Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, PROSTEN 2 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KISA KYRKA
Kisa är en medeltida socken och omnämns år 1255 som Kisa eller Kysa. Kyrkan är
belägen i Kisa samhälle. Sockencentrat har vuxit upp sydöst om kyrkan och samhällets
bebyggelseutveckling fick ett uppsving i samband med Östra centralbanans dragning
1902. Kyrkan uppfördes av sten under äldre medeltid med rektangulärt långhus och
rakslutet kor. Kyrkans nuvarande utformning med rektangulärt långhus med rakslutet
korparti, sakristia i norr och torn i väster tillkom vid en omfattande om- och tillbyggnad
1754 och 1773-1774. Kyrkan är vitputsad och taket, som ursprungligen var spåntäckt, är
sedan slutet av 1800-talet koppartäckt. Huvudingången är via tornet i väster.
Även interiören präglas av den omfattande ombyggnaden 1754 och har ett tidstypiskt
utseende med ett ljust kyrkorum med trätunnvalv. Interiören har förändrats vid ett flertal
tillfällen under 1900-talet, men har ändå bibehållit sin ursprungliga karaktär.

BESKRIVNING AV GAMLA KYRKOGÅRDEN
Endast inventering av den äldre kyrkogården har utförts och inte den utvidgade delen i
öster, nya kyrkogården, som togs i bruk 1937. Beskrivningen gäller således endast den
gamla kyrkogården. Den upplevs som uppdelad i tre områden. Ett område är beläget
söder och öster om kyrkan och är indelat i tre kvarter (1, 2, 3). Norr om kyrkan ligger ett
annat område som är indelat i fyra kvarter (A, B, C, D) och väster därom är ett tredje
område bestående av ett kvarter (GK).

Allmän karaktär
Området söder och öster om kyrkan utgörs av en gruskyrkogård och sluttar svagt mot
öster. Gravplatserna är ofta omgivna av stenramar eller tujahäckar. Det finns även
enstaka järnstaket. Rygghäckar saknas, men de höga tujahäckar som omger en del
gravar är rumskapande. Flera gravrader ligger på uppkrattade förhöjningar av grus.
Området norr om kyrkan utgörs av stora gräsytor utan rygghäckar och det tredje
området som ligger längst i väster präglas av rygghäckar i nord/sydlig riktning.
Omgärdning
Väster: utmed västra och södra sidan av kvarter GK utgörs omgärdningen av ett
ca 0,8 m högt brunmålat trästaket. Utmed kvarter 1 utgörs omgärdningen av en ca 0,55-
0,70 m hög och ca 0,70 m bred stödmur bestående av runda gråstenar fogade med
cementbruk.
Norr: utmed kvarter C och D utgörs omgärdningen av en kallmurad stödmur av stora
släta, skarpkantande stenar samt kilsten. Muren är längst i väster endast några decimeter
hög och ökar varefter terrängen lutar. Högst är den i öster med en höjd av ca 2,70 m. På
norra sidan är den försedd med bindringar och på krönet växer syren. Delar av muren
har stenen delvis omlagd, är gjuten och försedd med plankdörrar.
Öster: en ca 1,2-1,4 m hög kallmurad stödmur bestående av ca 0,2-0,7 m stora
skarpkantade stenar. På krönet av muren växer syren. På ett ställe har muren kalvat
något och stöttas med stor sten.
Söder: en ca 0,55-0,70 m hög och 0,25 m bred stödmur bestående av rund gråsten fogad
med cementbruk. På krönet av muren växer berberis.

Ingångar
Väster: huvudingång väster om kyrktornet. Grindstolparna utgörs av kolonner, vars yta
består av skrovlig slätputs som är avfärgad i vitt. Profilerade krön täckta med kopparplåt
och krönta av varsitt förgyllt klot med en stjärna. Grindarna är borttagna.
Norr: ingång i kyrkogårdsmuren utan grind.
Öster: huvudingång mellan kvarter B och kvarter 3. En stor trappa med granitsteg och
vilplan med plattor av cementsten. Balustrad i murform täckt med kalkstenskivor.
Grindarna är borttagna.
Söder: till den södra huvudingången hör grindstolpar av kolonntyp, vars yta består av
skrovlig slätputs som är avfärgad i vitt. Profilerade krön täckta med kopparplåt och
krönta av varsitt förgyllt klot med en stjärna. Grindarna är borttagna. Väster om denna
finns en sidoingång, vars grind också är borttagen.

Vegetation
Vid de skilda vädersträcken beskrivs vegetationen som omgärdar den gamla
kyrkogården. Övrig vegetation skildras i beskrivningen av de enskilda kvarteren.
Väster: i väster omgärdas kvarter GK av hagtorn och utefter den västra och södra kanten
av kvarteret växer en lönn och sex lindar. Utanför den västra muren som omgärdar
kvarter 1 växer lindar och innanför tuja, cotoneaster och bergtall.
Norr: i norr omgärdas kvarter GK av häckoxbär. Utefter den norra kanten av kvarteret
växer två unga lindar och tre tyska lönnar. På krönet av muren norr om kvarter C och D
växer syren och innanför denna bergtall, spirea, måbär och kornell. På kyrkogårdsmuren
står även tre unga lindar.
Öster: på muren som omgärdar området nordöst om kyrkan växer syren och innanför
denna växer bergtall, spirea, måbär och kornell. Även på krönet på muren öster om
kvarter 3 växer det syren. Innanför muren utefter kvarter 3 växer tre lindar.
Söder: på och innanför kyrkogårdsmuren som omgärdar kvarter 1, 2, 3 i söder växer
berberis. Utanför den södra muren växer ett antal lindar. Vid den södra huvudgrinden
växer tuja.

