Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, TUNNBINDAREN 3 DROTHEMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Drothems kyrka byggdes i början av 1300-talet som en salkyrka. Sakristian uppfördes dock redan under 1200-talets senare del, troligen som ett fristående kapell. Kyrkans planform och volym är bevarad och likaså huvuddelen av dess murverk. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i vitt, de höga trappstegsgavlarna pryds av blinderingar och sadeltaket är skifferklätt. Kyrkorummet är treskeppigt med stjärnvalv, och en tvärmur från samma tid bildar en kordel. Ett altarskåp, en dopfuntscuppa och sakristians järnbeslagna dörr tillhör de medeltida inslagen. Kyrkan präglas även av 1800-talets ombyggnader då de blyspröjsade gjutjärnsfönstren tillkom, liksom orgeln och den öppna bänkinredningen. Vid en arkeologisk undersökning 1979 framkom det att kyrkan är uppförd på en tidigmedeltida begravningsplats med gravar från 1000- och 1100-talen. Grundmurarna till en romansk stenkyrka som sannolikt hör samman med gravarna har påträffats i ett intilliggande kvarter. Sydväst om kyrkan finns en klockstapel som tros vara uppförd på 1700-talet.

Kyrkogården
Kyrkogården har endast en grav som ännu är i bruk. Kyrkogården är omgärdad av ett svart järnsmidesstaket från 1962 ritat av Kurt von Schmalensee. Grindöppningar finns i väster, öster och norr och består av svarta smidesgrindar. Mot ån finns ett stängsel. Fram till mitten av 1860-talet omgavs kyrkan av en bogårdsmur. Grindstolparna är vita och spritputsade med spetsig plåtavtäckt topp och på dess bas finns årtalet 1916 inristat. En klockstapel är belägen på kyrkans sydvästra sida. Den har en inklädnad av vit locklistpanel med svart falsat plåttak och svarta ljudluckor av trä. Den tros vara uppförd på 1700-talet och var ursprungligen rödtjärad och öppen med stödbenen inklädda med profilerade takspån. Huven tillkom vid en ombyggnad 1788. Panelinklädnaden tillkom senare och vid en ombyggnad 1892 målades den med blågrå oljefärg. Klockorna som är gjutna 1909 på Bergholtz klockgjuteri utgörs troligen av den gamla storklockan från 1623 och lillklockan från 1601.

Drothems nuvarande kyrkogård som är anlagd 1860, är belägen ca 500 m västerut, på andra sidan väg E 22. En fullständig beskrivning och historik av kyrkogården redovisas i separat rapport från utförd kyrkogårdsinventering.