessa finns nordsydliga rygghäckar, från
väster en 1,7 m hög oxbärshäck och en 0,7 m hög berberishäck. Istället för rygghäck följer en
dubbelrad av snett emot varandra ställda (schackrutor) 1 x 1 m stora berberishäckar och
slutligen en hårt nedklippt häck.

Gångsystem
Kvarteret har två kringgående grusgångar, en inre och en yttre. Dessa förbinds av gångar i
väster och öster.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är mycket enhetliga, låga och relativt breda. Samtliga är resta på 1950-talet eller
strax därefter, undantaget tillägg på existerande vårdar. Ett påfallande stort antal vårdar är
resta över arbetare av olika slag.

Förvånansvärt nog med tanke på vad som annars är vanligt under 1950-talet har ett stort antal
vårdar försetts med titlar, 45 stycken. Nästan hälften av dem, 21 stycken har tydlig
arbetarkaraktär, byggnadssnickaren, chauffören och verkmästaren (2 vardera),
förrådsarbetaren, byggnadsarbetaren, muraren, typografen, målaren, gjutaren, kalkelugnsmakaren,
plåtslagaren, sågverksarbetaren, konduktör, stationsföreståndare, trädgårdsförmannen,
urmakaren, slussvakten och bergsprängaren (1 vardera).
Till lantbruket hör 8 lantbrukare, 3 trädgårdsmästare, 1 jordbrukskonsulent och 1 godsägare.
Skolans och militärens värd representeras av 2 lärarinnor, 1 folkskollärare, 1 lektor, 1
avdelningsföreståndarinna, 1 löjtnant , 1 kapten och 1 indelt furir.
Udda titlar är skrothandlaren, rorgängaren och i detta fall handlanden.

4. 1969 ÅRS UTVIDGNING
Kyrkogårdsdelen invigdes 1969 och har ritades av arkitekt Harald Tafvelin i Sthlm. För att få
plats med kyrkogården flyttades Ledbergsvägen mot sydväst. Den hade tidigare utgjort gräns
mot 1916 års kyrkogård.

Allmän karaktär
Kyrkogårdsdelen är öppen med utsikt överslättlandskapet och Roxen.

Ytan är långsmal och indelad i tre kvarter. Mitt igenom löper en grusgång som delar kvarteren
i två lika stora delar. Gravvårdarna ligger arrangerade längs relativt korta öst-västligt löpande
rygghäckar av olika slag, 8 st i kvarter 17-M, 4 (av planerade 8) i kvarter 18-N och 12 i
kvarter O. I det mellersta kvarteret, 28-N, är den nordvästra fjärdedelen iordningställd till
minneslund och längs med gränsen till kvarter 24-J har en rad med små, urnegravsvårdar
ställts upp.

Omgärdning
Väster: i den norra delen finns endast 1916 års kyrkogårds trädkrans som gräns mellan de två
delarna. Mellan kvarter 29-O och kvarter 19-D finns en låg kalkstensmur förutom träden. På
samma sträcka finns även en 1,0 m hög tuja.
Norr: i norr är kvarteret öppet mot den parkmark som ligger mellan kvarteren 26-L och 27-M.
Bortom parkområdet avslutas kyrkogårdsområdet dock av en 1,0-1,2 m hög kalkstensmur,
murad av 0,5-0,2 m stor kalksten..
Öster: i öster finns en 1-1,2 m hög kalkstensmur, murad av 0,5-0,2 m stor kalksten. Denna
avbryts på två kortare sträckor av ett lika högt trästaket.
Söder: i söder finns samma kalkstensmur som i öster.

Ingångar
Grusgången söder om kvarter 25-K är förlängd och passerar in i den nya kyrkogården från
väster. I öster finns en grind av ljusgrön lättmetall.

Vegetation
Gravvårdarna ligger arrangerade längs relativt korta öst-västligt löpande rygghäckar av olika
slag, 8 st i kvarter 17-M, 4 (av planerade 8) i kvarter 18-N och 12 i kvarter O. Kring
urnelunden finns en 0,8 m hög häck av avenbok och lika höga häckar av samma sort skiljer de
tre kvarteren från varandra. Inne i minneslunden finns dessutom fyra unga fruktträd. Mitt i
kvarter 28-N växer en lind.

Gångsystem
En grusgång delar området i mitten och löper hela vägen från norr till söder. Mellan kvarter
27-M och 28-N löper grusgången ut till grinden.

Gravvårdstyper
1970 och framåt. Till följd av områdets ålder finns endast unga breda vårdar.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Kvarter 27 eller M

Gravvårdarna numreade efter löpnummersystem.

Allmän karaktär
Modernt gravkvarter delat på mitten av en grusgång. Gravvårdarna är arrangerade utefter östvästligt
löpande rygghäckar.

