Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, MISTELÅS 1:9 MISTELÅS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Allmän karaktär
Kyrkogården i Mistelås är en liten lantsortskyrkogård,
där kvarteren ligger samlade runt kyrkan.
Endast en grusgrav förekommer, Tagels grav, som
nästan mer kan ses som ett monument än som en
enskild familjegrav. I övrigt är kvarteren gräsbesådda.
Det verkar som om personer från samma by
ofta begravs nära varandra. Flera exempel tyder på
detta.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad mur av
tuktad natursten. Höjen på muren är ca 1,3 meter
i väster, men betydligt högre i öster. Markytan på
kyrkogården är i överkant av mur i söder och öster.
Insidan av muren når mellan 0 och 0,6 meter över
markytan i väster och norr, lägst i öster och högre
i väster.
I östra delen av kyrkogården finns ett ca 0,5
meter högt skyddsräcke som skydd för fallolyckor,
då markytan där når till överkanten av muren.

Ingångar
Huvudingången finns i väster. En stentrappa i två
steg leder upp till kyrkogården. Trappan har ledstänger
av svartmålad rundstång i järn. Tidigare
har det funnits en grind vid denna ingången. Gångjärn
sitter kvar i de fyrkantiga grindstolparna av
prickhuggen granit. Höjden på grinstolparna är ca
1,2 m. Krukor med blommande prydnadsväxter
prydde krönet av grinstolparna vid inventeringstillfället.
En påfartsramp med grusad vägbana finns i söder.
Påfarten är kantad av rektangulära stenblock.
I norr finns en gräsbevuxen uppfart till kyrkogården.

Vegetation
I norr och delvis i väster finns en trädkrans av lind.
En ensam ek växer vid muren öster och en björk
utanför muren i söder. Utanför muren i öster och
söder finns ett skogsparti med trädarter som lönn,
alm, ek och fläder.
Även buskväxter som rhodendendron och
schersmin förekommer på kyrkogården. Uppe på
murkrönet har stenpartiväxter och mossa sin växtplats.
Gravkvarteren förutom Tagels grav är gräsbevuxna.

Gångsystem
En grusad gång sträcker sig runt kyrkan. Från denna leder en gång från tornet till huvudingången i väster
och en till från sydsidan kyrkan och till påfartsrampen i söder. Även dessa gångar är grusade. Gången
uppför uppfarten i norr är bevuxen med gräs.
Fyra belysningsstolpar i järnsmide och glas är placerade runt kyrkan. Söder om västra ingången
finns två bänkar innanför muren och söder om klockstapeln finns ett lågt fågelbad placerat.

Gravvårdstyper
Kyrkogården inrymmer gravvårdar
från 1700-tal fram till vår tid. Såväl
högresta obelisker i diabas, som små
hällar och moderna låga gravstenar
samsas om utrymmet. Tre gravstenar
av ålderdomlig typ står vid muren
norr om klockstapeln.
Det stora flertalet gravvårdar på
kyrkogården är av låg rektangulär
typ med olika utformning av krönen.
Andra vanliga gravstenstyper är de
små och medelstora hällarna, samt
moderna gravstenar i fri form. Små
hällar dominerar i Tagels stora familjegrav.
Ett antal högresta gravstenar,
både äldre och yngre förekommer på
kyrkogården.

Klockstapel
Förutom kyrkan finns en klockstapel
på kyrkogården. Klockstapeln är klädd
av rödmålad panel och har svartmålat
plåttak på tornhuv och tornspira.
Församlingshus och ekonomibyggnad
Församlingshem och ekonomibyggnad
för vaktmästare finns ett hundratal
meter nordväst om kyrkogården. Båda
byggnaderna är klädda med rödmålad
panel, vita knutar och tegeltak.

Beskrivning av enskilda kvarter, för kvartersindelning, se pdf.
Kvarter 1, delen norr om klockstapeln
Allmän karaktär
Denna del av kvarter 1 innefattar endast tre gravstenar och dessa står bakom klockstapeln vid den norra
muren. Två av dem står fritt i gräset, medan en står tätt intill muren.

