Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Östra Eneby är en medeltida socken, numera en del av Norrköping. Kyrkan uppfördes av sten omkring år 1200, eller decennierna närmast därefter, med långhus och ett smalare kor. Mot slutet av 1300-talet uppfördes ett nytt kor av samma bredd som långhuset med en sakristia i norr. Ungefär vid samma tid slogs kyrkans tegelvalv. Även vapenhuset vid sydportalen är medeltida och söder om koret finns ett gravkapell från 1600-talet. Någon gång under medeltiden byggdes ett västtorn. Tornet förstördes så kraftigt när kyrkan brändes av ryska trupper 1719, att det revs. Efter branden reparerades kyrkan och man passade på att förlänga långhuset åt väster och uppföra ett nytt torn. Kyrkan är slätputsad och samtliga takfall är täckta med tjärad spån. Kyrkogården omges delvis av en gråstensmur som kröns av ett spåntäckt sadeltak. Kyrkomiljön omges av bostadsbebyggelse och avgränsas i väster av Finspångsvägen och i norr av E 4. Av det äldre sockencentrat vid kyrkan märks idag den f d skolan, som är ombyggd till församlingshem.
KYRKOGÅRDEN
Kyrkan ligger på kyrkogårdens nordvästra del. Kyrkogården omges i väster och söder av en gråstensmur som kröns av ett spåntäckt sadeltak. Muren förnyades 1937, då man rensade den gamla muren, byggde på den och täckte den med tak. Arbetet gjordes efter ritningar av stadsarkitekt Kurt von Schmalensee. I övrigt ligger kyrkogårdsmarken i liv med omgärdningen. Huvudgrindarna i väster är relativt sentida och av järnsmide. De fyrkantiga grindstolparna är putsade och kröns av spåntäckt pyramidtak. Trädkransen runt kyrkogården föryngras delvis. Norr om kyrkan ligger sandtäckta gravar som omgärdas av tujahäckar och mellan gravarna löper sandgångar. Kyrkogården i övrigt har nu gräskvarter och raderna med gravar ligger strikt i nord/sydlig riktning. Den strikta indelningen understryks av rygghäckarna. I nordöstra hörnet ligger gravkapellet med sina vita, slätputsade fasader och spåntäckt sadeltak. Det invigdes 1978 och är ritat av arkitekt Claes Fraenki. Kyrkogården har utvidgats åt öster och söder därom ligger en stor inhägnad yta.