Omgärdning
Mot 1916 år kyrkogård i väster är kvarteret öppet och gränsen markeras av 1916 års
kyrkogårds trädkrans. Mot norr är kvarteret öppet mot det lilla parkområde som ligger mellan
kvarteret och kvarter 26-L. I öster finns en 1-1,2 m hög kalkstensmur, murad av 0,5-0,2 m stor
kalksten. Denna avbryts på en kortare sträckor av ett lika högt trästaket. I söder utgörs gränsen
mot kvarter 28-N av en grusgång.

Ingångar
Kvarteret ansluter till den nyaste kyrkogårdens grind i sydöst.

Vegetation
Sammanlagt finns nio rygghäckar i kvarteret. I den västra halvan finns från norr två
nedklippta spierahäckar, en 1 m hög oxbär och en nedklippt spirera. I den östra halvan finns
från norr 2 st nedklippta spireor, en 1 m hög ölandstok, en 1 m hög hagtorn samt en
nedklippt spiera.
Närmast grinden växer ett par mindre fruktträd.

Gångsystem
En grusgång delar kvarteret i två halvor. I övrigt endast gräs.

Gravvårdstyper
Moderna låga breda vårdar. Samtliga tillkomna mellan 1970 och 1980. Senare datum endast
som tillägg på äldre vårdar.
Endast 4 vårdar är försedda med titlar, trädgårdsmästare, skomakarmästare, lantbrukare och
skomakare.

Kvarter 28 eller N
Gravvårdarna är numrerade efter löpnummersystem. För västra delen av kvarteret
finns gravkarta.

Allmän karaktär
Öppet modernt gravkvarter av vilket bara en liten del tagits i anspråk. Ungefär hälften av de
planerade rygghäckssystemen är planterade. I nordväst finns minneslunden och urngravsområdet.

Omgärdning
Mot 1916 år kyrkogård i väster är kvarteret öppet och gränsen markeras av 1916 års
kyrkogårds trädkrans. Mot norr avgränsas kvarteret av grusgången ut till huvudgrinden. Både
i norr och söder markeras gränsen till de andra kvarteren på 1969 års kyrkogård av en ca 0,5
m hög häck av avenbok. I öster finns en 1-1,2 m hög kalkstensmur, murad av 0,5-0,2 m stor
kalksten.

Ingångar
Kvarteret gränsar i nordöst till nya kyrkogårdens huvudgrind.

Vegetation
På den västra halvan har två av planerade fyra rygghäckar planterats. I norr en 1 m hög
liguster och söder om den en nysatt ölandstok. På den östra delen finns två av sex planerade
häckar. I norr en nysatt och söder om den en 0,7 m hög hagtorn.
Minneslunden avgränsas av en 1,2 m hög avenbokshäck och i utkanten på den växer fyra
unga fruktträd.
Utmed kyrkogårdsmuren står också en tuja och mitt i kvarteret en lind.

Gångsystem
Kvarteret delas på mitten av en grusgång.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är av naturliga skäl helt moderna. De befintliga är daterade mellan 1996 och
2005. Unregravsvårdarna är låga och smala övriga låga och breda.
3 gravvårdar har titlar. Konstnären, leg sjuksköterskan/överstelöjtnanten och trädgårdsmästaren

Kvarter 29 eller O
Gravvårdarna är numrerade efter löpnummersystem

Allmän karaktär
Gravkvarteret består av en öppen gräsmatta med vårdarna arrangerade efter öst-västligt
löpande rygghäckar. De träd som står utefter grusgången gör att kvarteret upplevs som
lummigare än de andra i denna del av kyrkogården.

Omgärdning
Kvarteret omges av kalkstensmurar i väster, öster och söder. Musen är uppbyggd av 0,2-0,5 m
stor kalksten. I väster är den låg, ca 0,3 m, medan den i övrigt är mellan 0,8 och 1,3 m. I öster
ersätts muren på ett mindre parti av ett trästaket. I norr markeras gränsen mellan kvarter 29-O
och 28-N av en 0,6 m hög avenbokshäck.

Ingångar
Längst i sydväst förbinder en grusgång kvarteret med kvarter 15-3 på gamla kyrkogården.

Vegetation
I norr direkt söder om avenbokhäcken står fyra unga träd. Längs med grusgången har tre
rönnar placerats.
Gravvårdarna är arrangerade utefter 12 rygghäckar. På västra sidan står från norr, en nedklippt
spirea, en 1,2 m hög hagtorn, två nedklippta spireor, en 1,0 m hög oxbärshäck samt 2 1,0 m
höga ölandstokar. På östra sidan står från norr räknat en 0,9 m hög oxelhäck, en 1,1 m hög
snöbäarhäck, en 0,8 m hög idegran, en 1,0 m hög oxbärshäck samt en 1,0 m hög ölandstok.

Gångsystem
Kvarteret delas på mitten av en grusgång.

Gravvårdstyper
Samtliga vårdar är moderna och dateras mellan 1979 och 1990. De flesta är ganska små.
Endast två vårdar med titlar förekommer, fabrikör och elinstallatör. En vård är försedd med
ett dragspel.