Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, CIGARRLÅDAN 8 M.FL. TOBAKSOMRÅDET

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Enhetligt lamellhusområde med 16 lamellhus samt en panncentral, fördelade på åtta kvarter, uppförda i början av 1950-talet. Området ligger väster om Hökarängens centrum och kallas Tobaksområdet. Kvarteren är grupperade kring matargatan Tobaksvägen samt tre säckgator. Området är sammanhållet till sin gestaltning, men inom det givna temat finns variationer i fasadutformning och material. Det finns både spritputsade hus, tegelhus samt i kvarteret SJÖSKUMSPIPAN 4 det s k. sicksackhuset, ett lamellhus som är helt unikt till sin gestaltning.
En panncentral med tvättstuga finns i kvarteret RÖKSTÅNGEN 2.
I kvarteret LÅNGPIPAN 1-4 finns fyra likartade bostadslameller i tegel. LÅNGPIPAN 1, hus 2 har en lågdel med mataffär och i hus 1 finns en kontorslokal i bottenvåningen. I kvarteret CIGARRLÅDAN 8 finns ett vinkelbyggt lamellhus och två lamellhus kring en gård samt två hus som utgör områdets västra begränsning. Både tegelhus och spritputsade hus finns i kvarteret. I kvarteret TOBAKSFLÄTAN 1-4 finns fyra lamellhus i tegel och spritputs. I TOBAKSFLÄTAN 1 finns två butikslokaler, en f d. blomsteraffär samt en f d. livsmedelsbutik. Byggnaderna i dessa tre kvarter är grupperade kring gårdar med sparad naturmark, berg i dagen, gräsmattor, löv- och barrträd, naturstens terrasseringar samt grusade gångar. Asfalterade parkeringsplatser finns också i kvarteren. Bebyggelsen har kompletteras med mindre friliggande tvättstugor från omkring 2000. Husen ligger något indragna från de omkringliggande gatorna med planterad förgårdsmark. Vid butikslokalerna i kvarteret TOBAKSFLÄTAN 1 finns en asfalterad plan, planteringar samt naturstensterrasseringar och naturstenstrappor.

I kvarteren SJÖSKUMSPIPAN 4, KRITPIPAN 1, SPISBRÖDET 4 samt TOBAKSBURKEN 3 finns friliggande lamellhus som ramar in storgårdskvarteren i områdets mitt. Butiks- och kontorslokaler finns i sicksackhuset i kvarteret SJÖSKUMSPIPAN 4. Mot norr avskärmas området från Fagersjövägen genom träd planterade i rad utmed sicksackhuset.