Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HAGELBERG 4:1 HAGELBERGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HAGELBERGS KYRKA ligger i norra delen av den lilla, högt placerade kyrkogården. Kyrkan är placerad i öst - västlig riktning. Kyrkogården smalnar av i södra delen. Huvudingången från landsvägen är placerad i söder och utgörs av en svartmålad trägrind med genombrutet fiskbensmönster. Portstolparna är tillverkade av trä. En grusgång leder från grinden till kyrkans västport. Utmed grusgången finns en allé av tuktade, låga träd. Kyrkogården omges av kallmurade stenmurar i norr, söder och öster. I väster samt i nordvästra hörnet inramas kyrkogården av en häck. Kyrkogården saknar delvis inhägnad mot norr. En grusgång leder västerut från landsvägen, in på den öppna platsen norr om kyrkogården och svänger av mot söder mitt för kyrkans västport. Runt kyrkogården växer planterade större träd, främst askar. Tuktade, låga träd är planterade i en ring runt kyrkobyggnaden. I övrigt utgörs kyrkogården av gräsmatta med främst resta gravstenar. Sydväst om kyrkan finns flera gravar med stenkant och i sydöst två järnkors samt en grav med grus och järnstaket från 1920-talet.
KLOCKSTAPEL - Söder om kyrkan ligger en klockstapel, möjligen med medeltida ursprung.