Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Torsby kn, LÅNGAV 1:25 DALBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KYRKOMILJÖ: Dalby kyrka ligger mellan Klarälven och länsväg 62, norr om det lilla samhället Likenäs. Kyrkogården är rektangulär och kyrkan ligger placerad i det sydvästra hörnet med en stigport och allé mot vägen. Utanför kyrkogårdens sydvästra hörn ligger prästgården och det fd församlingshemmet med pastorsexpedition. Utanför muren i väster ligger också ett bårhus och en fd likbod samt ett förråd. Kyrkan ligger på en liten förhöjning på den för övrigt plana kyrkogården.

KYRKOGÅRD: Kyrkogården anlades på 1720-talet, samtidigt som den tidigare kyrkan. Enligt gamla protokoll har kyrkogården utvidgats under 17- och 1800 talen och var vid denna tid inhägnad med balk. Dokumenterade utvidgningar har skett 1949, 1960, och 1976, i huvudsak mot söder. Allmänningar från 1949 års utvidgning i söder och en sträcka i väster upplåts sedan 1960 till familjegravar. Kyrkogården renoverades på 1960 talet varvid en minneslund gjordes och ett antal smidda järnkors togs bort och undanställdes på kyrkvinden där allt jämt ett 40-tal finns.

Kyrkogården är något rektangulär och orienterar sig i nordvästlig riktning. Både huvudingången som leder från stigporten fram till kyrkan, och planen som omger kyrkan, ligger på en förhöjning. Resten av kyrkogården ligger på huvudsakligen plan men sluttande mark åt väster och söder. Trappor uthuggna i sten leder till den något högre belägna kyrkan och ned till kyrkogårdsplanen. Området omgärdas med en sten mur med stigport i öster. Omgivningen omges av fält och bebyggelse, i öster finns förutom en parkering även en landsväg.

Växtligheten på kyrkogården är av skiftande slag. Björkar dominerar och förutom spridda kantar björkar gången från stigporten fram till kyrkan och ett gångstråk i söder. Lindar, som delvis växer på rad, lönn, något pilträd, enstaka thujor och norr om kyrkan tallar och granar utgör andra inslag i vegetationen. En iögonfallande storvuxen björk är den så kallade Dalbybjörken. Denna planterades i det sydvästra hörnet som ett födelseträd till Wilhelm Edgrens ära, som också ligger begravd på kyrkogården. Kvartershäckarna är av häggmispel, måbär och sibirisk ärtbuske. I den senaste utvidgningen är de av oxbär. Markområdet är i övrigt gräsbesått. Gången som omger kyrkan är grusbelagd, övriga är asfalterad. Plattgångar förekommer mellan grav kvarteren.

På den äldsta delen i öster ligger ett femtontal grusgravar. Tre omgärdas av järnstaket och två har järnkätting. Övriga inramas av familjegravshäckar eller sten ram. Kyrkogården uppvisar ett större antal järnkors omkring 170 st., varav de äldsta är daterade till 1830 talet. Järnkorsen står över hela den gamla delen men främst söder om kyrkan. På allmänningen återstår idag endast ett fåtal anspråkslösa stengravar och träkors.

Värda att särskilt uppmärksamma är ett 15-tal grusgravar öster om kyrkan, ett stort antal smidda järnkors, den s.k. Dalbybjörken i sydväst och stigporten.

Utanför kyrkogårdsmuren i väster är ett bårhus och en redskapsbod och i söder församlingshem och prästgård.