Gångsystem
Gångsystemet i området norr om kyrkan består av fint krossgrus. På den södra gamla
kyrkogården, där hela beläggningen är en grusyta, består gångarnas material av fint
krossgrus eller något grövre naturgrus. En plattgång av cementsten leder norr om
kyrkan från den gamla kyrkogårdens östra ingång. Även gången som leder till kyrkan
från den västra huvudingången är av cementsten. I kvarter GK leder en gång med lagda
plattor till gravkapellet medan övriga gångar i kvarteret består av en hårdgjord yta med
en mindre mängd fint krossgrus.

Gravvårdstyper
En stor del av gravvårdarna söder om kyrkan utgörs av höga polerade stenar av svart
granit. Här finns även s k bautastenar, stenar med s k Thorvaldsenmedaljong och
gjutjärnskors. Flera gravar är omgärdade av stenramar, järnstaket eller kätting. De flesta
gravvårdarna på kyrkogården norr om kyrkan är låga och breda och vända mot öster. Då
man tog bort en hel del gamla gravar vid omläggningen 1985 finns här enbart enstaka
äldre gravvårdar kvar, men några har karaktären av enkla linjegravar. I dag präglas
kvarter GK av låga och breda gravvårdar, och av träkorsen som syns på äldre fotografier
finns inget kvar.

Minneslund
Det finns ingen minneslund på den gamla kyrkogården.

Byggnader
Gravkapell med vita spritputsade fasader. Enligt uppgift är det byggt 1901. Hörnen och
dörromfattningen är slätputsade. Byggnaden har plåtskodd takfot och sockeln är
koppartäckt. En trappa med järnräcken leder upp till dubbeldörren som har
fiskbensmönstrad panel. Kapellet har ett pyramidtak som är skivtäckt med koppar och
krönt med ett förgyllt kors.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Kvarter 1 Gravplats nr 1-134
Kvarter 1 omfattar gravplats nr 1-134, är beläget söder om kyrkan och har en avlång
planform i nord-sydlig riktning. Väster och söder om kvarteret utanför kyrkogården
ligger parkeringar och församlingsbyggnader. Öster om kvarteret ligger kvarter 2.

Allmän karaktär
Gruskvarteret med sina grusgravar ger en enhetlig prägel. Endast i sydväst finns ett
område med gräs.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i söder och väster.

Ingångar
Huvudingången i väster och en sidoingång i söder.

Vegetation
En gammal lönn står placerad strax väster om kyrkan. Några av gravarna har
omgärdningshäckar av 0,6-0,7 m hög tuja.

Gångsystem
Gångarna i kvarteret är belagda med naturgrus.

Gravvårdstyper
Vanligast är grusgravar utan inramning liggande på en hög gemensam upphöjning. En
del gravar har dock stenram. I kvarterets östra del finns ett flertal gravar som är
omgärdade av 0,6-0,7 m höga tujahäckar. Två av gravarna i kvarteret är omgivna av
järnsmidesstaket och två av kätting. Det förekommer gravläggningar från 1820-tal –
1990-tal, men flertalet gravar härrör från tiden mellan 1915 och 1950. Gravvårdarna är
ofta av svart granit, men även grå och röd granit förekommer. Inom samma rad kan
vissa av gravstenarna ha sin textsida åt olika håll.

Övrigt
Vid den västra ingången finns en soptunna och en ställning för vaser.

Kvarter 2 Gravplats nr 1-133
Kvarter 2 omfattar garvplats nr 1-133, är beläget söder om kyrkan och har en avlång
planform i nord-sydlig riktning. Väster om kvarteret ligger kvarter 1 och utanför
kyrkogården i söder ligger parkering och församlingsbyggnader. Öster om kvarteret är
kvarter 3 beläget.

Allmän karaktär
Enhetligt präglat gruskvarter med grusgravar. En del gravvårdar står på en uppkrattad
gemensam förhöjning, Ett mindre parti är grästäckt liksom ytan vid den södra
mittgången.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i söder.

Ingångar
Södra huvudingången.

Vegetation
Fem tujor växer mitt i kvarteret.

Gångsystem
Södra gången är belagd med fint krossgrus. Närmare kyrkan ligger det mer naturgrus av
större dimension. Även grusgångar mellan gravraderna.

Gravvårdstyper
Grusgravar med stenram eller utan inramning. En tujahäck omger en av gravarna. En
gravvård är omgiven av smidesstaket, en av ett nygjort smides-/gjutjärnsstaket och en
av kätting. Vanligast är gravvårdar med vinklat krön och en del är breda och låga.
Gravvårdarna är oftast av svart granit, men även grå och röd granit förekommer. En av
gravarna har ett gjutjärnskors som gravvård. Här finns även gravvård av kalksten med
s k Thorvaldsenmedaljong.

Övrigt
En soptunna och ett ställ för vaser i söder.

Kvarter 3 Gravplats nr 1-139
Kvarter 3 omfattar gravplats nr 1-139 och är beläget söder och öster om kyrkan. Det har
en mycket långsträckt planform i nord-sydlig riktning. Söder om kvarteret utanför
kyrkogården ligger en parkering och i väster är kvarter 2 beläget. I öster går vägen
mellan gamla och nya kyrkogården.

Allmän karaktär
Enhetligt präglat gruskvarter med grusgravar. Gräsyta i den sluttande delen i öster samt
vid södra mittgången. I kvarterets norra del, som är i höjd med kyrkans östparti, finns en
terrasskant mot väster skodd med huggen gråsten.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i söder.

Ingångar
Östra huvudingången/trappan.

Vegetation
Innanför kyrkogårdsmuren i söder växer berberis. På kyrkogårdsmuren i öster växer en
mellanlila syrenhäck. Två unga lindar växer utanför muren i söder och tre unga lindar är
belägna väster om den östra grusgången. Fyra unga rönnar står öster om södra
mittgången. Enstaka omgärdningshäckar av ca 0,5-0,7 m hög klippt tuja.

