Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, SPÅNINGSLANDA 5:8 SKOGSKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgärdning
Begravningsplatsen omgärdas av en vallmur i huggen granit. Den är till största delen uppförd av sten
som fanns inom området när kyrkogården anlades. Muren täcks av öländsk kalksten.

Ingångar
Det finns fem ingångar till området. Huvudingången består av en dubbel grind samt två enkla grindar vid
var sida om densamma. Ingången i öster har en dubbelgrind och en enkel grind i smide. Dessa grindar är
geometriskt formade med vertikalt ställda spjälor. Dubbelgrinden i huvudentrén har ett latinskt kors placerat
i varje grindhalva medan grindarna på östra sidan är försedda med kors som utgör en förlängning
av grindens krön. I murens norra sida finns en grind ut mot ekonomibyggnaderna. Denna grind är också
en smidesgrind men har ett mer sirligt utförande. Söder om huvudentrén finns en trappa som leder upp
till kvarter A1. Norr om huvudentrén finns en ingång som leder till minneslunden.

Gångsystem
Gångarna inom begravningsplatsen är asfalterade förutom i minneslunden där gången från ingången
i muren är belagd med grus och gångarna i minneslunden är täckt med oregelbundet formade flata
stenar.

Vegetation
I området växer träd som går att finna i en sydsvensk blandskog. Det är exempelvis lönn, ek, rönn, oxel,
tall, björk, hassel och gran. Granen tas dock bort efter hand. I kvarter och i anslutning till kapellet finns
även någon hängbjörk, rhododendron, ölandstok, syrenhortensia, häggmispel och andra prydnadsbuskar.
Kvarteren är gräsbevuxna men inom kyrkogården finns även områden där skogen har fått växa mer
fritt.

Gravvårdstyper
De gravstenar som finns i området är från tiden från kyrkogårdens anläggande på 1950-talet och fram
till idag. Det är främst gravvårdar i sten, något järnkors finns men de är inte vanliga. Stenarna är huggna
i grå och röd granit, diabas, marmor, labrador och hallandsgranit. De flesta gravstenarna är rektangulära,
breda eller högresta. Formen är såväl regelbunden som oregelbunden med överdelar som är rundade,
svängda, raka eller oregelbundet formade. Det finns inga högre minnesvårdar utan de flesta är ca 50-80
cm höga. Bland urngravarna är det vanligt med liggande naturstenar.

Minneslund
Minneslunden anlades vid slutet av 1980-talet. Den är belägen i kyrkogårdens nordvästra del och är diskret
placerad innanför områden av skogsmark. Man når dit via en ingång norr om huvudingången eller
via en stig från den nordsydliga gången genom kyrkogården. I minneslunden finns en liten damm med
porlande vatten, några större stenar och en ljusbärare. Kring ett av stenblocken finns en öppen jordyta
där man kan placera snittblommor i vaser. På ett annat stenblock är följande vers av Birger Franzén
inhuggen:”Livslågor tändas och släckas. Jordiska hjärtat gråter. Men ordet får aldrig glömmas. Livet
ska skänkas åter.”

Byggnader
Inom området finns kapellet och strax norr om området finns ekonomibyggnader
för skötseln av kyrkogården.

Beskrivning av enskilda kvarter, för kvartersindelning se pdf.
Kvarter A1
Allmän karaktär
Kvarter A1 är anlagt som urnlund. Det är beläget i områdets sydvästra del och gränsar till kyrkogårdsmuren.
Området är öppet och här växer främst björkar. Gravarna är fritt placerade och läggs i efterhand
in på gravkartan. Området började användas efter anläggandet av kyrkogården och den äldsta gravstenen
är från 1959. Området har sedan dess använts och är ännu inte fullbelagt.
Gravvårdstyper
Gravstenarna är främst liggande i form av naturstenar eller rektangulärt formade hällar. Det finns även
några träkors och någon gravvård formad som en öppen bok. Få gravstenar är försedda med titlar men
bland dessa kan nämnas direktör och lärarinna.

Kvarter A2 – D2
Allmän karaktär
Rektangulärt formade kvarter som ingår i en samling av fyra kvarter som är placerade väster om kapellet.
Kvarteren är gräsbevuxna och kvarter A2 och B2 är skilda åt mot C2 och D2 med en häck av måbär.
Kvarter D2 är det kvarter som började användas och den första gravstenen är bevarad och försedd med
en inskription angående detta. I kvarter B2 finns den gravvård som var den första som restes efter att
kapellet invigts även den är försedd med en inskription. I kvarteret växer björkar. I kvarter D2 finns även
ett område med barngravar.

Gravvårdstyper
Flera gravstenar är rektangulära, stående, grovt huggna med rundad eller oregelbunden överdel. I det
äldsta kvarteret, D2, är fler stenar i diabas. I övrigt är gravstenarna huggna i såväl grå som röd granit. De
flesta är rektangulära till sin utformning, inte breda utan högresta, och ca 50-80 cm höga. Den första stenen
är från 1959 och sedan har området kontinuerligt använts fram till idag. Flertalet stenar är dock från
1960-talet. Varken titlar, ort eller bibelords- och psalmhänvisningar är vanliga men bland titlar märks
exempelvis: skogsinspektör, sjuksköterska, målare, reparatör och glasdekoratör.

