Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, STAFSINGE 26:1 STAFSINGE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan är högt belägen med omgivande odlingslandskap. Den ligger ca 2 km från Falkenberg in i landet. Framför kyrkan finns en asfalterad parkering.

I väster finns en senare uppförd EKONOMIBYGGNAD lockpanel av trä målad i grön kulör, sadeltak täckt med betongtegel, 2-luftsfönster, målade i brun kulör och enkeldörrar av trä, även dessa är målade i brun kulör. Huset har en plan i L-form.

Framför kyrkan i väster finns, förutom parkeringsplatsen, 2 st trähus klädda med locklistpanel, målad i röd kulör, 2-luftsfönster med vitmålade bågar, moderna enkeldörrar målade i bruten vit kulör och sadeltak lagt med 2-kupigt lertegel. Det ena huset är senare renoverat. I öster finns även ett trähus med locklistpanel, målat i grå kulör.

KYRKOGÅRDEN
Närmast runt kyrkan löper en kallmurad stenmur som är oregelbundet lagd. Huvudingång med smidesgrind samt grindstolpar är placerad i väster. Ännu en ingång finns i söder samt en i öster. Fram till kyrkan och bort i norr mot bisättningsrummet leder en stenlagd gång. För övrigt finns grusade gångar på kyrkogården. Här finns relativt få gravstenar. Inga singelgravar finns här dock enkla gravstenar samt äldre järnkors. Längs muren löper trädrader. Här finns också moderna lyktstolpar med glaslyktor, buskar, häckrader m.m. I öster finns en större gravsten med smidesstaket och häckrader och innanför staketet finns flera gravstenar.

BISÄTTNINGSRUMMET har fasader täckta med vit spritputs. Sockeln är av sten, troligtvis svart granit. På dess södra fasad finns en pardörr av kopparplåt lagd i rektangulära rutor. Den har en omfattning av svart granit och över dörren finns en smideslykta samt ett träkors i brun kulör. Taket är ett sadeltak täckt med tunna spånskivor målade i svart kulör. Vindskivorna är av kopparplåt, likaså hängränna och stuprör. I öster finns 2 st mindre rektangulära 1-luftsfönster med brunmålade bågar samt svart fönsterbänk av sten. I norr finns en liten utbyggnad med en dörrlucka av plåt. Denna del har ett sluttande tak lika övrigt. Här finns också en trälucka, placerad högre upp på fasaden.

I väster finns en senare tillkommen kyrkogård som inramas av ett trästaket, målat i brun kulör. På denna finns gångstigar och lyktstolpar i äldre modell, buskar och trädgrader. Här finns också en minneslund med parkliknande karaktär.

Söder om kyrkan finns ytterligare en kyrkogård, totalt indelas alltså kyrkogården i 3 st delar. Den senare tillkomna delen omgärdas av en stenmur med staplad sten. På kyrkogården finns äldre gravstenar, grusade gångar samt trädrader och en allé m.m. I muren finns en vackert dekorerad smidesgrins från 1896. På kyrkogården söder om kyrkan finns enkla gravstenar samt singelgravar. En del av singelgravarna inramas av smidesstaket. I de östra partierna har man koncentrerat gravvårdarna till singelgravar.