Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, LOFTA KYRKA 1:1 LOFTA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Beskrivning av kyrkogården idag
Allmän karaktär
Kyrkogården består av kvarter I-VII och är uppdelad i tydligt sammanhållna områden med olika karaktär. I söder finns två områden belagda med grus och gräs samt häckomgärdade gravplatser. Längst i sydväst finns resterna av ett linjegravssystem samt minneslund och några rader sekundärt uppställda äldre vårdar. I öster finns ett grusgravsområde med låga häckar som omgärdar gravplatserna. Ett liknande område finns också i nordväst. I norr finns ett område med gräs och låga rygghäckar och med sidhäckar kring gravplatserna. Längst i nordväst finns ett linjegravsområde samt några enstaka mer påkostade gravplatser. Kyrkan ligger placerad på en förhöjning i landskapet och samtliga gravkvarter sluttar lätt i riktning från kyrkan. Kring kyrkogården finns mycket vegetation både i form av träd och buskar. Själva kyrkogården har en rektangulär form, men i norr finns ett lägre beläget långsmalt ”parkområde” med en oregelbunden form.

Omgärdning:
I söder: Kallmurad stödmur av sten av varierande höjd, samt häck.
I norr: Kallmurad stödmur av granit ca. 1,70-2 m hög längs kanten av kyrkogården. Längs ”parken i norr” finns ett staket av svartmålat smidesjärn. Grind i norr i höjd med kyrkans norra portal.
I öster: Kallmurad stödmur av sten av varierande höjd. Vid häck längs muren.
I väster: Kallmurad halvmur av ojämnt stora stenblock, ca 1 m hög men utplanande mot söder. Längst i söder finns en bisättningskällare. Längst i söder finns ett mindre utrymme i muren med dörr av trä.

Ingångar
I söder: Öppning i mur och häck i höjd med koret. Öppning i mur och häck i höjd med kyrkans södra portal.
I norr: Grind i staketet vid parken, samt öppning i muren för en trappa av granit. Allt i höjd med kyrkans norra portal.
I väster: Två större grindstolpar flankerade av två något lägre. Alla fyra med samma utförande, murade med kvadermarkeringar, slätputsade och kalkavfärgade med granitsockel. Stolparna är försedda med pyramidformat koppartak. Mellan de större stolparna finns en pargrind och vid sidorna två mindre flankeringsgrindar, samtliga av smidesjärn och svartmålade.
I öster: Öppning i mur och häck mellan kvarter VI och VII.

Vegetation
Omgärdning: Längs kyrkogårdsmuren i öster och sydost, syrenhäck. I sydväst, häck av måbär. Längs staketet längst i norr står björkar med jämna mellanrum.
Trädkrans: En oregelbunden trädkrans i norr, öster och väster med träd som omväxlande står innanför och utanför kyrkogårdsmuren. Trädkransen består främst av lönn och kastanj, med enstaka almar och en ask.
Övrigt: Pyramidalmar längs kyrkogårdsgången i söder och norr. I kvarter I-IV och VI, låga häckar av liguster, tuja, buxbom och i kvarter V rygghäck av måbär. I kyrkogårdens östra del flera större träd, bl. a. lönn och lind. I parkområdet i norr finns syrener och andra buskar, lindar och enstaka andra träd.
Se vidare i de enskilda kvartersbeskrivningarna.

Gångsystem
Asfalterad och grusbelagd gång längs kyrkobyggnaden i söder, norr, öster och väster, i öster med fortsättning till kyrkogårdens östra ingång. Gångar av grovt grus från kyrkans nord- respektive sydportal mot norr respektive söder. Gångar av grovt grus i kvarter III och VI.
Gångar av gräs i kvarter I-II och IV-V.

Gravvårdstyper
Häckomgärdade grusgravar i kvarter I och II i söder, III i norr och IV i öster. Många äldre höga vårdar i kvarter III och VI i norr respektive öster. Svart och grå granit är de dominerande materialen. Två större gjutjärnskors (från Överrums bruk) i kvarter VI samt ytterligare några gjutjärnskors i museiområdet. En gravplats omgärdad av gjutjärnsstaket i öster. Rester av linjegravssystem i sydväst och nordväst, med många mindre vårdar.

