Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, RÖRBÄCKSNÄS 46:1 RÖRBÄCKSNÄS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Kyrkogården tillkom som en följd av finnmarksbornas begäran 1869, att anlägga kapell och kyrkogård på platsen. Invånarnas initiativ förorsakades av svårigheterna att transportera döda den långa vägen till Lima, för begravning vid sockenkyrkan. Vägar var då så gott som obefintliga och väderförhållandena oftast svåra. Under rödsotsepidemin 1819 hade man tvingats begrava de döda vid Vallsjön.

Consistorium lämnade sitt medgivande till projektet men inte förrän 1875 kunde mark för ändamålet inköpas och utstakas. I juni 1879 invigdes kyrkogår-den, men det dröjde till 1913 innan den inhägnades med stängsel. Sydost om kapellet står en grav- och minnessten över den första begravningen; makarna Olson år 1879.

Kyrkogården omges numera av låga måbärshäckar i väster och av granhäckar längs övriga sidor. Även gravkvarteren avgränsas till vissa delar med måbärshäck, längs vilka gravstenar är uppställda. På gården växer även några enstaka björkar. Ingången ligger i tornets axel, i väster. Kraftiga pelare av röd huggen sandsten omsluter ingången till kyrkotomten. Markområdet kring kyrkan är asfalterat liksom alléerna som delar gravkvarteren. Väster om kyrkogården, nedanför kyrkan, ligger en asfalterad parkeringsplats