Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, VINBERG 5:2 M.FL. VINBERGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Framför kyrkan i väster finns en asfalterad parkeringsplats. Norr om kyrkan finns bebyggelse, i söder en bondgård, ängsmarker och motorväg i väster.

FÖRSAMLINGSHEMMET uppfördes 1978-79 efter ritningar av arkitekt Helge Bloch, Falkenberg. Det är uppfört i Hallandsstil med tre längor kring en gårdsplan. Där finns samlingslokaler, entréhall, kök, expedition samt lokaler för kyrkvaktmästarna. Byggnaden ett sadeltak, täckt med betongtegel, vitmålade vindskivor, 1-luftsfönster med utanpåliggande spröjs, enkeldörrar, 2 flyglar m.m.

Öster om kyrkan finns de gamla KYRKSTALLARNA, en länga som är 70 meter lång, uppfördes på 1920-talet och rymmer stallplatser samt förråds- och arbetslokaler åt kyrkvaktmästarna. Fasaderna har en locklistpanel, målad i rödkulör. I norr finns de gamla pardörrarna med panel och bandgångjärn kvar. Sadeltaket är täckt med 2-kupigt lertegel. Tydligen fanns det förr ännu en likadan byggnad norr om denna.

Öster om kyrkan ligger PRÄSTGÅRDEN som är en tvåvåningsbyggnad, uppförd 1797. Till sitt yttre har den behållit sin stil, medan den invändigt är moderniserad. I byggnaden finns pastorsexpedition samt bostad för kyrkoherden. Fasaderna har en locklistpanel i bruten vit kulör, 2-luftsfönster indelade i 6 spröjsade rutor. Blått målat foder runt fönster. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Modern pardörr med omfattning. I trädgården står en minnessten från 1951 över 1700-talsskalden Olof von Dalin, från Vinberg.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av ganska höga häckrader. Huvudingången är placerad i väster med en svart smidesgrind. Denna har naturstensgrindstolpar med avslutning i pyramidform. En grind finns även i öster, lika den i väster. En trädallé leder ner till prästgården. Fram till kyrkan leder en gång av naturstensplattor. Sedan går grusade gångar runt kyrkan och ut i gravkvarteren. I sidogångarna finns även stenplattor. En ingång med smidesgrind finns även i det nordvästra samt sydvästra hörnet. Dessutom finns en öppning i häcken mot söder till församlingshemmet.

Framför koret i öster finns en rundad del samt gravmonument över kyrkoherden Björk. En del singelgravar med naturstenskarm finns. Gravkvarteren är lagda från norr till söder. På kyrkogården finns ganska många mindre häckar, trädalléer som löper i nord-sydlig riktning m.m. På kyrkogården finns även moderna lyktstolpar med runda glasade kulor.

I det nordöstra hörnet finns en putsad mur, vit kulör samt BISÄTTNINGSRUM.

Den nyare kyrkogården ligger öster om kyrkan. I nordost finns en lägre spritputsad mur med enkupigt lertegel. Det har ett sadeltak som går ganska långt ner på fasaderna. Enkupigt lertegel, plåtförsedda kanter, pardörr av kopparplåt och fasaden är spritputsad. Takfoten är profilerad.

Sydost om kyrkan ligger den gamla kyrkogården. Här stod tidigare den medeltida, romanska, sockenkyrkan tills i början av 1900-talet. Kyrkans läge markeras av en häckplantering och används som friluftskyrka. Vid entrén till den gamla kyrkogården finns en STIGPORT från 1806.

Grusade gångar, trädrader leder runt kyrkogården. I söder finns det ÖHRWALLSKA GRAVKORET, en murad stenbyggnad under tegeltak. Det har vitputsade fasader, parlucka samt två stenar med inskription. Spröjsade fönster träbågar i brun kulör. Tälttak täckt med 1-kupigt tegel. På kyrkogården finns ca 130 resta stenar bevarade.