Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, VESSIGE 2:7 VESSIGE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan är högt placerad i landskapet på en höjd. Runt om kyrkan finns en äldre bondgård samt ett flertal trähus. Landskapet är kuperat med skogspartier och ängs- och betesmarker samt kullar. Norr om kyrkan ligger byn Vessigebro. Genom byn rinner Ätran. Framför kyrkan i öster finns en asfalterad parkeringsplats. Här finns också stenlagda murar, buskar som ramar in parkeringen. Dessutom ramar dessa in klockaregården som ligger söder om kyrkan. Norr om detta ligger prästgården.

KLOCKAREGÅRDEN fungerar idag som FÖRSAMLINGSHEM. Planen är i L-form. Huset har byggts till, troligtvis på 80-talet. Huset har en sockel av cement, grå, locklist panel, gul kulör, 2-luftsfönster indelade i 3 st spröjs i varje luft. Fönsterbågar och foder är täckmålade i bruten vit kulör. Moderna enkeldörrar med överdel i glas med spröjs samt spegelfyllnader i nedre delen. Sadeltak lagt med 2-kupigt tegel, skorsten, vindskivor av trä, vit kulör.

Själva PRÄSTGÅRDEN omringas av en stenmur samt har en smidesgrind med grindstolpar. Tomten gränsar till kyrkogården. Fasaderna har en lockpanel, sadeltak med takkupor, frontespis och en liten balkong. Fönstren är 2-luftsfönster indelade i 8 små rutor/luft. På prästgårdens tomt finns ett äldre uthus med locklistpanel i röd kulör, sadeltak täckt med svart korrugerad plåt, används som garage idag.

KYRKOGÅRDEN
Muren som är en fyllnadsmur, är ganska låg, och består av staplad sten. Vissa partier har fog. Huvudingången till kyrkan är placerad i öster och här finns en smidesgrind med grindstolpar av natursten med naturstenskulor överst. Vänster om grinden finns en liten stentrappa avsedd för de som ej fick bli begravda i vigd jord. I söder finns en öppning in till den gamla klockaregården. I de västra delarna är muren lägre än i öster. Runt muren finns planterade äldre trädrader. Fram till kyrkan och runt om kyrkan leder grusade gångar. Det finns moderna grå lyktstolpar med glaslyktor med detaljer i koppar.

Gravvårdarna ligger från S-N. En del är äldre små stenhällar från 1700-talet. En större familjegrav finns i norr, med järnstaket och större pyramidformad gravsten. Dessutom finns ytterligare en stor och massiv gravsten av natursten.

Kyrkogården är smalare i öster och brer sedan ut sig mot söder. Den södra delen mot klockaregården avgränsas av träd och buskar. En smidesgrind finns också in till prästgården. På kyrkogården finns även äldre järnkors från 1800-talets början samt s k singelgravar med grusfyllnad.

Längst bort i väster finns en nyare del av kyrkogården. Muren är liknande den andra, det är en stenmur, fyllnadsmur, med fog. Även här finns planterade trädrader. Gravvårdarna ligger i raka enkla kvarter med buskar. I sydväst växer en del lövträd och här rinner "Lilleån". Längst bort i väster finns även en enkel smidesgrind som ingång till den nya kyrkogården. Den nya kyrkogården ligger i två etapper med en trappa emellan. På kyrkogården finns även en belysningsarmatur avsedd för fasaderna. I väster finns en öppning i muren vilken leder till den nya kyrkogården. I söder mot ån finns ett enkelt trästaket. Marken sluttar starkt nedåt här. I sydväst finns även ett murat parti och nedanför denna del har kyrkogården en mer parkliknande karaktär med trädalléer och större gräsmattor med buskar och häckrader. Bortanför detta finns två st äldre trähus. Längst ner i söder finns en enkel grind av trä med grindstolpar och precis nedanför denna ligger ett av de äldre trähusen. I söder finns större huggna stenblock samt trädrader som avdelar denna del av kyrkogården.

I väster finns även en EKONOMIBYGGNAD, troligtvis uppförd på 1980-talet med grå cementsockel, locklistpanel i röd kulör, vita knutar och vindskivor, sadeltak täckt med lertegel, enkeldörrar med panel och ett litet fönster, 2-luftsfönster indelade i tre rutor/luft.