Gångsystem
Mot syrenhäcken i öster samt utmed muren i söder finns en gång med mycket fint
krossgrus/sand.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är oftast höga eller låga och breda. Tre gravomgärdningar med kätting, en
med gjutjärn/smidesstaket och några med 0,5-0,7 m höga tujahäckar. Det förekommer
även ett flertal stenramar av granit eller kalksten samt en omramning som är
koppartäckt. I övrigt är det grusgravar utan omgärdning. Gravvårdarna är vanligen av
grå, svart eller röd granit. Här finns en obelisk, en kalkstensvård med s k
Thorvaldsenmedaljong, och s k bautastenar. Vissa gravar är plattlagda.
Gravläggningarna är huvudsakligen från 1920-tal till 1970-tal, men det förekommer
även gravar från 1880-tal till 1990-tal.

Övrigt
En soptunna och ett ställ för vaser öster om kyrkan.

Kvarter A Gravplats nr 1-192
Kvarter A omfattar gravplats nr 1-192 och är beläget norr om kyrkan. Det har en nästan
kvadratisk planform med ett rundat hörn i sydöst. Väster om kvarter A ligger kvarteret
GK, norr om ligger kvarter C och i öster ligger kvarter B.

Allmän karaktär
Kvarteret har karaktären av en stor öppen gräsyta. Enbart en rygghäck finns i kvarteret.
En del linjegravvårdar finns kvar. I västra begränsningen finns det fler familjegravar.

Omgärdning
En 0,5-0,75 m hög kullerstensmur fogad med cement i öster och nordöst omgärdar
kvarteret.

Ingångar
Låg granittrappa med järnräcken i norr till den öst/västliga mittgången.

Vegetation
På muren i öster växer spirea och i norr tuja. Ett par mindre tujor växer vid norra
trappan och krypande cotoneaster på barkbädd i norra delen av kvarteret. En spireahäck
står som rygghäck vid första raden med gravplatser i väster. Ett mindre hagtornsträd i
kvarterets nordöstra hörn. Två stycken try i sydöstra hörnet liksom låg tuja. En stor lönn
står i anslutning till kyrkans ingång.

Gångsystem
Runt kvarteret går grusade gångar. Större grusstorlek invid kyrkan. I öster, norr och
väster hårdgjord yta med fint krossgrus.

Gravvårdstyper
I kvarterets östra del finns en del små vårdar, som troligen är linjegravar från bl a 1930-
talet. I övrigt varierande gravvårdar. En del höga gravvårdar, men de flesta är låga och
breda. Gravvårdarna är vanligen gjorda av grå, svart eller röd granit. Gravläggningar
från 1900-talets första årtionde till och med 2001 förekommer, men de flesta härrör från
1930-tal till 1990-tal.

Övrigt
Soptunnor och ställ för vaser i norr. En bänk i söder.

Kvarter B Gravplats nr 1-150
Kvarter B omfattar gravplats nr 1-150 och är beläget norr om kyrkan. Det har en något
rektangulär planform i öst-västlig riktning. I öster går vägen mellan gamla och nya
kyrkogården, i norr kvarter D och i väster kvarter A.

Allmän karaktär
Kvarteret har en öppen och enhetlig prägel, men är avdelat av en terrassmur.

Omgärdning
I söder en klippt ca 0,8 meter hög häck av tuja, avbruten av en terrasserad mur av
natursten fogad med cement. Muren är täckt av kalkstensskivor och är 0,6-0,85 m hög. I
öster är kyrkogårdsmuren belägen. Kvarteret avdelas av en ca 0,6 m hög terassmur av
brett fogad kullersten.

Ingångar
Huvudingången/trappan i öster.

Vegetation
På kyrkogårdsmuren i öster växer syren och på den avdelande terrassmuren rosor. I
nordvästra hörnet ligger en plattlagd plats omgärdad i öster och söder av en tujahäck. I
nordvästra delen av kvarteret växer en typ av krypen. Vid terrasskanten växer tuja och
ett fruktträd. Hägg och idegransbuskar växer i söder. I sydvästra hörnet finns en
plantering med berberis. Ett exotiskt blommande träd står i nordöstra hörnet och en rönn
samt en tuja i sydöstra hörnet.

Gångsystem
Hårdgjorda gångar med fint krossgrus runt kvarteret i väster, norr och öster. Plattgång
med cementsten i söder.

Gravvårdstyper
Låga, breda vårdar i huvudsak av grå eller röd granit. Längst i öster några stenar från
1930-talet. I övrigt endast enstaka äldre stenar. I östra halvan av kvarteret finns i
huvudsak gravläggningar från 1980-tal och 1990-tal. I den västra halvan gravar från
1990-talet.

Övrigt
Soptunna och vaser i nordväst samt en soptunna vid terrasskanten.

Kvarter C Gravplats nr 1-134
Kvarter C omfattar gravplats nr 1-134 och är beläget norr om kvarter A. Det har en
något rektangulär planform i öst-västlig riktning. I öster ligger kvarter D och i väster
kvarter GK. Norr om kvarteret och utanför kyrkogården ligger Rosengatan och
villabebyggelse.

Allmän karaktär
Öppen, enhetlig karaktär.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i norr. I öst och sydöst finns en 0,4-0,7 m hög terrassmur av
kullerstenar.

Ingångar
I norr ligger en ingång genom kyrkogårdsmuren som saknar grind. I sydöst finns en
trappa som leder upp i kvarteret.

Vegetation
Spirea på muren i öster och låg tuja i söder. Två tujor växer vid den södra trappan.
Krypande cotoneaster på barkbädd i söder och i sluttningen i väster. På
kyrkogårdsmuren i norr växer syren och innanför denna bergtall, spirea, måbär och
kornell.

