Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, NY STOM 1:2 NY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KYRKOMILJÖN: Ny nuvarande kyrka byggdes i rött tegel i nygotisk stil år 1889 på ett näs i Nysockensjön. En kyrka lär ha funnits här redan på 1200-talet, men det är okänt om det rör sig om samma träkyrka med medeltida anor som revs då den nuvarande stod färdig. Kyrkan ligger på kyrkotomt. Kyrkogården, den norra, ligger väster om och avskiljt från kyrkan, runt platsen för en äldre kyrkobyggnad utmärkt med en minnessten. Ytterligare en begravningsplats, en modernare, finns söder om framvägen till kyrkan. Mellan kyrkan och kyrkogårdarna finns församlingshem och efter stranden ligger ett teglat bårhus, och brygga och båthus, för kyrkbåten, från 1883. Den fd prästgården och arrendatorboställe återfinns vid Kyrkebol, i det öppna odlingslandskapet nordväst om kyrkan. Sydväst om kyrkomiljön återfinns den fd kronogården och militärbostället "stommen", där mangården enligt uppgift härrör från 1640-talet.
KYRKOGÅRDEN: Uppgifter saknas om kyrkogården som hörde till den gamla kyrkan. Den sträckte sig antagligen bara ett stycke runt kyrkan med huvuddelen i söder. I samband med att kyrkan revs utökades kyrkogården och 1933 lades ett större område till i norr. En genomgripande omläggning företogs 1957, då bl a gravhägnader togs bort och muren lades om.
Den norra begravningsplatsen har rektangulär form och östvästlig sträckning. Platsen är plan och omges av stödmur, vars krön delvis ligger högre än det inre markplanet. Utvidgningen i norr omgärdas dessutom av en hagtornshäck. Kyrka och kyrkogård ligger skilda åt. Mellanliggande område upptar grusplan, gångväg och grässlänter med spridda träd mot kyrkan, som ligger på en höjd i öster. Bergsjön avgränsar kyrkogården i norr, tillfartsväg med parkering, byggnader och åkermark i söder och naturmark i väster.
Ingen häckplantering förekommer inne på begravningsplatsen, som därför har sammanhängande gräsytor. Ett antal större pilträd är här de enda och karakteriserande träden. Runt om platsen har lind planterats. Gångarna är få, raka och grusbelagda. Alla grusgravar, järnstaket och familjegravshäckar som en gång fanns på den äldre delen har tagits bort. Endast en stenram är bevarad. Genom gravvårdarnas annorlunda placering och skiftande utformning får denna del ändå sin särprägel.
De äldsta gravvårdarna utgörs av skifferstenar. Två vårdar av denna bergart och av samma utseende står intill varandra på sydöstra delen av kyrkogården över "dannemännen" från Strand, Anders Ersson (1768-1832) och Erik Andersson (1802-1872) och deras hustrur. På sydvästra delen står en annan skiffersten över kyrkvärden Anders Olsson från 1844. Några skifferstenar från 1800-talets början har tillvaratagits och lagts på kyrkomuren.
År 1986 ökades begravningsplatsen ut med ett nytt område söder om framfartsvägen. Den är strukturerad i grupper avskärmade med buskar och häckar och har ett stort antal paradisäpplen planterade. I det västra partiet finns en minneslund.