Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, MÖRARP 17:1 MÖRARPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan ligger på en stor kyrkogård vilken utvidgades mot söder omkring 1871. Kyrkogården omges av murar från 1968 av putsad betong i söder, öster och väster samt en häck längs norra sidan. Ingångar till kyrkogården finns i väster, öster och söder. Innanför kyrkogårdens begränsningar på östra och södra sidorna finns en trädkrans. En bred grusgång leder fram till kyrkan från söder kantad av höga formklippta tujaträd. Gången planlades 1871. Övriga gångar är breda och singeltäckta medan gångstråk i stort sett saknas på norra sidan som är grästäckt och har få bevarade gravvårdar. Även övriga delar av kyrkogården har stora grästäckta ytor med enstaka bevarade grusgravplatser. Mycket få begränsningshäckar finns kring gravplatserna. En hel del höga barrträd och formklippta barrträd finns på kyrkogården som har sparsamt med planteringar. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns en minneslund i form av en rund plantering. Omkring 1968 utvidgades kyrkogården mot väster. Denna del ligger utanför den äldsta kyrkogårdens västra mursträckning. På nya kyrkogårdsdelen finns ett område för askgravplatser. Askgravplatserna är grästäckta och området omges av höga barrträd av tuja eller cypress.
Byggnader på kyrkogården
I gamla kyrkogårdens nordvästra hörn finns ett gravkapell från 1920-talet, med murade tinnar och blinderingar samt ett tandsnittslistverk vid långsidorna. Fasaderna är putsade och vitmålade och en spetsbågig port finns mot söder. Taket är ett sadeltak täckt med tegel.

Se även beskrivning av Mörarps kyrkomiljö under Miljöer

Byggnadsarkeologisk undersökning Mörarps kyrka, Karna Jönsson, Landsantikvarien i Malmöhus län.
Kyrkor och herravälde, från kristnade till sockenbildning i Skåne, Mats Anglert 1995.
Landsbygden, Helsingborgs historia Del VIII:1, Red. Anna Christina Ulfsparre m.fl. 2010.
Skåne, Landskapets kyrkor, Red. Markus Dahlberg, Riksantikvarieämbetet, 2015.
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Markus Dahlberg, Kristina Franzén, Riksantikvarieämbetet, 2008.
Vård- och underhållsplan för Mörarps kyrka, It-ark arkitekter AB, 2004.