Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, LÄNNA KYRKA 1:1 LÄNNA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är belägen söder och väster om Länna kyrka, i väster på en lägre nivå. Trappor av granit leder från kyrkan ned till den lägre delen.

Kyrkogården omges av häckar. I norr, öster och en kortare sträckning i sydost är häcken planterad på en terrassmur av natursten. I väster är en tät granhäck. En trädkrans bestående av lövträd står innanför häcken i östra och norra delen. En terrassmur delar även av kyrkogården väster om kyrkan, i en lägre del bortanför kyrkan.

Kyrkogården nås via grindar på södra, västra och nordvästra sidan. Grindarna är enkla smidesgrindar mellan smala stenstolpar. Den västra grinden står i häcken mitt framför kyrkans västentré. En ingång utan grind finns i norr, där en passage är gjord i terrassmuren. Grusgångar löper från ingångarna och fram till kyrkan, som omges av grusade ytor. I övrigt är kyrkogården gräsbevuxen.

Gravvårdar finns runt om kyrkan. Äldre gravar på kyrkogården invid kyrkan, är i huvudsak strikt ordnade i rader i öst-västlig riktning. Längre väster om kyrkan, har gravarna friare placering. Norr om kyrkan är gravar med gjutjärnskors från tiden omkring år 1900.

En minneslund är anlagd i kyrkogårdens nordvästra hörn. En stor sten med rinnande vatten utgör utsmyckningen.

Eva Wockatz, inventeringstillfället 2007-08-29.