Gångsystem
Hårdgjorda gångar med fint krossgrus i väster, norr och öster.

Gravvårdstyper
Enstaka äldre gravvårdar, från 1870-talet och framåt, i den västra och östra delen av
kvarteret, bl a en gravvård som kröns av en urna. De omgärdningshäckar som syns på
ett fotografi från 1950-talet finns inte kvar. I övrigt är det i huvudsak gravläggningar
från 1990-talet. Vanligast är låga och breda vårdar. Enstaka stenar tyder på att det legat
linjegravar här. Gravvårdarna består oftast av grå granit, men en del av dem är av svart
eller röd granit.

Kvarter D Gravplats nr 1-146
Kvarter D omfattar gravplats nr 1-146 och är beläget norr om kvarter B. Det har en
rektangulär planform i öst-västlig riktning. Väster om kvarter D ligger kvarter C och i
öster vägen mellan gamla och nya kyrkogården. Norr om kvarteret och utanför
kyrkogården ligger villabebyggelse.

Allmän karaktär
Öppen karaktär med stora gräsytor. Kvarteret avdelas av en terrassmur.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i norr och öster. Terrassmur avdelar kvarteret.

Vegetation
Syren växer på kyrkogårdsmuren i norr och öster. Olika typer av lövbuskar, måbär och
ölandstok växer innanför syrenen i norr. På kyrkogårdsmuren i norr står två unga lindar.
Tuja skärmar av en plattlagd yta i sydvästra hörnet av kvarteret. Krypen på barkbädd i
söder med låg tuja vid terrassmuren, där det även växer rosor.

Gångsystem
Gångar med hårdgjord yta med fint krossgrus i väster, söder och öster.

Gravvårdstyper
I östra delen finns en del yngre gravvårdar. Den yngsta av dessa är från 2001. Här finns
även barngravar med små låga granitvårdar. I övrigt förekommer utglesade mindre
vårdar som tyder på linjegravar. I västra delen av kvarteret finns endast sju vårdar varav
två med sentida karaktär. Vårdarna är i huvudsak gjorda i grå granit, men det
förekommer även sådana av röd eller svart granit. Det finns också en gravvård av trä
över bygdespelmannen ”Göra i Läpp” från 1899. Om gravvården står på ursprunglig
plats är den ett ovanligt ålderdomligt exempel på bevarade linjegravvårdar. Linjegravar
grävdes ofta om och de flesta linjegravvårdar som finns kvar idag är från 1920-talet och
framåt. Namnplattan är dock senare tillkommen och även själva gravvården kan vara
ersatt.

Övrigt
En bänk i sydvästra hörnet.

Kvarter GK Gravplats nr 1-233 samt urngravplats nr 1-26
Kvarter GK omfattar gravplats nr 1-233 samt urngravplats nr 1-26 och är beläget väster
om kvarter A och C. Utanför kyrkogården väster om kvarter GK ligger Ulrikavägen och
villabebyggelse, i norr Rosengatan och villabebyggelse. I söder finns en parkering.

Allmän karaktär
Omgärdning
Brunmålat trästaket omgärdar kvarteret i norr, väster och söder. Omgärdningen utgörs i
öster av en ca 0,85 m hög mur byggd av stora cementfogade kullerstenar.

Ingångar
Ingång i söder som leder till gravkapellet. Trappa i ljus granit med järnräcke leder från
öster till gravkapellet.

Vegetation
Kring gravkapellet växer bl a berberis, spirea, rosenkvitten, tuja och bergtall.
Rygghäckar är genomgående av ölandstok. Häckoxbär som omgärdning i norr och
hagtorn i väster. Buskar planterade på krönet av kullerstensmuren i öster.

Gångsystem
Hårdgjorda gångar med fint krossgrus runt kvarteret i väster, norr och söder. Plattgång
med cementsten från söder till gravkapellet.

Gravvårdstyper
Låga, breda vårdar i huvudsak av grå eller röd granit. En trägravvård från 1970-talet.
Gravläggningar från 1970-talet och framåt.

Byggnader
Gravkapellet, se den allmänna beskrivningen.
Kvarteret har en enhetlig och strikt karaktär med rygghäckar.

KISA NYA KYRKOGÅRD inlagd 2016-08-08

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Rapporten gäller endast inventering av den nya kyrkogården som togs i bruk 1937. Den
nya kyrkogården består av tre delar: övre kyrkogården, nedre kyrkogården och nedre
nya, som även kallas Kärleksstigen, efter gång- och cykelvägen utanför. Den övre
kyrkogården är indelad i sju kvarter: F I-VII, den nedre kyrkogården är indelad i 10
kvarter: A-H samt K och M och nedre nya är indelad i tre kvarter: A-C.

Allmän karaktär
Kyrkogårdens indelning i tre olika delar är tydlig. Den övre kyrkogården, längst i
väster, utgörs av terrasser, de flesta med stödmurar. Marken är så gott som helt
grustäckt och ett stort centralt utformat parti utgör idag minneslunden. Utsträckningen
är rektangulär i nord/sydlig riktning. Den nedre kyrkogården ligger öster om den övre
och betydligt lägre i terrängen. Den karakteriseras till stor del av rygghäckar,
gräskvarter och grusgångar. Utsträckningen är triangulär med spetsen i öster och lät
konkava långsidor. Nedre nya kyrkogården ligger norr och nordöst om de övriga.
Kvarter A i nordväst har mestadels små liggande vårdar och i övrigt öppna gräsytor.
Den västra delen av kvarter B är öppen. I övrigt karaktäriseras kvarter B och C av
rygghäckar.