Gravvårdstyper
Gravstenarna är av äldre typ i form av stående platta stenflak i skiffer och granit. Texterna på gravstenarna
är ganska svåra att läsa. De har dessutom blivit nedgrävda så djupt att dödsår inte syns. Texten på
den ena lyder: ”HÄR WILAR SALIGE I LIFSTIDEN JACOB NELSSON FRÅN VIRET FÖDD ÅR
1769”. Den andra har texten: ”IHS HÄR VILDE SALIGA A S FRÅN” resten är oläsligt och årtalet är
nästan helt under markytan. På gravstenen som är närmast muren var texten oläslig. Möjligen skulle den
gå att läsa under mer gynnsamma ljusförhållanden.
Enligt äldre inventeringslista skulle det finnas två äldre gravvårdar i sten på kyrkogården. Den ena i gråsten
från 1780 och den andra var i sandsten och fragmentarisk. Den hade inskriptionen ”HÄR WILAR
IÖNS etc” och var från 1700-talet.

Kvarter 1 – 3
Allmän karaktär
Dessa kvarter är placerade norr om kyrkan. Kvarter 1 finns längst västerut. Det finns ingen tydlig gräns
mellan kvarteren utan ses som en helhet. Kvarteren uppvisar en blandad karaktär med både äldre och
yngre gravvårdar. Den äldsta är från 1898. Vissa av de äldre högresta gravstenarna har blivit K-märkta
av församlingen, som också står för skötseln av dem. Överlag dominerar låga rektangulära gravstenar,
men inslag av högresta gravstenar och gravvårdar med annan form förekommer. Familjegravar är inte
så vanligt, endast ett fåtal fanns.

Gravvårdstyper
Förutom de högresta gravstenarna i svart diabas som tidsbestäms till sent 1800-tal tidigt 1900-tal, domineras
kvarteren av låga rektangulära gravvårdar i diabas från tiden 1910-tal till 1970-tal, även yngre
förekommer. Krönet på dessa gravstenar har olika utformning. Utöver de helt rektangulära är vissa
tempelformade, andra trappstegsformade med flera stilar. Dessa former har även gravvårdar med annat
stenmaterial, såsom röd och grå granit. Under senare decennier har även labradorgranit blivit populärt
och exempel på detta kan ses i kvarteren.
Små hällar, vissa halvliggande i diabas och grå granit, samt något större (längd ca 0,7 m) hällar i
diabas och röd granit förekommer. Två halvhöga kors i grå granit som står bredvid varandra bryter av
mot övriga vårdar. Dessutom bildar de moderna gravvårdarna med friare avrundade former ett betydelsefullt
inslag.
Titlar på gravvårdarna är inte så vanligt, men exempel på några som finns är korpralen, fd fjärdingsmannen,
smedmästaren och svenskamerikanen. Hemmansägare förekommer i flera fall. Ortsnamn uppträder
på många, dock inte alla. Vanliga ortsnamn är Villarp, Sjuhult, Kexås, Vret och Angnaryd. Endast
ett par bibel- och psalmhänvisningar finns på gravstenarna. Vanligast är psalmhänvisningar 119, 66 och
215 är exempel. Tänkespråk såsom ”Saliga äro de som i Herren dö” och ”Vila i frid” förekommer endast
i två fall.

Kvarter 4 - 6
Allmän karaktär
Kvarteren ligger söder om kyrkan och har precis som kvarter 1-3 en blandad karaktär. Överlag är dock
gravvårdarna i kvarter 4-6 mer påkostade, särskilt då det gäller dem från årtiondena kring 1900-talets
mitt. Den äldsta gravstenen är daterad 1917. Det finns flera från slutet av 1900-talet som har ett ”gammaldags”
utseende. Flera av de nyare är av mer högrest modell. Familjegravar är allmänt förekommande.
Gravstenarna på familjegravarna har ofta flera generationers namn inristade. I flera fall har man
kompletterat med nya likadana gravstenar, som till exempel att två mindre flankerar en större. Det stora
antalet större gravstenar av 1920-30-talsmodell och antalet familjegravar är speciellt för dessa kvarter

