Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tidersrums kyrka är belägen ca 1 mil sydväst om Kisa i södra Östergötlands skogsbygd. Den är högt belägen på en grusås med utblick över en trång dalgång i väster.
Kyrkogården runt Tidersrums kyrka följer den kuperade terrängen och sluttar från öster till väster. Kyrkan ligger på kyrkogårdens västra del. I norr, väster och söder omges den av en 1-2 m hög gråstensmur med syrénhäck. I öster finns ett järnstaket, som även finns med på ett fotografi från slutet av 1930-talet. Det finns två grindar i öster, men huvudingången ligger i söder där grindarna av järnsmide sitter i putsade, vitmålade grindstolpar. Större delen av trädkransen är borttagen. Några lönnar växer i öster men i övrigt har kyrkogården en mycket öppen karaktär och domineras av kyrkan och den höga, rödfärgade klockstapeln. Den senare är sannolikt uppförd 1711. I nordöstra hörnet finns ett putsat, vitmålat gravkapell, uppfört 1926 efter ritningar av arkitekt Johannes Dahl, Tranås. Raderna med gravläggningar ligger i nord/sydlig riktning på hela kyrkogården. I huvudsak söder och öster om kyrkan finns det grusgravar. Vissa gravar är omgärdade av stenramar. I övrigt är gruset uppkrattat till en kulle på själva graven, utan omgärdning. Det är dock osäkert hur långt bak den traditionen sträcker sig. Mellan dessa gravar växer gräs. Gravläggningarna är huvudsakligen från 1860-tal - 1990-tal. Gravvårdarna är i allmänhet sentida, låga och breda eller höga, ofta av svart, polerad granit. Smala sandgångar löper bakom gravraderna. Lite mer påkostade gravar finns även sydväst om gravkapellet. Kyrkogårdens östra del är omlagd till gräsyta och här är det mestadels enkla, sentida gravvårdar. En del äldre vårdar tyder på begravningar i "allmänna linjen". Under mer än 150 år, fram till mitten av 1960-talet hade man s k allmänna linjer på kyrkogårdarna. Där begravdes de avlidna en och en radvis. Det kunde innebära att äkta makar fick sina vilorum långt från varandra. Norr om kyrkan finns ett obrutet system av linjegravar där man kan följa begravningarna årtalsvis från öster till väster. Här finns även en del enkla vitmålade träkors. Det är en typ av gravvård, som av äldre fotografier att döma, tidigare var mycket vanlig. En del linjegravar finns även på kyrkogårdens nordöstra del. Väster om kyrkan finns enbart enstaka gravar.