Omgärdning
Väster: en ca 0,4-1,1 m hög helmur av cementfogad ca 0,3-0,8 m stor gråsten i ett till
flera skift. Muren följer terrängen genom avtrappningar. Krönet täcks av stora jämnt
liggande kalkstensskivor. Där den övre kyrkogården upphör i norr viker muren av mot
öster och en ny mur går vidare mot norr. Vid grinden mellan de två murarna, grinden till
nedre nya, är muren ca 1,8 m hög av gråsten med breda cementfogar. Krönet täcks av
granitskivor. Den nya muren är en ca 1,5 m hög helmur av cementfogad gråsten. På
krönet växer gräs. Muren följer den sluttande terrängen.
Norr/nordöst: staket med två rader plankor och rektangulära trästolpar. Staketet är ca 0,9
m högt och brunbetsat. Staketet upphör vid den norra grinden och kommer igen vid den
nordöstra grinden.
Sydöst/söder: från den södra grinden består omgärdningen av en ca 1,5 m hög klippt
oxelhäck? med inslag av bok? Vid övre kyrkogården består omgärdningen av en ca 1,8-
2,0 m hög mur. Längst i väster har den samma karaktär som västra muren.
Ingångar
Väster: i väster finns tre ingångar. Sydväst: pargrind i järn med rakt krön. Enkel
dekoration med kryssformat mittparti med stiliserad eldslåga. Stora kvadratiska
grindstolpar av cementfogad gråsten täckta med stora kalkstensskivor. På muren
innanför ingången finns en inskriptionstavla av grå granit där det står med svarta
bokstäver: ANLAGD 1936 – 1937 OCH HELGAD TILL HÄNSOVNAS VILA – VAD
SÄGA DE FREDLIGA VÅRDAR, VAD ÄR DET SOM RUNORNA LOVA? ”DE
SÄLLA, SOM BO I GUDS GÅRDAR, DE ÄRO EJ DÖDA, DE SOVA”
Nordväst: mindre pargrind i järn med rakt krön. Enkel dekoration med kryssformat stag
med stiliserad eldslåga. Grinden sitter direkt i muren. En granittrappa i två etage leder
ned till kyrkogårdens lägre delar. Nordnordväst: pargrind i järn med rakt krön och dekor
med stor sol. Kvadratiska grindstolpar i huggen granit, täckta av en granitskiva.
Norr: enkel pargrind i samma konstruktion som staketet, d v s plankor i två rader. Vid
grinden finns en vilplats med fyra träbänkar.
Öster: i öster finns två ingångar. Nordöst: enkel pargrind i samma konstruktion som
staketet, d v s med plankor i två rader. Till ”nedre nya” finns ett vändkors. Sydöst:
pargrind i järn med rakt krön. Enkel dekoration med kryssformat mittparti med
stiliserad eldslåga.

Vegetation
Tio stycken hamlade lindar står innanför västra muren som en trädkrans och ytterligare
två lindar flankerar minneslunden på f d ceremoniplatsen. Träden finns med på det
odaterade fotografiet ovan. På en del terrassmurar i F-kvarteren växer ca 0,3-0,9 m höga
ligusterhäckar. I den ursprungliga planeringen av kyrkogården nämns ligusterhäckar på
terrassmurarna.

Gångsystem
Beläggningen på grusgångarna varierar från sand till finkornigt mörkt krossgrus.
F-kvarteren är till stor del grusbelagda och där blir inte gångsystemet så tydligt. I övrigt
löper grusgångar runt nedre kyrkogården och markerar dess mittparti. Granittrappor
leder mellan terrasserna. I kvarter F VII och mellan F I och V IV finns en enkel trappa
av metalldurk.

Gravvårdstyper
Flertalet gravvårdar är låga och breda i granit och större gravanläggningar saknas i stort
sett. Linjegravsystemet är välbevarat i vissa partier och här dominerar de små
gravvårdarna i svart eller grå granit. Det finns även ett par små rikt dekorerade kors i
järnsmide. I kvarter K finns ett glaskors.

Minneslund
Minneslunden ligger på den f d ceremoniplatsen på en av terrasserna i väster. I väster
bildar en terrassmur fond till minneslunden som har en halvcirkelformad yta med
gångar i cementsten, fontän och lyktor. Växter är spaljerade vid västra muren och fyra
tujor står på östra muren. Bland annan vegetation finns även sex unga lövträd och
avenbokshäck. Tidigare låg en minneslund i kvarter B i ”nedre nya”.

Byggnader
Söder om kyrkogården ligger kyrkogårdsexpedition respektive garage. Expeditionen
ligger i en byggnad med putsad sockel och fasader med rödfärgad panel på förvandring.
Sadeltaket täcks av svarta enkupiga takpannor. En garagedel är tillbyggd i väster med
sadeltaket täckt av mörk korrugerad eternit. Det är tvåluftsfönster på expeditionsdelen
och liggande enluftsfönster i garaget. Vita snickerier. Väster härom ligger en
garagebyggnad med sadeltak med enkupiga betongpannor. I övrigt är utförandet lika det
andra garaget.

Övrigt
I en terrassmur söder om minneslunden finns en troligen ursprunglig springbrunn av
kalksten, där vattnet rinner ur en lejonmask i muren. Själva brunnen är
halvcirkelformad. På en muravslutning i F-kvarterens sydöstra del står ett stort
brunmålat träkors. Ytterligare en kalkstensbrunn, se nedre kyrkogården kvarter K.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Övre kyrkogården, kvarter F I-VII
Övre kyrkogården består av kvarteren F I-VII med respektive gravnummer: 1-160, 1-28,
1-56, 1-163, 1-59, 1-57 och 1-112. Kvarteren ligger på olika terrasser på kyrkogårdens
västra del. I väster går vägen mellan gamla och nya kyrkogården, i norr ligger nedre
nya, i öster nedre kyrkogården och i söder ”parkmark”.