Minneslund
I sydväst med en gång av större och mindre gatsten som leder fram till en cirkelrund yta. Denna är till hälften lagd med gatsten, hälften gräsbesådd, men med cirkelformen markerad med gatsten. Bågformiga planteringar med avenbok. Två soffor i gjutjärn och trä samt en hållare för ljus och blommor.

Byggnader
Bisättningskällare under kyrkogården i sydväst.
Servicebyggnad för kyrkogårdens redskap i sydväst i en fristående mindre byggnad klädd med liggande panel och med platt tak.

Övrigt
På kyrkogårdens sydvästra och södra sida finns ett område där avfall samlas och där fanns också vid inventeringen ett flertal gravvårdar liggande i en hög.
Utanför bisättingskällaren i sydväst står en stor gjutjärnsvård daterad 1826 lutad mot muren. Denna bör placeras på lämplig plats och införas på församlingens inventarieförteckning.
I bisättningskällaren finns en kalkstensvård sprucken i två delar, daterad till 1791. Denna bör besiktigas av stenkonservator, flyttas till annan lokal, förslagsvis tornet, samt införas på församlingens inventarieförteckning. Kyrkogårdens belysning består av tre lyktstolpar av brunmålat trä med lyktor av glas och metall. På området finns några serviceplatser för vatten och avfall.

Beskrivning av enskilda kvarter med kulturhistorisk bedömning

Kvarter I och II
Allmän karaktär:
Kvarter I och II omfattar ca 300 respektive ca 230 gravplatser och ligger söder om kyrkobyggnaden. Området anlades 1934 och kvarteren är i det närmaste identiska i sin utformning varför de beskrivs gemensamt. Gravvårdarna står i öst-väst löpande rader växelvis vända mot norr och söder. Längs gången närmast kyrkobyggnaden finns grusgravar med vårdar, vända mot gången och omgärdade av stenram. Låg rygghäck av tuja samt några klotformade buskar av buxbom mellan gravplatserna. Längs tujahäcken finns nio knuthamlade almar. Övriga rader består av vårdar som står i grus med omgärdning av låg häck av liguster. Varje rad avslutas med en flankeringshäck av tuja. Två gångar av gräs går igenom respektive kvarter. Vid området mitt, där gränsen mellan kvarter I och II går, finns en grusgång som går från kyrkans söderportal till kyrkogårdens södra ingång. Gången flankeras av gravar omgärdade av låg tujahäck. På var sida om gången finns två knuthamlade almar.
Kvarteren omgärdas av kyrkogårdens stödmur i söder och av kallmurad mur i väster. I norr finns den asfalterade gången som löper längst hela kyrkans södersida. I öster finns en grusgång mot kvarter VII. Kvarteren anlades 1934 och togs efterhand i bruk. Flygbild från 1950 visar att kvarter I rymmer många gravar medan kvarter II endast rymmer ett mindre antal gravar.

Gravvårdstyper
De största vårdarna finns längs gången i norr. Där finns också relativt många med titlar. Den äldsta vården är från 1937. I övrigt är vårdarna från främst 1950-tal till 1970-tal. De flesta är medelstora och av grå, röd eller svart granit. Några få mindre vårdar i svart granit från 1930- och 40-tal. Få vårdar från 1990- och 2000-tal. Överlag många familjegravar. Titlar som förekommer är bland annat smidesmästaren, kantorn, kyrkoherden, svenskamerikanen, samt trädgårdsmästaren på tre vårdar.

Övrigt
I kvarteren finns minst ett 20-tal gravplatser utan vård.

Kvarter III
Allmän karaktär:
Kvarter III omfattar ca 240 gravplatser och ligger på kyrkogårdens nordvästra del. De enkla raderna går i nord-sydlig riktning och vårdarna är vända åt öster. Hela området består av grusgravar och gångar av grus, förutom en gravplats längst i nordväst, som är gräsbesådd. Förutom raden längst i väster, är samtliga gravplatser omgärdning av låg häck av liguster. Ett stort antal gravplatser saknar idag gravvård, efter det att gravrätten gått ut och vården tagits bort.
Kvarteret omgärdas av kyrkogårdsmur i väster och stödmur i norr och avgränsas i norr och öster av gångar. Till kvarteret kommer man genom ingång från väster eller norr. Längs gången i norr finns fyra pyramidalmar. Som avgränsning mellan den första raden i väster och övriga området finns en låg häck av liguster.