Gravvårdstyper
Fyra högresta gravstenar finns i kvarteret, varav en av sandsten. Denna har ett iögonfallande utseende
som är utöver det vanliga. De övriga är av diabas. En av dem är från 1998 och i form av en hög obelisk.
Detta kan vara en äldre gravsten som återanvänts. De övriga dateras 1917 och 1918. Samma formspråk
har de något lägre (ca 0,7 m) gravstenarna i diabas från 1920-30-tal.
I kvarteret finns flera låga breda gravvårdar från 1930-talet och konstfullt dekorerade gravvårdar,
mestadels i grå granit. Övervägande delen av dessa är familjegravar. En av familjegravarna är i form av
en liggande häll. För övrigt förekommer både liggande och halvliggande små hällar i diabas och medelstora
i grå och röd granit. På ett par av de små hällarna står inte den avlidnes efternamn.
Även i dessa kvarter är det numerärt största antalet, de låga rektangulära gravstenarna
med olika krön. Diabas från 1920-tal och framåt, medan grå och röd granit dateras något
senare. Det förekommer även moderna gravstenar i fri, avrundad form i bland annat blå
labradorgranit. En gravvård som skiljer ut sig är en trävård från 1995 med bronsplakett .
Titlar är inte vanligt förekommande på gravvårdarna. Exempel på några olika är: domkyrkoorganisten
i Visby, musikdirektör, fanjunkaren, kyrkovaktmästare och rektor. Man kan läsa att tre hade varit
hemmansägare. Ortsnamn var däremot vanligare och några som återkom ofta var Agnary, Sjuhult,
Mexarp, Sutarekullen och Hullevik (även stavat Hulevik). Bibel- och psalmhänvisningar finns ofta på
gravvårdarna, särkilt i kvarter 6. Några exempel: Sv Mfb 656, Sv ps 355, 571 v11, 243 v6-7, ! Kor 2:9
Kol 3:3-4. Även små tänkespråk finns inristade på gravvårdarna såsom ”Jesus är vägen sanningen och
livet”, ”Nåd är bättre än liv”, ”Liten ängel kom log och vände om”. I minst två fall står kvinnans flicknamn
medtaget på gravstenen.

Kvarter 7
Allmän karaktär
Kvarter 7 är ett glest kvarter öster om kyrkan. Endast 13 gravstenar i en rad finns i kvarteret. Det lilla
antalet gör att det är lätt att göra en statistisk beräkning på om man räknar med att detta kvarter uppvisar
det som är typiskt för hela kyrkogården.

Gravvårdstyper
I kvarteret finns nio låga rektangulära och kvadratiska gravstenar med olika typer av krön och fyra
mindre hällar. Den äldsta gravstenen var ifrån 1920. På en fanns årtalet 1897 och 1927 ingraverat, men
stilen på gravstenen stämde inte med äldsta årtalet. Av gravstenarna var åtta tillverkade av diabas och de
förekom fram till 1944. Fyra stycken var förfärdigade av grå granit och de uppträdde mellan 1947 och
2004. Endast en var av röd granit och den var från 1944.
Lantbrukare står det som titel på en sten. Däremot finns ortsnamn på nio vårdar. Jonsboda förekommer
två gånger. Tre bibel- och psalmhänvisningar finns SV ps 319:3, 363, Ebr 4:9,10.

Tagels grav
Allmän karaktär
Den mest framträdande graven är den som kallas Tagels grav och som ligger rakt öster om kyrkan. Den
är en stor familjegrav i form av en grusgrav omgiven av en låg mur murad av oregelbunden kantig sten
och ett krön av grovhuggna plana stenblock. I hörnen och vid ingången i väster finns låga fyrkantiga pelare.
Vid ingången finns en släthuggen granittröskel som tyvärr är sprucken. Bänkar av trä och sten finns
på ömse sidor om ingången. Runt muren finns en måbärshäck. Inom graven finns tre stycken lindar, samt
några ormbunkar och en järnek.

Gravvårdstyper
I öster finns en högre stående gravvård troligen i granit dekorerad med ett stort kors och blomrankor i
jugendstil. Inom graven finns fjorton stycken halvliggande hällar i diabas och en liggande i grå granit.
Den äldsta begravningen inom graven är från 1838, men det är osäkert om gravvården, en liten
häll i svart diabas är från denna tid. Annars har begravningar förekommet regelbundet in i 1900-talet.
Främst förekommer personer ur släkterna Schmiterlöw och Rappe, men även Borrie, Schaedel, Claudius,
Hultin, von Sydow och Hultkranz nämns. Flera av dessa är kvinnornas flicknamn före giftermål.
På nästan alla hällarna står ett bibelcitat, ofta taget från Matteus evangeliet. Exempelvis ”Saliga äro de
bedrövade ty de bliva tröstade” och ”Saliga äro de som hungra eller törsta efter rättfärdighet, ty de skola
bliva mättade”. På ett par av hällarna stå titlar, såsom f d översten i tyska armen och majoren friherre.