Allmän karaktär
Grustäckta kvarter med enstaka grästäckta rader. Kvarterens läge på terrasser ger en
speciell karaktär. Låga och breda vårdar ger i huvudsak en enhetlig prägel. Undantaget
är kvarter F VII med små linjegravvårdar. På övre kyrkogården ligger nu minneslunden
på det som kallats ceremoniplatsen. Genom terrasserna med sina murar har övre
kyrkogården en monumental karaktär.

Omgärdning
Kyrkogårdsmuren i väster, norr och söder samt olika terrassmurar.

Ingångar
Huvudingången i sydväst och den nordvästra ingången, båda med grindar i järnsmide.

Vegetation
Tio lindar i trädkransen i väster, två lindar som flankerar den f d ceremoniplatsen och
ytterligare en lind i norra delen. På delar av terrassmurarna växer ca 0,3-0,9 m höga
klippta ligusterhäckar. I sydöst står tre hängbjörkar och i sydväst två bokar. Tujor och
nyplanterade träd ingår i minneslunden.
Gångsystem
Gruskvarter med finkornigt rött eller svart krossgrus. Gruset verkar medvetet vara lagt
med t ex svart gång och röd gravrad.

Gravvårdstyper
F I: fyra rader med mestadels låga och breda vårdar i grå, svart eller röd granit. Äldsta
vården är från 1939 och i övrigt är många vårdar från 1960-talet och framåt. Det är ett
gruskvarter där gravraderna är upphöjda. F II: utgörs av en rad gravar på nordvästra
terrassen. Två liggare är från 1933 respektive 1934, men kan vara flyttade hit från den
gamla kyrkogården, eller nygjorda några år senare. I övrigt är det mestadels låga och
breda vårdar i svart, grå eller röd granit från 1950-talet på upphöjda rader. F III: två
rader på terrassen öster om kvarter F II. Gravraderna är upphöjda och den östra raden
har gravvårdar från sent 1940-tal och den västra raden från 1950-talet. Det är låga och
breda gravvårdar i svart eller grå granit. F IV: består av fem gravrader på terrassen
sydöst om f d ceremoniplatsen, nu minneslund, och ytterligare en rad ligger lägre i
terrängen öster om dessa. Gravläggningarna är från 1938, mestadels 1950-tal och
framåt. Två rader är grästäckta och de övriga markeras av upphöjda grusrader. Det är
mestadels låga och breda vårdar i svart, grå eller röd granit. F V: utgörs av två
grästäckta gravrader på en gräsyta invid södra muren. En stor del av gravvårdarna är
från 1940-talet. Här finns två granithällar och i övrigt låga och breda vårdar i svart, grå
eller röd granit. F VI: två motstående gravrader öster om minneslunden/ f d
ceremoniplatsen. Gravläggningar från 1950-talet och framåt. Upphöjda gravrader med
grus. Låga och breda vårdar i svart, grå eller röd granit. F VII: sju upphöjda gravrader
med i första hand linjegravvårdar. Ordningsföljden på gravläggningarna är inte helt lätt
att följa. En gravvård från 1938, som bör vara en av de äldsta, står i nordvästra hörnet
och en gravvård från 1942 står längst i öster. Det finns dock bl a en gravvård från 1945 i
en av de mittersta raderna. Vanligen är ordningsföljden klarare än här. Dessutom visar
tillgänglig gravkarta fem gravrader och inte sju som det är i verkligheten.

Övrigt
I den södra delen finns ej terrassmurar på samma sätt som i norra delen. Av de äldre
fotografierna ovan att döma har det varit så redan från början. I en terrassmur söder om
minneslunden finns en troligen ursprunglig springbrunn av kalksten, där vattnet rinner
ur en lejonmask i muren. Själva brunnen är halvcirkelformad. På en muravslutning i Fkvarterens
sydöstra del står ett stort brunmålat träkors. Vattenpost och vaser finns i
kvarter F III.

Nedre kyrkogården
Kvartersbeskrivningarna för nedre kyrkogården följer inte i bokstavsordning, utan de
kvarter som har likartad karaktär beskrivs tillsammans.
Nedre kyrkogården, kvarter A och C
Kvarter A och C ligger längst i väster på nedre kyrkogården och omfattar gravnummer
1-60 respektive 1-78. Kvarter A ligger norr om trappan upp till övre kyrkogården och
kvarter C ligger söder om denna trappa. I väster ligger den övre kyrkogården (Fkvarteren),
i norr respektive söder börjar kvarter B och D och i öster ligger kvarter E
och G.

Allmän karaktär
Enhetlig karaktär med likartade typer av gravvårdar, en rad ligger invid muren i väster
och en rad ligger invid en häck i öster. Raderna ligger på var sida en grusgång och går i
nord/sydlig riktning.

Omgärdning
Terrassmur i väster och en ca 1,2 m hög klippt tujahäck i öster.

Ingångar
Två trappor med granitsteg och ledstänger i svartmålat järn leder i väster upp mot övre
kyrkogården. I söder finns en öppning i häcken invid övre kyrkogårdens sydöstra
murhörn.

Vegetation
En ca 1,2 m hög klippt tujahäck i öster. Tidigare har det funnits låga häckar även mellan
gravarna.

Gångsystem
En gång med finkornigt krossgrus går mellan kvarterens båda gravrader.

Gravvårdstyper
I kvarter A är den tidigaste gravläggningen från 1956 och i kvarter C från 1951. De
flesta gravvårdarna är låga och breda och tillverkade i grå, svart eller röd granit.

Övrigt
Vattenpost med vaser och soptunna finns norr om kvarter A.

