Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BYGDSILJUM 33:1 BYGDSILJUMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Begravningsplatsen anlades 1953, efter ritningar av arkitekt Poul Stampe, Skellefteå. Den ansluter i nordost till kyrkotomten och omgärdas mot övriga sidor av en välklippt granhäck. Området har en asymmetrisk form och huvudsakligen flack terräng. Gångarna är grusade, men en del grusgångar lades igen med gräsmatta 1982. Gravarna utgörs av resta rektangulära stenar i gräsmatta. Ursprungligen var gravarna inramade av ölands-tok, men för ett tjugotal år sedan rationaliserades inramningarna bort och istället planterades norsk brudspirea; i vissa kvarter som rygghäck, i andra som enstaka buskar bakom gravstenarna. En del gravrader saknar helt buskvegetation. Det är relativt sparsamt med träd, men förekommer såväl björkar som rönnar och andra lövträd. Ännu outnyttjade områden finns framförallt i söder med stora öppna gräsytor. Ett stort träkors är placerat längst i öster. På andra sidan, vid entrén i väster, ligger ett åttakantigt bisättningshus i vitslammat tegel. Det saknar fönster och har ett tälttak med bandtäckt plåt, glob och kors. I områdets nordvästra del finns en redskapsbod med pulpettak och vit locklistpanel. Båda dessa byggnader uppfördes samtidigt som begravningsplatsen anlades. På områdets sydvästra del tillkom 1992 en rödmålad personalbyggnad med garage i trä.