Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, SJOGERSTAD 13:14 SJOGERSTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SJOGERSTADS KYRKA ligger öst - västligt placerad i västra delen av en mycket stor, rektangulär kyrkogård. Kyrkogårdens huvudentré utgörs av en enkel gallergrind av järnsmide med fyrsidiga, uppåt konande granitstolpar. Grinden vetter mot en byväg i söder. Från grinden leder en grusgång mot kyrkans sydportal och vidgar sig närmast kyrkan. En annan ingång, bestående av en muröppning med stenstolpar, vetter mot en parkeringsplats väster om kyrkogårdsmuren.

Den gamla, parkliknande kyrkogården avgränsas på alla sidor av en kallmurad stenmur. Innanför muren växer stora lönnar och lindar. Längre in på gården finns planterade småträd. Runt kyrkan leder grusgångar. Ett system av grusgångar, huvudsakligen i nord - sydlig riktning, indelar de glest placerade gravvårdarna i kvarter. Gravvårdarna består mestadels av resta stenar av mycket varierande utformning. Flera gravvårdar är försedda med grus och stenramar. Ett fåtal gravvårdar inramas av låga häckar eller järnstaket. Sydöst om kyrkan står två pelarformade gravarvårdar av polerad sten. På kyrkogården finns även en minnessten över den tidigare medeltidskyrkan samt den kände psalmdiktaren Paul Nilssons grav. Den obetydligt använda nya, lägre belägna kyrkogården omedelbart öster om den gamla tillkom 1976. Den inramas av häckar och uppdelas även i kvarter genom låga häckar. Ingången, från en parkeringsficka utmed vägen i söder, utgörs av en dubbel trägrind med stenstolpar. Mellan nya och gamla kyrkogården finns två muröppningar - den södra med stentrappa.