Nedre kyrkogården, kvarter B, D och H
Kvarter B, D och H omfattar gravnummer 1-108, 1-91 respektive 1-20. Kvarter B och D
ligger i kyrkogårdens ytterkant, i norr respektive söder och går i svängda rader som
möts i en spets vid östra ingången. Kvarter B utgör en gravrad, utom längst i öster där
det är två motstående rader. Den södra korta raden delar rygghäck med den korta rad
som utgör kvarter H. Kvarter D är två motstående rader.

Allmän karaktär
Relativt enhetliga gravvårdar i svängda rader i väst/östlig riktning. Kvarteren präglas av
att de ligger invid avgränsande häckar.

Omgärdning
En ca 1,5 m hög klippt häck av oxel bildar avgränsning bakom kvarter B och D.

Ingångar
Huvudgrinden i öster med grindar av järnsmide.

Vegetation
Oxelhäck bakom kvarter B och D. En ca 1,2 m hög klippt tujahäck bildar rygghäck
mellan del av kvarter B och den korta gravrad som utgör kvarter H. Bakom den norra
gravraden i kvarter D finns en häck av liguster ?, ölandstok och måbär. Av gravkartan
att döma har det tidigare funnits häckar mellan gravarna.

Gångsystem
Gångar av finkornigt krossgrus. Det är en gång väster om kvarter B och en gång i
kvarter D med en rad gravar på var sida gången.

Gravvårdstyper
I kvarter B är det låga och breda gravvårdar, huvudsakligen i röd granit med
gravläggningar från 1973 och framåt. I kvarter D finns det tre mindre hällar. I övrigt är
det låga och breda vårdar i grå, svart eller röd granit med gravläggningar från 1959.

Byggnader
_

Övrigt
Vattenpost sydöst om kvarter H.

Nedre kyrkogården, kvarter E
Kvarter E omfattar gravnummer 1-52 och ligger delat med en rad invid kvarter G i
söder och en rad invid kvarter F i norr. Gravarna i kvarter E ligger vinkelrätt mot
gravarna i de två övriga kvarteren. Enligt gravkartan har gravarna, troligen
familjegravar, legat två och två med en häck mellan. Indelningen kan anas på det
odaterade fotografiet ovan.

Allmän karaktär
Enhetlig karaktär med gravarna indelade parvis. Eftersom kvarteret är uppdelat i två
delar med anslutning till varsitt annat kvarter och med kvarter K mellan de båda
delarna, upplevs det inte som ett kvarter. Kvarteret utgör de yttre begränsningarna på
centralaxeln som går från ingången i öster till den f d ceremoniplatsen i väster.

Omgärdning
En ca 1,0 m hög klippt tujahäck går bakom gravraderna i väst/östlig riktning. I häcken
finns öppningar in till kvarter F och G.

Ingångar
_

Vegetation
Se omgärdning.

Gångsystem
Både kvarterets norra och södra del ligger invid den grusgång som går runt kvarter K.

Gravvårdstyper
Låga och breda gravvårdar, framför allt i grå eller svart granit. Gravläggningar från
1959 och framåt.

Byggnader
_

Övrigt
Vattenpost med vaser och soptunna i kvarterets södra del.

Nedre kyrkogården, kvarter F
Kvarter F omfattar gravnummer 1-295 och ligger på nedre kyrkogårdens norra del. I
väster finns kvarter A, i söder kvarter E:s norra del och i norr och öster kvarter B och H.

Allmän karaktär
I delar av kvarteret finns det rygghäckar och där är karaktären strikt. I den norra delen
saknas rygghäckar och här är karaktären mer öppen. Att döma av det odaterade
fotografiet ovan har det varit rygghäckar även här. Dessutom fanns då ett kvadratiskt
område lika dagens lilla kvarter M. De låga linjegravvårdarna dominerar kvarterets
norra del.

Omgärdning
Tujahäcken öster om kvarter A upplevs som ett avslut i väster av kvarter F och
tujahäcken i söder avgränsar kvarteret från kvarter E:s norra del.

Ingångar
Öppningar i tujahäcken mellan kvarter E och F.

Vegetation
Tujahäck i väster och söder. Fyra rygghäckar av ölandstok i nord/sydlig riktning i
kvarterets östra del. Övriga rygghäckar är borttagna. I kvarterets norra del står en lind
och en rönn.

Gångsystem
En gång med fint krossgrus går i en båge norr om kvarteret.

Gravvårdstyper
Linjegravvårdar i västra delen. De är huvudsakligen från 1948 – ca 1966, men det finns
någon enstaka vård från 1939. Det finns enstaka vårdar av linjegravstyp med senare
datering än 1966, men det är svårt att avgöra om de hör till ett egentligt
linjegravssystem. Där rygghäckarna är borttagna är det övervägande mindre vårdar,
bland dessa ett järnkors som troligen har samband med ett liknande kors på övre
kyrkogården, kvarter F VII. I övrigt låga och breda vårdar i grå, röd eller svart granit

Nedre kyrkogården, kvarter G och M
Kvarter G omfattar gravnummer 1-275. Insprängt i kvarteret ligger ett litet kvadratiskt
kvarter – kvarter M som omfattar gravnummer 1-23. Kvarteren ligger på nedre
kyrkogårdens södra del och väster om kvarter G ligger kvarter C, i söder kvarter D och i
norr kvarter E:s södra del.

Allmän karaktär
En enhetlig och huvudsakligen öppen karaktär med borttagna rygghäckar i kvarter G .
Kvarvarande rygghäckar i och runt kvarter M skapar skapar dock ett mer rumsligt
intryck än för kvarter F.

Omgärdning
Tujahäcken öster om kvarter C upplevs som ett avslut i väster av kvarter G och
tujahäcken i norr avgränsar kvarteret från kvarter E:s södra del. Kvarter M omges av en
ca 1,1 m hög klippt tujahäck med öppning i norr och söder.