Gravvårdstyper
Många höga äldre gravvårdar av grå och svart granit. Enstaka av röd granit. De flesta stående. En gravvård från 1917 i form av en avbruten kolonn. En konstnärligt utformad gravvård i grå granit med en mindre bronsskulptur föreställande Jesus på korset, daterad 1933.
I raden längst i väster finns 7 vårdar från 1800-talet, den äldsta från 1835. I övriga kvarteret dateras vårdarna från 1891-1990 tal. I hela kvarteret är titlar vanligt förekommande, med hemmansägare som den dominerande formen. Andra som förekommer är, folkskolläraren, agronomen, kontraktsprosten, disponenten, handlanden och lantbrukaren. På många gravvårdar anges också ortnamn.

Övrigt
Gravvården längst i sydväst, på gräsområdet, är skadad och bör lagas. Överdelen har spruckit och fallit av. Gravvården är daterad 1835 och tillhör kategorin som ska vårdas för all framtid.

Kvarter IV
Allmän karaktär:
Kvarter IV omfattar ca 175 gravplatser och ligger i områdets norra del. Raderna går i öst-västlig riktning och är, förutom den nordligaste, dubbla. Gravvårdarna är växelvis vända åt norr och söder och står längs rygghäckar av tuja, längst i söder och längst i norr, samt av liguster i de övriga raderna. Som avslutning av varje rad finns flankeringshäck av tuja. Varje gravplats flankeras av låga häckar av buxbom. Precis kring gravvårdarna finns grus, men i övrigt består gångar och övriga ytor av gräs. Längs gången i söder står fyra pyramidalmar.
Kvarteret omgärdas av stödmur i norr. I väster avgränsas kvarteret av en grusgång i höjd med kyrkans nordportal. I söder finns gången längs kyrkans fasad. Till kvarteret kommer man genom kyrkogårdens ingång i väster eller norr.

Gravvårdstyper
Stående gravvårdar av grå och röd granit dominerar. Vårdarna är mestadels mellanhöga och mellanbreda. I raden längst i söder finns enbart liggande vårdar. Två moderna träkors, ett vitmålat och ett lackat. Gravvårdarna dateras till 1960-talets mitt till 2000-tal. Mycket få titlar förekommer, exempelvis kontraktsprosten och agronomen. I kvarterets nordvästra hörn ligger kyrkoherden Johansson d. 1971. Gravplatsen markeras av en liggande hälls samt ett kors av smidesjärn. I platsens hörn finns idegranar.

Övrigt
I kvarteret är Ivan Svanström (1914-84) begravd på en plats markerad av ett lackat träkors. Svanström var lokal riksdagsman och hembygdsvårdare.

Kvarter V
Allmän karaktär:
Kvarter V är idag uppdelat i två delar, en västlig och en ostlig del. I den västliga delen som iordningsställts under de senaste 10 åren finns tre rygghäckar av måbär planterade i tre öst-västliga rader. Endast tre begravningar har ännu skett i området. I den ostliga delen finns resterna av ett linjegravssystem med mindre vårdar stående i gräsmattan. Raderna går i nord-sydlig riktning. I nordöstra hörnet finns en gravplats omgärdad av fyra tujor samt två andra familjegravar.
Kvarteret omgärdas av stödmur i norr och av kyrkogårdsmur och syrenhäck i öster. I söder avgränsas kvarteret av grusgång. I kvarteret finns några större träd av lind, lönn och kastanj.

Gravvårdstyper
I resterna av linjegravsområdet finns mindre gravvårdar av grå och svart granit, de flesta stående, men några också liggande. Främst rör det sig om ensamgravar. I ett par fall har platsen använts för två begravningar och i ett fall har platsen under 1990-tal fått ett tillskott av en ny liggande sten framför den ursprungliga. Gravarna dateras till 1934-1964, med de äldsta vårdarna i östra delen. Längst i öster finns fyra barngravar med små liggande stenar. Endast en titel finns angiven i linjegravssystemet, nämligen fiskaren. I kvarterets nordöstra hörn vid familjegravarna finns en liggande häll av grå granit daterad 1888, samt två höga vårdar av grovt huggen röd, respektive grå granit, den ena odaterad och den andra från 1896.

