Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 RENGSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten ramas in av ett järnstaket på alla sidor utom norr om kyrkobyggnaden. Mitt på södra sidan finns en rikt dekorerad järn-grind. Längs staketets södra sida finns en rad med träd som accentuerar gränsen mot landsvägen. Kyrkotomten är enkel till sin karaktär. Marken är gräsklädd och har raka symmetriska grusgångar. Växtligheten består av enstaka höga träd och lågväxta buskar.

Kyrkogården har förändrats vid fyra kända tillfällen från medeltiden till 1992. När den nya kyrkan uppfördes ett stycke nordväst om den gamla fortsatte ändå den gamla begravningsplatsen att användas – och gör det än idag. Vid tiden för den gamla kyrkan omgärdades kyrkogården av en putsad stenmur, täckt med ett spåntak. De södra och västra delarna av den nuvarande kyrkogårdsmuren innehåller sannolikt delar av den medeltida muren. Det spåntäckta taket försvann dock för länge sedan. Norra delen revs 1890 i samband med att kyrkogårdens yta fördubblades. Den östra muren plockades ner men behölls som terrasering när kyrkogården utvidgades åt öster 1933. Den senaste kända utvidgningen skedde mot söder 1982. Tio år senare anordnades en minneslund på den utvidgade delen. Kyrkogården karaktäriseras av grusgångar som delar in de gräsklädda kvarteren. Växtligheten består av formklippta häckrader som stöd för gravstenarnas ryggar, samt två högväxta tujor som markerar övergången mellan östra och västra delen. Gravvårdarna har en enkel utformning i form av stående låga stenar, järnkors och enstaka höga stenar.

Gravkapellet är beläget ungefär på platsen för den medeltida kyrkan. Byggnadens södra och norra sidor är ihopbyggda med den västra muren. Kapellet ritades av arkitekt P.O. Lefvert och invigdes år 1962. Innan kapellet byggdes fanns ett bisättningshus på samma plats. Det var byggt i trä och uppfört år 1898. Byggnaden är rektangulär till formen och har ett högt, brant sadeltak med lertegel. Murarna är av tegel i tydlig relief och har en slammad yta. På den västra fasaden finns en dubbelport med vinkelbrutet valv och den östra fasaden har en rad med tolv smala höga fönster. Interiören består av ett stort rum med kalkstensgolv och samma slammade tegelväggar som fasaden.

Stigporten finns vid det sydvästra hörnet av 1933 års utvidgade del och har troligen uppförts i och med utvidgningen. Stigporten har en rundbågig öppning, vit putsad fasad och ett högt, brant sadeltak med lertegel.

Den i folkmun kallad länsmansgraven är ihopbyggd med den södra muren. Denna del av muren är medeltida men det är osäkert hur gammal byggnaden är. En invändig inskription anger årtalet 1857. Idag fungerar byggnaden för redskapsförvaring. Länsmansgraven är en liten kvadratisk byggnad med en vit putsad fasad och ett brant sadeltak med lertegel. Kyrkogårdsmuren går direkt mot de östra och västra fasaderna. På den norra gaveln finns ett rundbågigt valv med en paneldörr med rombiskt mönster. Invändigt ligger ett trägolv av provisorisk karaktär. Väggarna är av tegel och har en slammad yta.