Kvarter E2
Allmän karaktär
Kvarteret är beläget i kyrkogårdens sydöstra hörn. Det är rektangulärt format med en smalare del i
väster. Raderna är dragna i nordsydlig riktning och gravarna vetter mot väster. I kvarteret växer tall och
björk och ytan är gräsbevuxen. De äldsta gravstenarna är ifrån 1970-talets mitt och kvarteret används
än idag.

Gravvårdstyper
Gravstenarna är låga, rektangulära, stående såväl som raka, rundade som oregelbundet formade. Röd
och grå granit är dominerande. En gravvård är utförd i marmor och där finns även ett kors i trä. Bland
de speciella stenarna märks ett halvt kvarnhjul. Symbolerna på gravvårdarna är under 1970-talet mest
latinska kors och stjärnor med strålkrans kring. Från 1980-talet och framåt blir symbolerna mer och mer
personliga där finns t ex blommor, fåglar, ankare och hästsko. Titlar är ovanliga liksom ort och psalm
eller bibelordshänvisningar.

Kvarter F2
Allmän karaktär
Kvarteret är långsmalt och beläget längs med den södra muren. Två gravvårdar är placerade i varje
rad och kvarteret består av såväl liggande som stående gravstenar. Kvarteret har nyttjats från 1983 och
framåt.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är typiska för sin tid, låga och rektangulära. Såväl grå, röd granit som andra stenmaterial
och här finns även ett järnkors. Det finns inga stenar som är försedda med titel, på ett par finns ort nämnd
och på ett par andra minnesord som ”Återseendet står kvar” och ”Älskad – Saknad”. Bland motiv märks
en sax.

Kvarter H, J, K, L
Allmän karaktär
På begravningsplatsens nordöstra del finns fyra kvarter där kvarter H är det enda som används. Kvarteren
skiljs åt av gräsvallar där prydnadsbuskar är planterade såsom ölandstok och syrenhortensia. Här
växer även björk och tall. Ytan är gräsbevuxen. Gravstenarna är placerade i rader som löper i nordsydlig
riktning och de vetter mot väster. Området har sedan 1987 använts kontinuerligt.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är låga såväl som rektangulära som smala. De är i grå och röd granit och oregelbundet
eller regelbundet formade. Här finns även liggande naturstenar. Två stenar är huggna i marmor. Varken
titlar eller ort är vanligt men bland titlar finns kyrkoherde och skomakaremästare. Minnesord finns på ett
antal stenar såsom ”Vi saknar dig”, ”Vila i frid” och ”Kärleken i centrum”. Bland symboler är blommor
och fåglar vanliga däremot är få försedda med kors.

Kvarter P
Allmän karaktär
Kvarter P är beläget strax väster om klockstapeln. Det är gräsbevuxet och sluttar svagt mot väster och
här växer tallar. En häck av måbär skiljer kvarter P från kvarter R. Gravstenarna är placerade i rader som
löper i nordsydlig riktning och vetter mot väster. De äldsta gravstenarna är ifrån 1997 och området har
sedan dess varit i bruk.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är mer individuella. Det är inte ovanligt med naturstenar och övriga stenar går i grå och
röda tonerna och är ofta oregelbundet formade. Verser och symboler är vanliga. Det kan vara t ex dansande
par, häst, ankare eller linnean. Titlar är ovanliga.

Kvarter R
Allmän karaktär
Kvarter ligger strax öster om klockstapeln och är ett kvarter för urngravar. Raderna är oregelbundet
placerade och svängda till sin form. Raderna poängteras med hjälp av låga häckar av spirea ”Little Princess”.
Kvarteret har använts sedan 1998. En häck av måbär skiljer kvarter R mot kvarter P.

Gravvårdstyper
Gravstenarna är till största del liggande naturstenar men det finns undantag i form av stående stenar i
grå och röda kulörer.

Sammanfattning
Skogskyrkogården är typisk såväl för sin genre som för sin tid med planerade ytor för gravsättning
placerade mellan dungar med naturlig skogsmark. I kvarteren har större träd bevarats och kompletterats
med nya. Inom kyrkogården finns kvarter för kistgravar, urngravar liksom en minneslund.
På kyrkogården finns gravvårdar från tiden då kyrkogården anlades och framåt representerade. De är
lågmälda till sin form och storlek. I kvarteren för urngravar är det vanligt med liggande naturstenar.
Kyrkogården är inte fullt utnyttjad och det är få gravrätter som har gått ut och kompletterats med
nya gravvårdar. Det innebär att kyrkogårdens kvarter visar på olika decenniers typer av gravvårdar från
de enklare strama högresta och smala gravstenarna från 1950 – 60-talen till dagens bredare och mer
oregelbundet formade med individuellt utformade symboler. Detta går att följa i de olika kvarteren som
tagits i bruk efter hand.
Önskvärt är att de gravstenar som restes över de först gravsatta när kyrkogården var nyinvigd liksom
att kapellet bevaras. Gravvårdar kan med fördel återanvändas.