Övrigt
Gravplatsen längst i nordost tillhör musikdirektören H.J. Carlholm, d. 1888, som var den förste organisten i Lofta nya kyrka.

Kvarter VI
Allmän karaktär:
Kvarter VI omfattar drygt 300 gravplatser och ligger öster om kyrkan. Gravvårdarna står i enkla rader i nord-sydlig riktning och med framsidan vänd åt öster. I områdets västligaste del finns en gräsyta med två gjutjärnskors samt några få gravstenar stående i gräs. Resterande delen består av grusgravar, där de allra flesta omgärdas av låga häckar av liguster, i något fall buxbom. Längst i nordost finns en gravplats som omgärdas av ett gjutjärnsstaket. I området finns en hel del till synes lediga gravplatser.
Kvarteret omgärdas av kyrkogårdsmur och syrenhäck i öster. I söder och norr avgränsas kvarteret av gångsystem, varav det södra går till kyrkogårdens östra entré. I områdets östra del finns en lönn och en kastanj och längs gångarna i söder och norr, lönn, kastanj och lind. Längst gången i väster, längs kyrkans fasad finns fyra pyramidalmar.

Gravvårdstyper
Många höga gravvårdar av grå granit. Tre gjutjärnskors, varav två med säkerhet har tillverkats på Överums Bruk, daterade 1857 och 1861. En större vård av grå granit som utformats som en runsten. En mycket bred vård av svart granit sammansatt av tre tempelfasader i bredd, som markering över tre personer. Ett par platser omgärdas av stenram. En gravplats omgärdad av gjutjärnsstaket och innehållandes liggande granithällar, med tidigast datering 1950. I övrigt blandade typer av vårdar, de flesta dock stående. Förutom gjutjärnskorsen finns två gravvårdar till är daterade före 1900. Ett tiotal är från 1900-talets två första decennier och övriga från 1930-talet och fram till 2000-talet. Många av vårdarna anger den dödes yrkestitel. Lantbrukaren förekommer på flera vårdar, liksom hemmansägaren. Övriga titlar är byggmästaren, smidesmästaren, kyrkvärden, bankdirektören, nämndemannen, häradshövdingen, kontraktsprosten, mjölnaren och äldermannen. Även ortnamn anges på många vårdar.

Kvarter VII
Allmän karaktär:
Området omfattar resterna av ett linjegravsområde från 1900-talets början, minneslund samt tre rader sekundärt uppställda äldre vårdar i områdets östra del. Totalt finns 28 spridda vårdar kvar från linjegravsområdet. Några rader kan ännu urskiljas i den västra delen. Öster om minneslunden finns endast några enstaka vårdar. Vårdarna står i gräs och är vända mot öster. De museiuppställda vårdarna finns i tre rader i områdets östligaste del.
Kvarteret omgärdas av kyrkogårdens stödmur och syrenhäck i öster och söder. I norr utgör den asfalterade gången mot kyrkogårdens ingång i öster avgränsning och i väster finns en grusgång mot kvarter II. Vid den asfalterade gången och längs kyrkogårdsmuren finns ett antal större lönnar och kastanjer samt två lite mindre almar.

Gravvårdstyper
I linjegravssystemet finns mestadels mindre stående och liggande vårdar av svart och grå granit. Enstaka något högre vårdar. De äldsta vårdarna finns i den östra delen. Ordningsföljden från linjegravssystemet kan ännu följas från 1917 till 1934. Linjegravar efter 1934 finns i kvarter V. Endast en av vårdarna har en titel angiven, nämligen vägförman.
Bland de sekundärt uppställda vårdarna längst i öster finns fem gjutjärnskors av olika utförande, ett mindre antal höga stenvårdar av olika utförande samt ett större antal mindre liggande och stående vårdar av den typ som är vanlig i linjegravsområden från tidigt 1900-tal. Dessutom finns en mindre gjutjärnsplatta och en stenvård i form av en avbruten kolonn. Sju av vårdarna är från 1800-talets mitt och senare del. Merparten är från 1900-talets första decennier. Yngst är en vård från 1948. Titlar som förekommer är kyrkvärden, majoren och riddaren, handlanden och sömmerskan.