Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, FLENINGE 57:1 FLENINGE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den äldsta kyrkogården var nästan kvadratiskt formad med kyrkan i mitten. Kyrkogården
utvidgades 1901 mot söder och år 1922 mot väster på prästgårdens mark. I samband med den
första utvidgningen gjordes troligtvis också en omplanering av hela kyrkogården som är ordnad
i kvarter med gravplatsrader från norr till söder i raka rader. Kyrkogården omges av en hög mur
av gråsten täckt med gula takpannor längs de äldsta delarna och rött tegel i väster och söder.
Ingångar med järngrindar och murade grindpelare finns i alla väderstreck och breda gångar
leder fram till kyrkan från grindarna. Gången från väster fram till tornet kantas av pelarek.
Kyrkogården omges också av en trädkrans av kastanj och lind. Gravplatserna på kyrkogården är
till största delen grusgravplatser men inslag av gräsgravplatser finns framför allt i östra delen
och nordöstra hörnet som är helt grästäckt. Här finns en minneslund anlagd 1990 och
urngravplatser samt ett lapidarium där äldre gravstenar står uppställda. Gravvårdarna bjuder på
stor variation vad gäller ålder, storlek och utförande. En del äldre gravvårdar finns inmurade i
kyrkogårdsmuren mot söder. En gravhäll från 1795 inmurad i grindstolpen till östra grinden
berättar den tragiska historien om Pär Ohlsson som miste sina 11 barn under loppet av ett par
år. Kyrkogården har förtätad karaktär med få tomma ytor och mycket grönska i form av
gravplatsväxter och omfattningshäckar. I de äldre delarna finns framför allt omfattningshäckar
av buxbom och den västra nyare delen av klippta tujahäckar.

Se även beskrivning av Fleninge kyrkomiljö under Miljöer.
Fleninge socken i Luggude Härad, Bror A. Andersson, 1982.
Underhållsplan för Fleninge kyrka, Wikerstål arkitekter, Caroline Ranby
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008.
Skåne, Landskapets kyrkor, red. Markus Dahlberg, Riksantikvarieämbetet, (utkast) opublicerad 2012
Anglert
Rapport: Arkeologisk förundersökning, Fleninge bytomt, Petter Jansson, landsantikvarien i Malmöhus län 1993.