Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, FRESSLAND 1:14 MO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
MO KYRKA ligger allra nordligast på kyrkogårdens äldre del, och söder om denna utbreder sig ytterligare två ungefär lika stora utvidgningar av kyrkogården. De tre delarnas mittgångar linjerar med varandra och bildar på så sätt en mittaxel genom hela Mo kyrkogård.

Kyrkan låg före 1660-talet på annan plats i socknen, troligen öster om Bullaren, och DEN ÄLDRE DELEN av kyrkogården kan stamma från tiden kring kyrkans uppförande på denna plats. Den är omgärdad av en stenmur, kraftig och på sina ställen ganska hög. På västsidan är den mycket ojämn, framförallt insidan sluttar starkt. Innanför muren står lind, lönn, ask och oxel, alla kraftigt beskurna. Muren har två grindar i norr och öster med kraftiga grindstolpar. Dessa är täckta av en stenskiva med ett stenklot på. Själva grindarna är av svart smide i nygotiskt mönster.

Kvarteren är gräsbevuxna med grusade gångar emellan. Söder om kyrkan är kyrkogården uppdelad i två kvarter, och öster om koret finns ytterligare ett mindre gravkvarter. I norr står fyra äldre järnkors uppställda, dock finns här inga gravsättningar.

Gravvårdarna har mycket varierande utseende med höga, halvhöga och låga stenar och spänner från 1800-talets andra hälft fram till idag, dock med tungvikten på 1900-talets tidiga del. Många av de tidigare vanliga gravramarna har nu tagits bort men ännu återstår ett 40-tal. En grav med järnstaket återstår, fler har funnits tidigare.

Liksom på några andra nordbohuslänska kyrkogårdar vittnar stavning och bokstäver i texterna på järnkorsen om kontakten med Norge, gjutna på järnverken i södra Östfold. Det äldsta korset, tillika den äldsta vården på kyrkogården, är från 1832.

I sydmuren leder en öppning i muren in till MELLANKYRKOGÅRDEN, en utvidgning från 1946. Denna är omgiven av ett ståltrådsstängsel, med en järngrind med stenstolpar i öster. Järngrinden har mönster av solstrålar. Också denna del av kyrkogården har två gräsbevuxna kvarter. Den är omgärdad av lindar. Här finns enbart låga vårdar.

Den NYA KYRKOGÅRDEN planerades 1985 och ligger ytterligare söder om de båda äldre. Den har sex gräsbevuxna kvarter, och kring den står ett antal hybridoxlar. Endast ett fåtal gravplatser har ännu hunnits tas i bruk.

Norr om kyrkogården, på andra sidan vägen, finns två EKONOMIBYGGNADER av trä. Den östra är ett äldre f d kyrkstall, med rödfärgad panel och tegeltäckt sadeltak. Den västra är en modernare rödmålad byggnad med personalutrymmen och förråd.