Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, BÖRRUM 7:1 BÖRRUMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Börrums socken bildades 1718 som annex till Mogata under namnet S:t Peders socken. Samma år byggdes kyrkan på den plats som hade använts som begravningsplats sedan 1670-talet. Kyrkan hade föregåtts av ett gudstjänstrum på Börrums säteri. Kyrkan har en rektangulär planform med rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i väster. Torn saknas. Stommen är av timmer, fasaderna är vitputsade, täckta av ett tegelklätt sadeltak. Huvudingången är via vapenhuset i väster och en ingång finns även mitt på södra sidan. Interiören karaktäriseras av de symmetriskt placerade rundbågiga fönstren, det tunnvälvda trätaket, de slutna bänkkvarteren, korets glasmålningar och interiörens blå färgsättning. De renoveringar som utfördes under 1800-talets första hälft samt 1920 har i hög grad präglat kyrkans gestaltning. Intill kyrkan finns en klockstapel från 1726 och ett gravkor från 1752. Den intilliggande fd skolan och lärarbostaden samt det fd fattighuset, tillsammans med kyrkan, kyrkogården, gravkoret, kyrkstallarna och klockstapeln, vittnar om platsens tidigare betydelse som sockencentrum.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omges av en låg, klippt måbärshäck och avgränsas mot söder av en stödmur av grovhuggen granit. I söder finns en grindöppning med vitputsade grindstolpar som via en grusad gång leder fram till kyrkans södra ingång. Öster om kyrkan ligger ett gravkor byggt 1752 för att hysa assessorn och brukspatronen Gustav Adolf Forss och hans maka Vendela Rosenhielm på Börrums gård. Gravkoret har sprutputsade fasader avfärgade i vitt, gråputsad sockel och en kraftigt profilerad taklist. Det höga tälttaket försågs 1992 med svart, falsad, galvaniserad plåt. Porten är en stickbågig, panelklädd dubbeldörr. Mot norr finns ett smalt, spetsbågigt fönster med järnspröjs och mot öster och väster runda fönster. Golvet i gravkoret består av ett betonggolv, innertaket är ett plant trätak med synliga bjälkar. En klockstapel med faluröd panelbeklädnad och spåntäckt huv byggdes 1726 på en höjd vid kyrkans västra gavel. Klockorna är gjutna 1722 av G Meyer i Stockholm. En renovering genomfördes 1960-61 av Ture Jangvik avseende spånklädnad och ytterpanel. Öster om kyrkogården finns de fd kyrkstallarna, nu använda som personalutrymme och redskapsbod. Det är en faluröd länga med lockpanel och sadeltak belagt med svart, korrugerad plåt.