Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, BJÄRN 1:48 M.FL. KARLANDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KYRKOMILJÖN - Dopfunt och kyrkklocka från 1200-talet talar för att Karlanda äldsta kyrka kan räkna sitt ursprung till denna tid. Sannolikt låg den i Stommen, en kilometer norr om den nuvarande kyrkan. Träkyrkan revs 1777 och ersattes av nuvarande träkyrka invigd 1778. På den gamla kyrkplatsen finns en minnessten från 1872.
Kyrkan uppfördes 1778 på den s k Bjärnkullen. Kyrkan och kyrkogården har utgjort Karlanda administrativa och religiösa centrum under drygt två sekler. Här finns förutom kyrka, begravningskapell från 1948 och församlingshem (vilket i grunden är en byggnad från beredskapstiden), också ekonomibyggnader och bland annat ålderdomshem och klockaregård som tillhört det gamla sockencentrat. I vägkorsningen sydväst om kyrkan ligger en f d affär inrymt i ett bostadshus.
KYRKOGÅRDEN - Kyrkogården ligger på norra delen av en nord-sydlig höjdsträckning och har sin äldsta del intill kyrkan. Kyrkogården har rektangulär form med kyrkan i sydvästra delen. Anläggningen sluttar ned mot norr och öster men är plan i söder. Utvidgningar har gjorts mot norr 1860 och längs hela kyrkogårdens östra sida 1943. Denna utvidgning ligger lägre än de gamla delarna. Dessa omges helt av stödmur och syrénhäck utom mot yngsta delen, där parkrosor har planterats. Omgivningen utgörs, förutom av gärden, även av vägar i väster och norr och bebyggelse i söder. Lönnar står runt de gamla delarna av kyrkogården och formar dessutom en allé från norra porten fram till kyrkan. Familjegravshäckar förekommer inte och det övervägande ytmaterialet är gräs.
Alla huvudgångar är grusbelagda och raka. Plattgångar finns inom kvarteren i norr på äldsta delen och på 1860 års utvidgning. Allmänningen låg i norr på 1860 års utvidgning, men är sedan 1960 nyttjad till familjegravar och har nu inget kvar av sin ursprungliga prägel. Kyrkogården har endast ett fåtal gravar kvar med grustäckning. Vid kyrkogårdsporten i väster ligger sex stora tunna stenhällar på muren. Det är tveksamt om alla är gravhällar men några bär rester av inskrifter och på en av dem kan årtalet 1818 tydas.