Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uddevalla kn, RESTERÖD 6:2 M.FL. RESTERÖDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
RESTERÖDS KYRKA ligger i norra delen av KYRKOGÅRDENS ÄLDRE DEL, med endast mindre ytor i norr, väster och öster. I stort sett alla gravplatserna ligger söder om kyrkan, endast några få ligger öster om kyrkan. Kyrkogården ligger på en kulle i dalgången, och omfattar kullens övre och någorlunda plana del, och sluttar sedan ner åt sidorna. Den är omgiven av en kyrkogårdsmur, som delvis (i öster) har blivit övertäckt av den allt mer höjda marknivån. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står höga uppvuxna lövträd. De äldsta kan ha ett ursprung i 1863 års beslut om att plantera träd runt kyrkogården. Ingångar finns i norr, mot kyrkans parkeringsplats, samt i väster, via några trappsteg ner till den väg som passerar omedelbart utanför. I söder öppnar sig kyrkogården mot den senare utvidgningen. Ingångarna har svarta smidesgrindar mellan grindstolpar av sten. Grusade gångar i enkelt rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna ligger tätt, och de flesta har ram, flera av dem kraftiga och karaktärsskapande. I sydöst delen står en del upptagna gravstenar uppställda tillsammans med gravminnen av järn. Denna äldre del har ett ursprung i medeltid. 1830 uppgavs att kyrkogården var omgiven av en dubbel stenmur samt sakna gravvårdar.

EN YNGRE DEL ligger söder om den äldre, invigd (troligen) vid 1950-talets början, eventuellt några år tidigare. Den ligger betydligt lägre än den äldre delen, och med ett parkliknande parti i den branta slänten mellan de två kyrkogårdsdelarna. Gravarna med endast låga gravvårdar ligger ännu glest. Utvidgningen är planterad med lövträd även den.

På en mindre kulle i den äldre kyrkogårdens sydliga del står en KLOCKSTAPEL, med skrånande brädklädda sidor och synlig klocka under ett brädklätt tak. Hela klockstapeln är målad med röd färg. Stapeln byggdes 1859 och ersatte då en äldre.

Ett kombinerat FÖRSAMLINGSHEM och EKONOMIBYGGNAD ligger i slänten sydöst om kyrkan, i ett suterrängläge. Huset är rödfärgat och med enkel men landskapsanpassad utformning. Det är uppfört 1992 eller 1993.