Ingångar
Öppningar i tujahäcken mellan kvarter E och G. Öppningar i tujahäcken runt kvarter M
i norr och söder.

Vegetation
Tujahäck i norr och väster. I nordöst bildar häcken en liten gång in i kvarteret. Två oxlar
står i sydöstra delen. Kvarter M omges av en ca 1,1 m hög klippt tujahäck och i kvarter
M står ett syrenträd.

Gångsystem
_

Gravvårdstyper
I kvarter G går gravraderna i nord/sydlig riktning. I allmänhet låga och breda vårdar i
grå, röd eller svart granit. Gravläggningar från 1954 och framåt. I kvarter M är
gravläggningarna från 1969 och framåt.

Nedre kyrkogården, kvarter K
Kvarter K omfattar gravnummer 1-110 och ligger i nedre kyrkogårdens mittparti. I norr
och söder ligger kvarter E, i väster övre kyrkogården och i öster kvarter H.

Allmän karaktär
Kvarteret utgör en markerad mittaxel på nedre kyrkogården och har genom sina häckar
en strikt karaktär.

Omgärdning
En svängd ca 1,2 m hög klippt tujahäck avgränsar kvarteret i öster.
Ingångar
_

Vegetation
En svängd ca 1,2 m hög klippt tujahäck i öster. Plantering med rosenspirea i väster. Fem
rygghäckar av ölandstok i nord/sydlig riktning. I öster finns en ca 1,8 m hög klippt häck
av spirea (?). Häcken utgör den västra begränsningen av en gräsyta i kvarterets östra del,
där ovan nämnda tujahäck är den östra begränsningen. Två rönnar står i kvarterets
västra del.

Gångsystem
En gång med fint krossgrus går runt kvarteret. Kalkstensplattor bildar gång vid gräsytan
i öster.

Gravvårdstyper
Gravläggningar från 1976 och framåt. Låga och breda vårdar i grå eller röd granit, ett
glaskors.

Övrigt
En rektangulär låg brunn av kalksten finns längst i väster mot en terrassmur till övre
kyrkogården. Eventuellt ingår brunnen inte i själva kvarteret.

Nedre nya kyrkogården, kvarter A, B och C ”Kärleksstigen”
Kvarter A, B och C utgör den senast tillkom delen av kyrkogården och utgör en svängd
kilformad yta längst i norr. Formen följer den övriga nya kyrkogården. Kvarteren
omfattar gravnummer 1-226, 1-363 respektive 1-149.
Allmän karaktär
Hela området har en sentida karaktär. Kvarter A ligger längst i väster och högst i
terrängen. Marken sluttar sedan ner mot kvarter B. I västra delen av kvarter A är det
rader med urngravar med tätt stående vårdar. Kvarterets östra del är inte ianspråktaget.
Kvarter B och C är mer strikta med rygghäckar. I kvarter B går rygghäckarna i
väst/östlig riktning. Här har den västra delen endast ett fåtal gravvårdar och i nordväst
finns den tidigare minneslunden. I kvarter C går rygghäckarna i nord/sydlig riktning och
här är gravraderna mer regelbundet ianspråktagna.

Omgärdning
Staket utmed delar i norr och nordöst.

Ingångar
Mellan övre kyrkogården och nedre nya är den nordnordvästra järngrinden. I norr och
nordöst finns trägrindar och i sydöst ett vändkors.

Vegetation
Vid nordnordvästra grinden står två lönnar liksom i nordvästra hörnet. Trädkransen
utmed omgärdningen i norr/nordöst står 12 lindar. Inne i kvarteren finns det bl a
ornäsbjörk och ädelgranar (3 stycken i kvarter C).
Kvarter A: nyplanterade idegranshäckar i väster och öster med friväxande tuja
däremellan. En lönn i väster och tre ornäsbjörkar i öster.
Kvarter B: ca 1,0 m höga rygghäckar av oxbär i norr. I nordligaste häcken står fyra
lindar varav tre står intill buskage av tuja och i den sydligare häcken står två
ornäsbjörkar. I kvarteret finns ytterligare en ornäsbjörk och fyra prydnadsträd.
Rygghäckar i kvarteret i övrigt är en ca 0,9 m hög klippt oxbärshäck och två ca 0,9 m
höga klippta spireahäckar. Häckmaterialet klarlades inte helt då iventeringen ägde rum i
november.
Kvarter C: rygghäckarna i nord/sydlig riktning består från väster av: ca 1,0 m hög
oxbär, rosenspirea, Ca 0,8 m hög oxbär, rosenspirea, oxbär och rosenspirea. En lind
invid trägrinden. Innanför staketet växer rosor.

Gångsystem
En grusgång i söder skiljer nedre nya från övriga kyrkogården. Från denna går
grusgångar till de båda trägrindarna i norr.

Gravvårdstyper
Kvarter A: gravläggningar från 1987 och framåt. Den västra raden består av liggare och
övriga rader av stående, mindre, gravvårdar i röd eller grå granit. Urngravar.
Kvarter B: låg beläggning i väster. I övrigt är det sentida gravvårdar från 1980-talet och
framåt. Låga vårdar i grå eller röd granit står i rader i väst/östlig riktning.
Kvarter C: gravrader i nord/sydlig riktning. Låga och breda vårdar från 1980 och framåt
i grå eller röd granit.
Kvarter C verkar vara den del av nedre nya som först tagits i anspråk.

Byggnader
_

Övrigt
I den tidigare minneslunden i kvarter B:s nordvästra del finns nu kvar en mur i fonden,
städsegröna buskar samt bänkar. Platser för vattenpost, vaser och soptunnor finns i
kvarter B:s nordöstra hörn samt vid vändkorset i sydöst. Centralt i kvarter B finns en
vilplats. Vid nordnordöstra järngrinden finns en stensatt yta med en plantering med
gräs och rododendron.