Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Helsingborg kn, ALLERUM 28:1 ALLERUMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården har nästan kvadratisk form och kringgärdas av en gråstensmur med delvis synlig gråsten och brett utdragna och kalkvittade fogar. Inslag av återanvänd huggen sandsten syns på sina ställen i muren. Muren är avtäckt med taktegel. Ingångar till kyrkogården med kraftiga murade grindpelare och järngrindar finns i varje murstäckning. Innanför muren finns en trädkrans av lindar och kastanjer. På kyrkogården ligger gravplatserna tätt och nära inpå kyrkan. Gångarna och gravplatserna är singeltäckta och gravplatserna kringgärdas av buxbom eller stenram. Flertalet gravvårdar är relativt sentida medan äldre, återlämnade gravvårdar står uppställda längs kyrkogårdsmuren. Bland de begravda på kyrkogården finns skådespelaren och teaterdirektören Nils Poppe, begravd år 2000 och Lars Magnus Béen, organist i Allerum och Fleninge i slutet av 1800-talet, mest känd för att ha komponerat Sköna maj välkommen. En romansk gravsten fanns fram till 1830-talet på kyrkogården. Gravstenen är försvunnen idag men finns avbildad i Ole Worms Danicorum Monumentorium. Gravstenen var korsprydd med runinskrift, delvis på latin, längs långsidorna och var enligt texten lagd över Hilduf Svens son.

Den medeltida kyrkogården har inte utvidgats och istället finns en ny kyrkogård anlagd 1876 ett stycke norr om gamla kyrkogården. Denna del har sedan utvidgats 1926 med ytterligare en del.
På nya kyrkogården finns en minneslund från omkring 1984, urnlund från omkring 1975 och askgravplats från 2009. Både nya och gamla kyrkogården har en rik och varierad växtlighet med bland mycket rhododendron, klippta buskar och häckar samt barrträd.
Byggnader på kyrkogården
På nya kyrkogården finns ett gravkapell från 1955 ritat av Filip Lundgrens arkitektkontor. Kapellet består av putsat tegel med strävpelare i hörnen och rundbågigt listverk. Taket är ett sadeltak täckt av kopparplåt. Fönsteröppningarna och entrén i öster är spetsbågiga och i västra gavelsidan finns ett runt rosettfönster.

Se även beskrivning av Allerums kyrkomiljö under Miljöer.

Allerums kyrka, Akter och anteckningar till dess historia., Bror Andersson, Allerums kyrkoråd 1964.
Allerums kyrka, Beskrivning, historia & Sägner, Bror Andersson med uppdateringar av Sven Bourdette. Allerums kyrkoråd 2010.
Helsingborgs Historia del VIII:1 Landsbygden, Anna Christina Ulfsparre huvudred, Helsingborg 2010.
Kyrkor och herravälde, från kristnade till sockenbildning i Skåne, Mats Anglert 1995.
Skåne, Landskapets kyrkor, red. Markus Dahlberg, Riksantikvarieämbetet, 2015.
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008.
Vård- och underhållsplan för Allerums kyrka, Caroline Ranby, Wikerstål arkitekter, 2006.
Skånes medeltida dopfuntar, Lars Tynell, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Stockholm, 1913-1921


Internet
Helsingborgs stadslexikon: http://stadslexikon.helsingborg.se/index.php?title=Allerums_kyrka Besökt 2015-11-02.